Velký rybník

R.JE.08
Localisation: 50.314785N 17.140631E
Area: 135.959 ha
Category: Wetlands of regional importance
Wetland's type: flooded or wet meadow
reedswamp, sedge marshes
fishpond
Altitude: 300 - 383 m
Show location on map
Wetland’s figure

Characteristic

Soustava rybníků s bohatými porosty orobince a rákosu, pobřežních, převážně vrbových křovin, přilehlé podmáčené louky a remízy. Významná lokalita pro hnízdící i táhnoucí vodní ptáky.

Natural habitats

Habitat code Habitat name Code of the habitat type Name the habitat type Area Relative area (%) Habitat quality (1-4)
L2.2 Údolní jasanovo-olšové luhy 91E0 Smíšené jasanovo-olšové lužní lesy temperátní a boreální Evropy (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) 27.279 ha 20.06 2.31
L3.2 Polonské dubohabřiny 9170 Dubohabřiny asociace Galio-Carpinetum 14.616 ha 10.75 1.72
T1.5 Vlhké pcháčové louky -- -- 3.679 ha 2.71 2.74
T1.1 Mezofilní ovsíkové louky 6510 Extenzivní sečené louky nížin až podhůří (Arrhenatherion, Brachypodio-Centaureion nemoralis) 3.612 ha 2.66 2.84
M1.1 Rákosiny eutrofních stojatých vod -- -- 2.804 ha 2.06 1.5
L3.1 Hercynské dubohabřiny 9170 Dubohabřiny asociace Galio-Carpinetum 2.802 ha 2.06 2.81
M2.1 Vegetace letněných rybníků 3130 Oligotrofní až mezotrofní stojaté vody nížinného až subalpínského stupně kontinentální a alpínské oblasti a horských poloh jiných oblastí, s vegetací tříd Littorelletea uniflorae nebo Isoëto-Nanojuncetea 1.951 ha 1.43 1
L7.1 Suché acidofilní doubravy -- -- 1.374 ha 1.01 2
L5.4 Acidofilní bučiny 9110 Bučiny asociace Luzulo-Fagetum 1.372 ha 1.01 2.82
L7.2 Vlhké acidofilní doubravy 9190 Staré acidofilní doubravy s dubem letním (Quercus robur) na písčitých pláních 1.241 ha 0.91 2.88
M1.7 Vegetace vysokých ostřic -- -- 0.506 ha 0.37 1
T1.3 Poháňkové pastviny -- -- 0.487 ha 0.36 4
M1.3 Eutrofní vegetace bahnitých substrátů -- -- 0.436 ha 0.32 1
V2A Makrofytní vegetace mělkých stojatých vod, porosty s dominantními lakušníky -- -- 0.436 ha 0.32 1
K2.1 Vrbové křoviny hlinitých a písčitých náplavů -- -- 0.338 ha 0.25 2
1 2 Last Showing: 1 - 15 of 21 results

List of species of conservation finding database

Category Latin name of the species Czech name of the species Protection category
(Law 114/92 Sb.)
Directive of birds/
habitats
Red list Invasiveness (i) Year of last record
Ptáci Saxicola rubicola bramborníček černohlavý Ohrožený -- Zranitelný (VU) -- 2018
Ptáci Tachybaptus ruficollis potápka malá Ohrožený -- Zranitelný (VU) -- 2015
Ptáci Vanellus vanellus čejka chocholatá -- -- Zranitelný (VU) -- 2013
Ptáci Actitis hypoleucos pisík obecný Silně ohrožený -- Ohrožený (EN) -- 2015
Ptáci Ardea cinerea volavka popelavá -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2018
Plazi Zootoca vivipara ještěrka živorodá Silně ohrožený -- Téměř ohrožený (NT) -- 2011
Plazi Natrix natrix užovka obojková Ohrožený -- Téměř ohrožený (NT) -- 2017
Cévnaté rostliny Bolboschoenus yagara kamyšník vrcholičnatý -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2012
Plazi Anguis fragilis slepýš křehký Silně ohrožený -- Téměř ohrožený (NT) -- 2018
Cévnaté rostliny Impatiens parviflora netýkavka malokvětá -- -- -- GL 2012
Cévnaté rostliny Carex riparia ostřice pobřežní -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2012
Cévnaté rostliny Platanthera bifolia vemeník dvoulistý Ohrožený -- Zranitelný (VU) -- 2012
Cévnaté rostliny Pyrola minor hruštička menší -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2019
Cévnaté rostliny Salix pentandra vrba pětimužná -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2012
Obojživelníci Ichthyosaura alpestris čolek horský Silně ohrožený -- Zranitelný (VU) -- 2014
First 1 2 3 4 Last Showing: 15 - 30 of 50 results

Literature

CHYTIL, J.; HAKROVÁ, P.; HUDEC, K. (eds.) et al. (1999). Mokřady České republiky: Přehled vodních a mokřadních lokalit České republiky. Mikulov: Český ramsarský výbor. 327 s.