Ohrazenické mokřady

R.JH.14
Localisation: 49.191217N 14.786697E
Area: 76.438 ha
Category: Wetlands of regional importance
Wetland's type: reedswamp, sedge marshes
mire, i.e. bog or fen
fishpond
The degree of protection: SPA
Altitude: 442 - 450 m
Show location on map
Wetland’s figure

Characteristic

Rozsáhlý komplex luční mokřadní a rašeliništní vegetace na rozvodí mezi rybníky Velká a Prostřední Ohrazenice jižně od Újezdce. Mozaika společenstev sv. Sphagno-Caricion canescentis, Eriophorion gracilis, Caricion fuscae, C. gracilism, Molinion, v příkopech a tůňkách fytocenózy sv. Littorellion uniflorae (Ranunculo flammei-Juncetum bulbosi se zevarem nejmenším). Rybníky víceméně běžně obhospodařované, vyhrnuté, přesto s početnou populací leknínu bílého.

Natural habitats

Habitat code Habitat name Code of the habitat type Name the habitat type Area Relative area (%) Habitat quality (1-4)
V1F Makrofytní vegetace přirozeně eutrofních a mezotrofních stojatých vod, porosty bez druhů charakteristických pro V1A-V1E 3150 Přirozené eutrofní vodní nádrže s vegetací typu Magnopotamion nebo Hydrocharition 9.487 ha 12.41 2
K1 Mokřadní vrbiny -- -- 2.219 ha 2.9 2.57
R2.2 Nevápnitá mechová slatiniště 7140 Přechodová rašeliniště a třasoviště 2.513 ha 3.29 2
M1.1 Rákosiny eutrofních stojatých vod -- -- 7.790 ha 10.19 1.21
L7.1 Suché acidofilní doubravy -- -- 0.568 ha 0.74 4
M1.7 Vegetace vysokých ostřic -- -- 8.527 ha 11.15 2

List of species of conservation finding database

Category Latin name of the species Czech name of the species Protection category
(Law 114/92 Sb.)
Directive of birds/
habitats
Red list Invasiveness (i) Year of last record
Ptáci Podiceps cristatus potápka roháč Ohrožený -- Zranitelný (VU) -- 2016
Cévnaté rostliny Stellaria palustris ptačinec bahenní -- -- Zranitelný (VU) -- 2010
Cévnaté rostliny Hydrocotyle vulgaris pupečník obecný Ohrožený -- Zranitelný (VU) -- 2010
Ptáci Chroicocephalus ridibundus racek chechtavý -- -- Zranitelný (VU) -- 2015
Cévnaté rostliny Potamogeton acutifolius rdest ostrolistý -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2010
Ptáci Sterna hirundo rybák obecný Silně ohrožený BD I Ohrožený (EN) -- 2016
Ortopteroidní hmyz Stethophyma grossum saranče mokřadní -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2014
Cévnaté rostliny Lysimachia thyrsiflora vrbina kytkokvětá Silně ohrožený -- Téměř ohrožený (NT) -- 2010
Cévnaté rostliny Epilobium palustre vrbovka bahenní -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2010
Cévnaté rostliny Solidago gigantea zlatobýl obrovský -- -- -- BL2 2010
Ptáci Netta rufina zrzohlávka rudozobá Silně ohrožený -- Ohrožený (EN) -- 2012
Cévnaté rostliny Potentilla palustris zábělník bahenní -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2010
First 1 2 Showing: 15 - 27 results

Literature

CHYTIL, J.; HAKROVÁ, P.; HUDEC, K. (eds.) et al. (1999). Mokřady České republiky: Přehled vodních a mokřadních lokalit České republiky. Mikulov: Český ramsarský výbor. 327 s.