Niva potoka Kazivce

R.HO.04
Localisation: 48.904151N 17.615871E
Area: 39.663 ha
Category: Wetlands of regional importance
Wetland's type: stream, stream segment
floodplain lake (backwater), oxbow, pool
flooded or wet meadow
other aquatic or wetland biotopes
The degree of protection: SCI, PLA
Altitude: 450 - 519 m
Show location on map
Wetland’s figure

Characteristic

Jedná se o původní tok potoka v různě široké nivě, se slepými rameny, pobřežními křovinami, nivními loukami a prameništi na přilehlých svazích.

Natural habitats

Habitat code Habitat name Code of the habitat type Name the habitat type Area Relative area (%) Habitat quality (1-4)
K1 Mokřadní vrbiny -- -- 0.218 ha 0.55 1
L7.1 Suché acidofilní doubravy -- -- 0.004 ha 0.01 1
T1.5 Vlhké pcháčové louky -- -- 1.235 ha 3.11 1.13
T1.10 Vegetace vlhkých narušovaných půd -- -- 0.152 ha 0.38 1
M1.5 Pobřežní vegetace potoků -- -- 0.051 ha 0.13 2
K2.1 Vrbové křoviny hlinitých a písčitých náplavů -- -- 4.803 ha 12.11 1.23
M1.1 Rákosiny eutrofních stojatých vod -- -- 0.320 ha 0.81 1.16
K3 Vysoké mezofilní a xerofilní křoviny -- -- 3.525 ha 8.89 1.58
L2.2B Údolní jasanovo-olšové luhy, netypické a degradované porosty -- -- 4.079 ha 10.28 2
V2C Makrofytní vegetace mělkých stojatých vod, ostatní porosty -- -- 0.033 ha 0.08 2
T1.9 Střídavě vlhké bezkolencové louky 6410 Bezkolencové louky na vápnitých, rašelinných nebo hlinito-jílovitých půdách (Molinion caeruleae) 3.112 ha 7.85 3
L3.3B Typické karpatské dubohabřiny 9170 Dubohabřiny asociace Galio-Carpinetum 1.251 ha 3.15 1.4
L6.4 Středoevropské bazifilní teplomilné doubravy 91I0 Eurosibiřské stepní doubravy 2.048 ha 5.16 1
T1.1 Mezofilní ovsíkové louky 6510 Extenzivní sečené louky nížin až podhůří (Arrhenatherion, Brachypodio-Centaureion nemoralis) 2.430 ha 6.13 1.9
L4 Suťové lesy 9180 Lesy svazu Tilio-Acerion na svazích, sutích a v roklích 0.370 ha 0.93 1
1 2 Last Showing: 1 - 15 of 21 results

List of species of conservation finding database

Category Latin name of the species Czech name of the species Protection category
(Law 114/92 Sb.)
Directive of birds/
habitats
Red list Invasiveness (i) Year of last record
Cévnaté rostliny Thalictrum lucidum žluťucha lesklá -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2020
Cévnaté rostliny Crepis praemorsa škarda ukousnutá -- -- Ohrožený (EN) -- 2019
Cévnaté rostliny Melampyrum cristatum černýš hřebenitý -- -- Zranitelný (VU) -- 2017
Cévnaté rostliny Prunella grandiflora černohlávek velkokvětý -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2017
Cévnaté rostliny Polygala major vítod větší -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2017
Cévnaté rostliny Platanthera bifolia vemeník dvoulistý Ohrožený -- Zranitelný (VU) -- 2017
Plazi Natrix natrix užovka obojková Ohrožený -- Téměř ohrožený (NT) -- 2021
Cévnaté rostliny Galium mollugo svízel povázka -- -- Chybí údaje (DD) -- 2012
Cévnaté rostliny Eriophorum latifolium suchopýr širolistý -- -- Ohrožený (EN) -- 2019
Cévnaté rostliny Melica picta strdivka zbarvená -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2020
Cévnaté rostliny Serratula tinctoria srpice barvířská -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2017
Cévnaté rostliny Ornithogalum brevistylum snědek krátkočnělečný -- -- Ohrožený (EN) -- 2020
Cévnaté rostliny Rosa gallica růže galská -- -- Zranitelný (VU) -- 2020
Cévnaté rostliny Gymnadenia conopsea pětiprstka žežulník Ohrožený -- Ohrožený (EN) -- 2017
Cévnaté rostliny Gymnadenia densiflora pětiprstka hustokvětá Kriticky ohrožený -- Ohrožený (EN) -- 2019
1 2 3 4 Last Showing: 1 - 15 of 50 results

Literature

CHYTIL, J.; HAKROVÁ, P.; HUDEC, K. (eds.) et al. (1999). Mokřady České republiky: Přehled vodních a mokřadních lokalit České republiky. Mikulov: Český ramsarský výbor. 327 s.