Králek

R.JH.06
Localisation: 49.176023N 14.896717E
Area: 6.242 ha
Category: Wetlands of regional importance
Wetland's type: fishpond
The degree of protection: SCI, NM
Altitude: 482 - 488 m
Show location on map
Wetland’s figure

Characteristic

Malý mezo-oligotrofní rybník JV od Kardašovy Řečice, sycený převážně z lesního komplexu na východní straně. Poměrně strmé břehy bez litorální vegetace, čisté písčité dno se souvislými submerzními porosty sv. Littorellion (as. Littorello-Eleocharitetum acicularis).

Natural habitats

Habitat code Habitat name Code of the habitat type Name the habitat type Area Relative area (%) Habitat quality (1-4)
M1.3 Eutrofní vegetace bahnitých substrátů -- -- 0.376 ha 6.03 2
V1F Makrofytní vegetace přirozeně eutrofních a mezotrofních stojatých vod, porosty bez druhů charakteristických pro V1A-V1E 3150 Přirozené eutrofní vodní nádrže s vegetací typu Magnopotamion nebo Hydrocharition 1.882 ha 30.14 2
M1.1 Rákosiny eutrofních stojatých vod -- -- 0.188 ha 3.01 2
M1.7 Vegetace vysokých ostřic -- -- 0.730 ha 11.7 2.45
M3 Vegetace vytrvalých obojživelných bylin 3130 Oligotrofní až mezotrofní stojaté vody nížinného až subalpínského stupně kontinentální a alpínské oblasti a horských poloh jiných oblastí, s vegetací tříd Littorelletea uniflorae nebo Isoëto-Nanojuncetea 0.753 ha 12.06 2
L2.2B Údolní jasanovo-olšové luhy, netypické a degradované porosty -- -- 0.305 ha 4.88 2

List of species of conservation finding database

Category Latin name of the species Czech name of the species Protection category
(Law 114/92 Sb.)
Directive of birds/
habitats
Red list Invasiveness (i) Year of last record
Netopýři Plecotus sp. -- Silně ohrožený HD IV -- -- 2015
Cévnaté rostliny Eleocharis ovata bahnička vejčitá -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2019
Cévnaté rostliny Bidens frondosa dvouzubec černoplodý -- -- -- GL 2019
Cévnaté rostliny Echinochloa crus-galli ježatka kuří noha -- -- -- BL3 2019
Cévnaté rostliny Batrachium aquatile lakušník vodní -- -- Chybí údaje (DD) -- 2019
Netopýři Pipistrellus pipistrellus netopýr hvízdavý Silně ohrožený HD IV -- -- 2015
Netopýři Pipistrellus pygmaeus netopýr nejmenší Silně ohrožený HD IV -- -- 2015
Netopýři Pipistrellus nathusii netopýr parkový Silně ohrožený HD IV -- -- 2015
Netopýři Nyctalus noctula netopýr rezavý Silně ohrožený HD IV -- -- 2015
Netopýři Eptesicus serotinus netopýr večerní Silně ohrožený HD IV -- -- 2015
Netopýři Myotis daubentonii netopýr vodní Silně ohrožený HD IV -- -- 2015
Netopýři Myotis nattereri netopýr řasnatý Silně ohrožený HD IV -- -- 2015
Cévnaté rostliny Cirsium arvense pcháč oset -- -- -- BL3 2019
Cévnaté rostliny Littorella uniflora pobřežnice jednokvětá Kriticky ohrožený -- Kriticky ohrožený (CR) -- 2019
Obojživelníci Bufo bufo ropucha obecná Ohrožený -- Zranitelný (VU) -- 2019
1 2 Last Showing: 1 - 15 of 27 results

Literature

CHYTIL, J.; HAKROVÁ, P.; HUDEC, K. (eds.) et al. (1999). Mokřady České republiky: Přehled vodních a mokřadních lokalit České republiky. Mikulov: Český ramsarský výbor. 327 s.