Dračice

R.JH.05
Localisation: 48.895354N 14.979403E
Area: 31.195 ha
Category: Wetlands of regional importance
Wetland's type: stream, stream segment
The degree of protection: SCI, PLA, SPA, NR
Altitude: 471 - 500 m
Show location on map
Wetland’s figure

Characteristic

Kaňon a meandrující tok podhorské říčky Dračice. Řeka má v celém úseku charakter přirozeného toku. Balvanité a písčité části jsou zastoupeny přibližně v poměru 2 : 1. S výjimkou krátkého úseku ve východní části je celé území kaňonu pokryto souvislými polokulturními lesy tvořenými převážně smrkem s potlačením ostatních původních dřevin (lípa, buk, jedle). Na části svahu kaňonu s jižní expozicí se střídá mozaika odlesněných ploch s doubravami na silně zvětralých skalních výstupech. Lokalita je cenná především z botanického a geomorfologického hlediska.

Natural habitats

Habitat code Habitat name Code of the habitat type Name the habitat type Area Relative area (%) Habitat quality (1-4)
L5.4 Acidofilní bučiny 9110 Bučiny asociace Luzulo-Fagetum 0.836 ha 2.68 3.51
V1F Makrofytní vegetace přirozeně eutrofních a mezotrofních stojatých vod, porosty bez druhů charakteristických pro V1A-V1E 3150 Přirozené eutrofní vodní nádrže s vegetací typu Magnopotamion nebo Hydrocharition 0.090 ha 0.29 2
V4A Makrofytní vegetace vodních toků, porosty aktuálně přítomných vodních makrofytů 3260 Nížinné až horské vodní toky s vegetací svazů Ranunculion fluitantis a Callitricho-Batrachion 1.799 ha 5.77 1
K1 Mokřadní vrbiny -- -- 0.291 ha 0.93 3
T1.9 Střídavě vlhké bezkolencové louky 6410 Bezkolencové louky na vápnitých, rašelinných nebo hlinito-jílovitých půdách (Molinion caeruleae) 0.555 ha 1.78 4
L7.3 Subkontinentální borové doubravy -- -- 0.199 ha 0.64 4
M1.7 Vegetace vysokých ostřic -- -- 0.002 ha -- 2
L2.2 Údolní jasanovo-olšové luhy 91E0 Smíšené jasanovo-olšové lužní lesy temperátní a boreální Evropy (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) 0.192 ha 0.62 4
L2.2B Údolní jasanovo-olšové luhy, netypické a degradované porosty -- -- 0.326 ha 1.04 2.89

List of species of conservation finding database

Category Latin name of the species Czech name of the species Protection category
(Law 114/92 Sb.)
Directive of birds/
habitats
Red list Invasiveness (i) Year of last record
Brouci Silvanoprus fagi -- -- -- Zranitelný (VU) -- 2014
Mechorosty Leucobryum glaucum bělomech sivý -- HD V -- -- 2013
Cévnaté rostliny Quercus rubra dub červený -- -- -- BL2 2013
Cévnaté rostliny Soldanella montana dřípatka horská Ohrožený -- -- -- 2017
Ploštice Aphelocheirus aestivalis hlubenka skrytá -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2020
Cévnaté rostliny Doronicum austriacum kamzičník rakouský Ohrožený -- -- -- 2017
Vážky Ophiogomphus cecilia klínatka rohatá Silně ohrožený HD II, HD IV Téměř ohrožený (NT) -- 2019
Ptáci Jynx torquilla krutihlav obecný Silně ohrožený -- Zranitelný (VU) -- 2019
Ptáci Alcedo atthis ledňáček říční Silně ohrožený BD I Zranitelný (VU) -- 2020
Ptáci Ficedula hypoleuca lejsek černohlavý -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2019
Ryby a mihule Tinca tinca lín obecný -- -- Zranitelný (VU) -- 2019
Cévnaté rostliny Impatiens glandulifera netýkavka žláznatá -- -- -- BL2 2013
Mechorosty Sphagnum girgensohnii rašeliník Girgensohnův -- HD V -- -- 2013
Ryby a mihule Leucaspius delineatus slunka obecná -- -- Kriticky ohrožený (CR) -- 2019
Ryby a mihule Phoxinus phoxinus střevle potoční Ohrožený -- Zranitelný (VU) -- 2019
1 2 Last Showing: 1 - 15 of 23 results

Photos

Literature

CHYTIL, J.; HAKROVÁ, P.; HUDEC, K. (eds.) et al. (1999). Mokřady České republiky: Přehled vodních a mokřadních lokalit České republiky. Mikulov: Český ramsarský výbor. 327 s.