Blanko

R.JH.07
Localisation: 49.01165N 15.070482E
Area: 33.396 ha
Category: Wetlands of regional importance
Wetland's type: reedswamp, sedge marshes
mire, i.e. bog or fen
fishpond
The degree of protection: NR
Altitude: 600 - 600 m
Show location on map
Wetland’s figure

Characteristic

Mezotrofní větší rybník v jižní části Českomoravské vrchoviny JZ od Nové Bystřice. Zachované úzké pásmo litorálních porostů sv. Phragmition communis (as. Typhetum angustifoliae, T. latifoliae, Phragmitetum communis), porosty vysokých ostřic sv. Caricion gracilis (Caricetum gracilis, C. vesicariae) východně od rybníka komplex mokřadní a rašelinné vegetace sv. Caricion fuscae, Sphagno-Caricion canescentis, Molinion, Calthion, Salicion cinereae.

Natural habitats

Habitat code Habitat name Code of the habitat type Name the habitat type Area Relative area (%) Habitat quality (1-4)
L5.4 Acidofilní bučiny 9110 Bučiny asociace Luzulo-Fagetum 0.048 ha 0.14 4
V1F Makrofytní vegetace přirozeně eutrofních a mezotrofních stojatých vod, porosty bez druhů charakteristických pro V1A-V1E 3150 Přirozené eutrofní vodní nádrže s vegetací typu Magnopotamion nebo Hydrocharition 4.043 ha 12.11 2
L1 Mokřadní olšiny -- -- 1.947 ha 5.83 3
K1 Mokřadní vrbiny -- -- 0.831 ha 2.49 1
R2.2 Nevápnitá mechová slatiniště 7140 Přechodová rašeliniště a třasoviště 0.142 ha 0.42 4
L9.2B Podmáčené smrčiny 9410 Acidofilní smrčiny (Vaccinio-Piceetea) 1.141 ha 3.42 3
R2.3 Přechodová rašeliniště 7140 Přechodová rašeliniště a třasoviště 0.947 ha 2.84 1
L10.2 Rašelinné brusnicové bory 91D0 Rašelinný les 2.370 ha 7.1 2
M1.1 Rákosiny eutrofních stojatých vod -- -- 2.841 ha 8.51 1
M1.7 Vegetace vysokých ostřic -- -- 0.283 ha 0.85 3
T1.5 Vlhké pcháčové louky -- -- 3.543 ha 10.61 2
L2.2 Údolní jasanovo-olšové luhy 91E0 Smíšené jasanovo-olšové lužní lesy temperátní a boreální Evropy (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) 1.037 ha 3.1 2.04

List of species of conservation finding database

Category Latin name of the species Czech name of the species Protection category
(Law 114/92 Sb.)
Directive of birds/
habitats
Red list Invasiveness (i) Year of last record
Ptáci Apus apus rorýs obecný Ohrožený -- -- -- 2018
Cévnaté rostliny Oxycoccus palustris klikva bahenní Ohrožený -- -- -- 2015
Mechorosty Sphagnum sp. -- -- HD V -- -- 2015
Obojživelníci Rana arvalis skokan ostronosý Kriticky ohrožený HD IV Ohrožený (EN) -- 2014
Obojživelníci Triturus cristatus čolek velký Silně ohrožený HD II, HD IV Ohrožený (EN) -- 2014
Obojživelníci Pelophylax esculentus s.l. skokan zelený komplex Silně ohrožený HD V Téměř ohrožený (NT) -- 2018
Ptáci Hirundo rustica vlaštovka obecná Ohrožený -- Téměř ohrožený (NT) -- 2018
Ptáci Delichon urbicum jiřička obecná -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2018
Ptáci Ardea cinerea volavka popelavá -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2017
Plazi Natrix natrix užovka obojková Ohrožený -- Téměř ohrožený (NT) -- 2018
Ortopteroidní hmyz Stethophyma grossum saranče mokřadní -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2014
Brouci Graphoderus zonatus -- -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2014
Obojživelníci Pelophylax esculentus skokan zelený Silně ohrožený HD V Téměř ohrožený (NT) -- 2018
Obojživelníci Pelobates fuscus blatnice skvrnitá Silně ohrožený HD IV Téměř ohrožený (NT) -- 2010
Cévnaté rostliny Carex lasiocarpa ostřice plstnatoplodá Silně ohrožený -- Téměř ohrožený (NT) -- 2015
1 2 Last Showing: 1 - 15 of 30 results

Literature

CHYTIL, J.; HAKROVÁ, P.; HUDEC, K. (eds.) et al. (1999). Mokřady České republiky: Přehled vodních a mokřadních lokalit České republiky. Mikulov: Český ramsarský výbor. 327 s.