Velký rybník

R.JE.08
Localisation: 50.314785N 17.140631E
Area: 135.959 ha
Category: Wetlands of regional importance
Wetland's type: flooded or wet meadow
reedswamp, sedge marshes
fishpond
Altitude: 300 - 383 m
Show location on map
Wetland’s figure

Characteristic

Soustava rybníků s bohatými porosty orobince a rákosu, pobřežních, převážně vrbových křovin, přilehlé podmáčené louky a remízy. Významná lokalita pro hnízdící i táhnoucí vodní ptáky.

Natural habitats

Habitat code Habitat name Code of the habitat type Name the habitat type Area Relative area (%) Habitat quality (1-4)
S1.2 Štěrbinová vegetace silikátových skal a drolin 8220 Chasmofytická vegetace silikátových skalnatých svahů 0.003 ha -- 2
L5.1 Květnaté bučiny 9130 Bučiny asociace Asperulo-Fagetum 0.006 ha -- 2
V1G Makrofytní vegetace přirozeně eutrofních a mezotrofních stojatých vod, porosty bez ochranářsky významných vodních makrofytů -- -- 0.023 ha 0.02 4
T4.2 Mezofilní bylinné lemy -- -- 0.107 ha 0.08 1.98
T5.5 Acidofilní trávníky mělkých půd -- -- 0.148 ha 0.11 1
L1 Mokřadní olšiny -- -- 0.167 ha 0.12 2
K2.1 Vrbové křoviny hlinitých a písčitých náplavů -- -- 0.338 ha 0.25 2
M1.3 Eutrofní vegetace bahnitých substrátů -- -- 0.436 ha 0.32 1
V2A Makrofytní vegetace mělkých stojatých vod, porosty s dominantními lakušníky -- -- 0.436 ha 0.32 1
T1.3 Poháňkové pastviny -- -- 0.487 ha 0.36 4
M1.7 Vegetace vysokých ostřic -- -- 0.506 ha 0.37 1
L7.2 Vlhké acidofilní doubravy 9190 Staré acidofilní doubravy s dubem letním (Quercus robur) na písčitých pláních 1.241 ha 0.91 2.88
L5.4 Acidofilní bučiny 9110 Bučiny asociace Luzulo-Fagetum 1.372 ha 1.01 2.82
L7.1 Suché acidofilní doubravy -- -- 1.374 ha 1.01 2
M2.1 Vegetace letněných rybníků 3130 Oligotrofní až mezotrofní stojaté vody nížinného až subalpínského stupně kontinentální a alpínské oblasti a horských poloh jiných oblastí, s vegetací tříd Littorelletea uniflorae nebo Isoëto-Nanojuncetea 1.951 ha 1.43 1
1 2 Last Showing: 1 - 15 of 21 results

List of species of conservation finding database

Category Latin name of the species Czech name of the species Protection category
(Law 114/92 Sb.)
Directive of birds/
habitats
Red list Invasiveness (i) Year of last record
Ptáci Lanius collurio ťuhýk obecný Ohrožený BD I Téměř ohrožený (NT) -- 2018
Cévnaté rostliny Platanthera bifolia vemeník dvoulistý Ohrožený -- Zranitelný (VU) -- 2012
Ptáci Tachybaptus ruficollis potápka malá Ohrožený -- Zranitelný (VU) -- 2015
Obojživelníci Bufo bufo ropucha obecná Ohrožený -- Zranitelný (VU) -- 2014
Ptáci Corvus corax krkavec velký Ohrožený -- -- -- 2015
Ptáci Oriolus oriolus žluva hajní Silně ohrožený -- -- -- 2015
Ptáci Sterna hirundo rybák obecný Silně ohrožený BD I Ohrožený (EN) -- 2013
Obojživelníci Hyla arborea rosnička zelená Silně ohrožený HD IV Téměř ohrožený (NT) -- 2014
Ptáci Crex crex chřástal polní Silně ohrožený BD I Zranitelný (VU) -- 2015
Obojživelníci Ichthyosaura alpestris čolek horský Silně ohrožený -- Zranitelný (VU) -- 2014
Ptáci Columba oenas holub doupňák Silně ohrožený -- Zranitelný (VU) -- 2015
Ptáci Ciconia nigra čáp černý Silně ohrožený BD I Zranitelný (VU) -- 2015
Ptáci Ardea alba volavka bílá Silně ohrožený BD I -- -- 2017
Ptáci Actitis hypoleucos pisík obecný Silně ohrožený -- Ohrožený (EN) -- 2015
Ptáci Acrocephalus arundinaceus rákosník velký Silně ohrožený -- Zranitelný (VU) -- 2015
First 1 2 3 4 Last Showing: 30 - 45 of 49 results

Literature

CHYTIL, J.; HAKROVÁ, P.; HUDEC, K. (eds.) et al. (1999). Mokřady České republiky: Přehled vodních a mokřadních lokalit České republiky. Mikulov: Český ramsarský výbor. 327 s.