Rajchéřovské rybníky (Kačer a Rajchéřovský)

R.JH.10
Localisation: 48.969884N 15.191921E
Area: 107.890 ha
Category: Wetlands of regional importance
Wetland's type: springs
floodplain forest, alder or willow carr, or other wetland forest
flooded or wet meadow
reedswamp, sedge marshes
mire, i.e. bog or fen
fishpond system
Altitude: 610 - 653 m
Show location on map
Wetland’s figure

Characteristic

Soustava dvou větších rybníků – rybníka Kačer a Rajchéřovského. Rybník Rajchéřovský značně zazemněný, s litorálními porosty sv. Phragmition s převahou Glyceria maxima, významný však zejména bohatými populacemi obojživelníků. Rybník Kačer mezo-oligotrofní s písčitým dnem, jen s fragmentárními úzkými litorálními porosty sv. Phragmition a Caricion rostratae a s cennými společenstvy obnaženého dna. Ve zrašelinělých výtopách a v okolí rybníků komplex luční mokřadní a rašelinné vegetace sv. Sphagno-Caricion canescentis, Caricion fuscae, Molinion a Violion caninae. Sukcesní přirozená olšina v místě bývalé osady.

Natural habitats

Habitat code Habitat name Code of the habitat type Name the habitat type Area Relative area (%) Habitat quality (1-4)
L5.4 Acidofilní bučiny 9110 Bučiny asociace Luzulo-Fagetum 0.136 ha 0.13 4
T5.5 Acidofilní trávníky mělkých půd -- -- 0.000 ha -- 4
V2C Makrofytní vegetace mělkých stojatých vod, ostatní porosty -- -- 0.027 ha 0.02 4
V1F Makrofytní vegetace přirozeně eutrofních a mezotrofních stojatých vod, porosty bez druhů charakteristických pro V1A-V1E 3150 Přirozené eutrofní vodní nádrže s vegetací typu Magnopotamion nebo Hydrocharition 4.260 ha 3.95 2
V1G Makrofytní vegetace přirozeně eutrofních a mezotrofních stojatých vod, porosty bez ochranářsky významných vodních makrofytů -- -- 17.042 ha 15.8 2
T1.1 Mezofilní ovsíkové louky 6510 Extenzivní sečené louky nížin až podhůří (Arrhenatherion, Brachypodio-Centaureion nemoralis) 0.000 ha -- 4
K1 Mokřadní vrbiny -- -- 0.820 ha 0.76 3.91
R2.2 Nevápnitá mechová slatiniště 7140 Přechodová rašeliniště a třasoviště 1.547 ha 1.43 2.37
M1.5 Pobřežní vegetace potoků -- -- 0.005 ha 0.01 3
T2.3B Podhorské a horské smilkové trávníky bez výskytu jalovce obecného (Juniperus communis) 6230 Druhově bohaté smilkové louky na silikátových podložích v horských oblastech (a v kontinentální Evropě v podhorských oblastech) 0.938 ha 0.87 3.67
T2.3A Podhorské a horské smilkové trávníky s rozptýlenými porosty jalovce obecného (Juniperus communis) 5130 Formace jalovce obecného (Juniperus communis) na vřesovištích nebo vápnitých trávnících 0.227 ha 0.21 3.83
L9.2B Podmáčené smrčiny 9410 Acidofilní smrčiny (Vaccinio-Piceetea) 1.027 ha 0.95 4
R2.3 Přechodová rašeliniště 7140 Přechodová rašeliniště a třasoviště 1.453 ha 1.35 2
M1.1 Rákosiny eutrofních stojatých vod -- -- 2.662 ha 2.47 3.01
T8.2B Sekundární podhorská a horská vřesoviště bez výskytu jalovce obecného (Juniperus communis) 4030 Evropská suchá vřesoviště 0.054 ha 0.05 4
1 2 Last Showing: 1 - 15 of 24 results

List of species of conservation finding database

Category Latin name of the species Czech name of the species Protection category
(Law 114/92 Sb.)
Directive of birds/
habitats
Red list Invasiveness (i) Year of last record
Blanokřídlí Formica picea -- Ohrožený -- -- -- 2010
Brouci Laccophilus poecilus -- -- -- Zranitelný (VU) -- 2015
Brouci Carabus problematicus problematicus -- Ohrožený -- -- -- 2006
Cévnaté rostliny Eleocharis ovata bahnička vejčitá -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2002
Cévnaté rostliny Limosella aquatica blatěnka vodní -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2005
Ptáci Saxicola rubetra bramborníček hnědý Ohrožený -- -- -- 2001
Cévnaté rostliny Utricularia australis bublinatka jižní -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2010
Cévnaté rostliny Soldanella montana dřípatka horská Ohrožený -- Zranitelný (VU) -- 2002
Cévnaté rostliny Scorzonera humilis hadí mord nízký -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2002
Cévnaté rostliny Abies alba jedle bělokorá -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2002
Ptáci Anas strepera kopřivka obecná Ohrožený -- Zranitelný (VU) -- 2001
Ptáci Cygnus olor labuť velká -- -- Zranitelný (VU) -- 2001
Cévnaté rostliny Potentilla palustris mochna bahenní -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2009
Motýli Brintesia circe okáč voňavkový -- -- Zranitelný (VU) -- 2009
Ptáci Haliaeetus albicilla orel mořský Kriticky ohrožený BD I Kriticky ohrožený (CR) -- 2012
1 2 3 Last Showing: 1 - 15 of 35 results

Photos

Literature

CHYTIL, J.; HAKROVÁ, P.; HUDEC, K. (eds.) et al. (1999). Mokřady České republiky: Přehled vodních a mokřadních lokalit České republiky. Mikulov: Český ramsarský výbor. 327 s.