Skalák

R.JH.15
Localisation: 49.064288N 15.156898E
Area: 20.344 ha
Category: Wetlands of regional importance
Wetland's type: springs
flooded or wet meadow
reedswamp, sedge marshes
fishpond
The degree of protection: NR
Altitude: 650 - 685 m
Show location on map
Wetland’s figure

Characteristic

Významné společenstvo refugiálního charakteru, na západním okraji narušené nevhodnými melioracemi (záchytný příkop). Rybník na rozvodí Dračice a Koštěnického potoka; rozsáhlé břehové partie a oligotrofní rašelinné louky na prameništi. Ornitologicky významné území – cenné hnízdiště, tah ptáků. Území významné i z hlediska zachování půdních společenstev. Pro ochranné pásmo je navržen revitalizační záměr, zahrnující úpravu nevhodného záchytného příkopu na západním okraji a zřízení dvou tarasů, nad nimiž se zadrží povrchová voda a vytvoří podmínky pro rozšíření flóry a fauny.

Natural habitats

Habitat code Habitat name Code of the habitat type Name the habitat type Area Relative area (%) Habitat quality (1-4)
M1.3 Eutrofní vegetace bahnitých substrátů -- -- 1.324 ha 6.51 2
V1F Makrofytní vegetace přirozeně eutrofních a mezotrofních stojatých vod, porosty bez druhů charakteristických pro V1A-V1E 3150 Přirozené eutrofní vodní nádrže s vegetací typu Magnopotamion nebo Hydrocharition 2.207 ha 10.85 2
L1 Mokřadní olšiny -- -- 0.238 ha 1.17 4
K1 Mokřadní vrbiny -- -- 0.987 ha 4.85 2.84
R2.2 Nevápnitá mechová slatiniště 7140 Přechodová rašeliniště a třasoviště 0.127 ha 0.62 2
T2.3B Podhorské a horské smilkové trávníky bez výskytu jalovce obecného (Juniperus communis) 6230 Druhově bohaté smilkové louky na silikátových podložích v horských oblastech (a v kontinentální Evropě v podhorských oblastech) 0.230 ha 1.13 4
M1.1 Rákosiny eutrofních stojatých vod -- -- 0.883 ha 4.34 2
T8.2B Sekundární podhorská a horská vřesoviště bez výskytu jalovce obecného (Juniperus communis) 4030 Evropská suchá vřesoviště 0.866 ha 4.26 2
T1.9 Střídavě vlhké bezkolencové louky 6410 Bezkolencové louky na vápnitých, rašelinných nebo hlinito-jílovitých půdách (Molinion caeruleae) 1.647 ha 8.09 3.23
T1.6 Vlhká tužebníková lada 6430 Vlhkomilná vysokobylinná lemová společenstva nížin a horského až alpínského stupně 1.243 ha 6.11 2
T1.5 Vlhké pcháčové louky -- -- 0.463 ha 2.28 2

List of species of conservation finding database

Category Latin name of the species Czech name of the species Protection category
(Law 114/92 Sb.)
Directive of birds/
habitats
Red list Invasiveness (i) Year of last record
Brouci Graphoderus zonatus -- -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2018
Ptáci Gallinago gallinago bekasina otavní Silně ohrožený -- Ohrožený (EN) -- 2017
Obojživelníci Pelobates fuscus blatnice skvrnitá Silně ohrožený HD IV Téměř ohrožený (NT) -- 2012
Motýli Melitaea athalia hnědásek jitrocelový -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2018
Motýli Melitaea diamina hnědásek rozrazilový -- -- Zranitelný (VU) -- 2016
Ptáci Bucephala clangula hohol severní Silně ohrožený -- Ohrožený (EN) -- 2017
Plazi Zootoca vivipara ještěrka živorodá Silně ohrožený -- Téměř ohrožený (NT) -- 2017
Ptáci Mareca strepera kopřivka obecná Ohrožený -- Zranitelný (VU) -- 2017
Obojživelníci Bombina bombina kuňka obecná Silně ohrožený HD II, HD IV Ohrožený (EN) -- 2015
Ptáci Cygnus olor labuť velká -- -- Zranitelný (VU) -- 2019
Cévnaté rostliny Nymphaea candida leknín bělostný Silně ohrožený -- Ohrožený (EN) -- 2017
Motýli Polyommatus amandus modrásek ušlechtilý -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2018
Ptáci Circus aeruginosus moták pochop Ohrožený BD I Zranitelný (VU) -- 2017
Motýli Lycaena hippothoe ohniváček modrolemý -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2017
Motýli Lasiommata maera okáč ječmínkový -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2018
1 2 3 Last Showing: 1 - 15 of 40 results

Literature

CHYTIL, J.; HAKROVÁ, P.; HUDEC, K. (eds.) et al. (1999). Mokřady České republiky: Přehled vodních a mokřadních lokalit České republiky. Mikulov: Český ramsarský výbor. 327 s.