Krvavý a Kačležský rybník

R.JH.04
Localisation: 49.112513N 15.109255E
Area: 679.683 ha
Category: Wetlands of regional importance
Wetland's type: flooded or wet meadow
reedswamp, sedge marshes
mire, i.e. bog or fen
fishpond system
The degree of protection: SCI, NNM
Altitude: 528 - 583 m
Show location on map
Wetland’s figure

Characteristic

Dva sousedící rybníky v zemědělské, místy i zalesněné krajině. V blízkosti velkoplošná těžba rašeliny. V okolí rybníků luční společenstva, lada i pole, zčásti rozptýlená zeleň a lesy. Místy okraje rybníků rozčleněny deponiemi, zarůstajícími náletovou zelení. Na rybníku Krvavý zbytky kdysi rozsáhlých rákosin (dnes nejčastěji terestrický rákos na ploše několika ha). Významná lokalita pro hnízdící a protahující ptáky. Východně od Krvavého rybníka a jihozápadně od Kačležského rybníka zachovány zbytky původně mnohem rozsáhlejšího komplexu mezofilních, mokřadních, prameništních a rašelinných společenstev sv. Molinion, Caricion fuscae, Sphagno-Caricion canescentis, Calthion. Na Kačležském rybníku se vyskytuje charakteristická flóra obnaženého dna.

Natural habitats

Habitat code Habitat name Code of the habitat type Name the habitat type Area Relative area (%) Habitat quality (1-4)
L5.4 Acidofilní bučiny 9110 Bučiny asociace Luzulo-Fagetum 0.398 ha 0.06 4
R3.4 Degradovaná vrchoviště 7120 Degradovaná vrchoviště (ještě schopná přirozené obnovy) 1.527 ha 0.22 4
V1C Makrofytní vegetace přirozeně eutrofních a mezotrofních stojatých vod s bublinatkou jižní nebo obecnou (Utricularia australis a U. vulgaris) 3150 Přirozené eutrofní vodní nádrže s vegetací typu Magnopotamion nebo Hydrocharition 0.429 ha 0.06 2
V1F Makrofytní vegetace přirozeně eutrofních a mezotrofních stojatých vod, porosty bez druhů charakteristických pro V1A-V1E 3150 Přirozené eutrofní vodní nádrže s vegetací typu Magnopotamion nebo Hydrocharition 2.736 ha 0.4 2.26
V1G Makrofytní vegetace přirozeně eutrofních a mezotrofních stojatých vod, porosty bez ochranářsky významných vodních makrofytů -- -- 120.799 ha 17.77 3
T1.1 Mezofilní ovsíkové louky 6510 Extenzivní sečené louky nížin až podhůří (Arrhenatherion, Brachypodio-Centaureion nemoralis) 1.919 ha 0.28 4
L1 Mokřadní olšiny -- -- 5.931 ha 0.87 3.1
K1 Mokřadní vrbiny -- -- 0.953 ha 0.14 2
T2.3B Podhorské a horské smilkové trávníky bez výskytu jalovce obecného (Juniperus communis) 6230 Druhově bohaté smilkové louky na silikátových podložích v horských oblastech (a v kontinentální Evropě v podhorských oblastech) 0.728 ha 0.11 2.21
R2.3 Přechodová rašeliniště 7140 Přechodová rašeliniště a třasoviště 1.080 ha 0.16 2
M1.1 Rákosiny eutrofních stojatých vod -- -- 64.282 ha 9.46 2.05
L7.1 Suché acidofilní doubravy -- -- 1.003 ha 0.15 4
M2.1 Vegetace letněných rybníků 3130 Oligotrofní až mezotrofní stojaté vody nížinného až subalpínského stupně kontinentální a alpínské oblasti a horských poloh jiných oblastí, s vegetací tříd Littorelletea uniflorae nebo Isoëto-Nanojuncetea 0.757 ha 0.11 2
M1.7 Vegetace vysokých ostřic -- -- 1.830 ha 0.27 2
T1.5 Vlhké pcháčové louky -- -- 40.590 ha 5.97 3.06
1 2 Last Showing: 1 - 15 of 17 results

List of species of conservation finding database

Category Latin name of the species Czech name of the species Protection category
(Law 114/92 Sb.)
Directive of birds/
habitats
Red list Invasiveness (i) Year of last record
Mechorosty Sphagnum sp. -- -- HD V -- -- 2012
Brouci Colymbetes striatus -- -- -- Ohrožený (EN) -- 2013
Ryby a mihule Cobitis sp. -- -- HD II -- -- 2013
Brouci Graphoderus zonatus -- -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2013
Brouci Hydaticus aruspex -- -- -- Zranitelný (VU) -- 2015
Brouci Hydaticus continentalis -- -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2015
Brouci Hydrophilus aterrimus -- -- -- Zranitelný (VU) -- 2015
Brouci Pogonocherus ovatus -- -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2010
Brouci Suphrodytes dorsalis -- -- -- Zranitelný (VU) -- 2013
Lišejníky Cladonia sp. -- -- HD V -- -- 2012
Cévnaté rostliny Eleocharis ovata bahnička vejčitá -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2018
Cévnaté rostliny Triglochin palustre bařička bahenní -- -- Ohrožený (EN) -- 2012
Ptáci Gallinago gallinago bekasina otavní Silně ohrožený -- Ohrožený (EN) -- 2019
Cévnaté rostliny Isolepis setacea bezosetka štětinovitá -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2014
Obojživelníci Pelobates fuscus blatnice skvrnitá Silně ohrožený HD IV Téměř ohrožený (NT) -- 2019
1 2 3 4 Last Showing: 1 - 15 of 191 results

Photos

Literature

CHYTIL, J.; HAKROVÁ, P.; HUDEC, K. (eds.) et al. (1999). Mokřady České republiky: Přehled vodních a mokřadních lokalit České republiky. Mikulov: Český ramsarský výbor. 327 s.