Dědek u Slavonic

R.JH.03
Localisation: 49.016093N 15.301408E
Area: 20.965 ha
Category: Wetlands of regional importance
Wetland's type: fishpond
The degree of protection: SCI, NM
Altitude: 577 - 600 m
Show location on map
Wetland’s figure

Characteristic

Rybník uprostřed smrkového lesa se zrašelinělými břehy (cca 50 % obvodu). Lokalita je cenná zejména hydrobiologicky.

Natural habitats

Habitat code Habitat name Code of the habitat type Name the habitat type Area Relative area (%) Habitat quality (1-4)
M1.3 Eutrofní vegetace bahnitých substrátů -- -- 0.200 ha 0.95 1
V1F Makrofytní vegetace přirozeně eutrofních a mezotrofních stojatých vod, porosty bez druhů charakteristických pro V1A-V1E 3150 Přirozené eutrofní vodní nádrže s vegetací typu Magnopotamion nebo Hydrocharition 1.466 ha 6.99 2.5
R2.2 Nevápnitá mechová slatiniště 7140 Přechodová rašeliniště a třasoviště 0.229 ha 1.09 2
M1.1 Rákosiny eutrofních stojatých vod -- -- 0.455 ha 2.17 2
T8.2B Sekundární podhorská a horská vřesoviště bez výskytu jalovce obecného (Juniperus communis) 4030 Evropská suchá vřesoviště 0.052 ha 0.25 2
M1.7 Vegetace vysokých ostřic -- -- 0.439 ha 2.1 2
T1.5 Vlhké pcháčové louky -- -- 0.117 ha 0.56 2
L2.2 Údolní jasanovo-olšové luhy 91E0 Smíšené jasanovo-olšové lužní lesy temperátní a boreální Evropy (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) 9.550 ha 45.55 1.76

List of species of conservation finding database

Category Latin name of the species Czech name of the species Protection category
(Law 114/92 Sb.)
Directive of birds/
habitats
Red list Invasiveness (i) Year of last record
Brouci Limnoxenus niger -- -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2012
Obojživelníci Pelobates fuscus blatnice skvrnitá Silně ohrožený HD IV Téměř ohrožený (NT) -- 2019
Ptáci Dryocopus martius datel černý -- BD I -- -- 2019
Motýli Melitaea athalia hnědásek jitrocelový -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2012
Plazi Zootoca vivipara ještěrka živorodá Silně ohrožený -- Téměř ohrožený (NT) -- 2012
Ptáci Cygnus olor labuť velká -- -- Zranitelný (VU) -- 2015
Ptáci Circus aeruginosus moták pochop Ohrožený BD I Zranitelný (VU) -- 2013
Houby Vibrissea truncorum míhavka vodní -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2012
Netopýři Pipistrellus pipistrellus netopýr hvízdavý Silně ohrožený HD IV -- -- 2017
Netopýři Myotis daubentonii netopýr vodní Silně ohrožený HD IV -- -- 2017
Netopýři Myotis mystacinus netopýr vousatý Silně ohrožený HD IV -- -- 2017
Motýli Lasiommata maera okáč ječmínkový -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2012
Motýli Boloria selene perleťovec dvanáctitečný -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2012
Ptáci Tachybaptus ruficollis potápka malá Ohrožený -- Zranitelný (VU) -- 2019
Korýši Astacus astacus rak říční Kriticky ohrožený HD V Zranitelný (VU) -- 2018
1 2 3 Last Showing: 1 - 15 of 33 results

Photos

Literature

CHYTIL, J.; HAKROVÁ, P.; HUDEC, K. (eds.) et al. (1999). Mokřady České republiky: Přehled vodních a mokřadních lokalit České republiky. Mikulov: Český ramsarský výbor. 327 s.