Rašeliniště Bažantka

R.JI.01
Localisation: 49.234056N 15.425537E
Area: 23.715 ha
Category: Wetlands of regional importance
Wetland's type: mire, i.e. bog or fen
fishpond
The degree of protection: SCI, NR
Altitude: 593 - 599 m
Show location on map
Wetland’s figure

Characteristic

Komplex rašelinných luk v okolí rybníků Doupský a Drdák. Zjištěna společenstva sv. Sphagno-Caricetum rostratae, Sphagno-Tomenthypnion, Eriophorion gracilis, Caricion fuscae. Lokalita, jejíž část je vyhlášena jako PR, zarůstá náletem olší, bříz a vrb. Částečně je ovlivněna melioracemi ze 70. let.

Natural habitats

Habitat code Habitat name Code of the habitat type Name the habitat type Area Relative area (%) Habitat quality (1-4)
V1F Makrofytní vegetace přirozeně eutrofních a mezotrofních stojatých vod, porosty bez druhů charakteristických pro V1A-V1E 3150 Přirozené eutrofní vodní nádrže s vegetací typu Magnopotamion nebo Hydrocharition 4.128 ha 17.4 2
T1.1 Mezofilní ovsíkové louky 6510 Extenzivní sečené louky nížin až podhůří (Arrhenatherion, Brachypodio-Centaureion nemoralis) 0.819 ha 3.45 4
L1 Mokřadní olšiny -- -- 0.586 ha 2.47 1
K1 Mokřadní vrbiny -- -- 2.387 ha 10.07 1.32
R2.3 Přechodová rašeliniště 7140 Přechodová rašeliniště a třasoviště 1.188 ha 5.01 2.38
L10.1 Rašelinné březiny 91D0 Rašelinný les 0.465 ha 1.96 1
M1.7 Vegetace vysokých ostřic -- -- 4.179 ha 17.62 1.96
T1.5 Vlhké pcháčové louky -- -- 2.265 ha 9.55 3.39

List of species of conservation finding database

Category Latin name of the species Czech name of the species Protection category
(Law 114/92 Sb.)
Directive of birds/
habitats
Red list Invasiveness (i) Year of last record
Brouci Crenitis punctatostriata -- -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2014
Brouci Bagous frit -- -- -- Ohrožený (EN) -- 2014
Brouci Cryptocephalus decemmaculatus -- -- -- Ohrožený (EN) -- 2014
Brouci Cryptocephalus octopunctatus -- -- -- Ohrožený (EN) -- 2014
Brouci Donacia crassipes -- -- -- Zranitelný (VU) -- 2015
Cévnaté rostliny Eleocharis mamillata subsp. mamillata bahnička bradavkatá pravá -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2015
Ptáci Gallinago gallinago bekasina otavní Silně ohrožený -- Ohrožený (EN) -- 2020
Cévnaté rostliny Isolepis setacea bezosetka štětinovitá -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2015
Obojživelníci Pelobates fuscus blatnice skvrnitá Silně ohrožený HD IV Téměř ohrožený (NT) -- 2018
Ptáci Saxicola rubetra bramborníček hnědý Ohrožený -- -- -- 2014
Ptáci Rallus aquaticus chřástal vodní Silně ohrožený -- Zranitelný (VU) -- 2020
Ptáci Locustella luscinioides cvrčilka slavíková Ohrožený -- Ohrožený (EN) -- 2017
Cévnaté rostliny Bidens frondosa dvouzubec černoplodý -- -- -- GL 2015
Motýli Melitaea diamina hnědásek rozrazilový -- -- Zranitelný (VU) -- 2014
Ptáci Columba oenas holub doupňák Silně ohrožený -- Zranitelný (VU) -- 2014
1 2 3 4 Last Showing: 1 - 15 of 98 results

Literature

CHYTIL, J.; HAKROVÁ, P.; HUDEC, K. (eds.) et al. (1999). Mokřady České republiky: Přehled vodních a mokřadních lokalit České republiky. Mikulov: Český ramsarský výbor. 327 s.