Rašeliniště Chvojnov

R.JI.02
Localisation: 49.405398N 15.419123E
Area: 21.933 ha
Category: Wetlands of regional importance
Wetland's type: springs
reedswamp, sedge marshes
mire, i.e. bog or fen
The degree of protection: NR
Altitude: 633 - 650 m
Show location on map
Wetland’s figure

Characteristic

Přechodové rašeliniště vrchovinné oblasti na přítoku Jedlového potoka. Část lokality zničena melioracemi, zbytek zarůstá především terestrickou formou rákosu, nejcennější část je pravidelně kosena.

Natural habitats

Habitat code Habitat name Code of the habitat type Name the habitat type Area Relative area (%) Habitat quality (1-4)
V3 Makrofytní vegetace oligotrofních jezírek a tůní 3160 Přirozená dystrofní jezera a tůně 0.004 ha 0.02 1
V1G Makrofytní vegetace přirozeně eutrofních a mezotrofních stojatých vod, porosty bez ochranářsky významných vodních makrofytů -- -- 0.213 ha 0.97 2
K1 Mokřadní vrbiny -- -- 0.364 ha 1.66 3.36
R2.2 Nevápnitá mechová slatiniště 7140 Přechodová rašeliniště a třasoviště 1.596 ha 7.28 1
T2.3B Podhorské a horské smilkové trávníky bez výskytu jalovce obecného (Juniperus communis) 6230 Druhově bohaté smilkové louky na silikátových podložích v horských oblastech (a v kontinentální Evropě v podhorských oblastech) 4.604 ha 20.99 3.54
R2.3 Přechodová rašeliniště 7140 Přechodová rašeliniště a třasoviště 0.068 ha 0.31 1
M1.1 Rákosiny eutrofních stojatých vod -- -- 0.087 ha 0.4 2
M1.7 Vegetace vysokých ostřic -- -- 0.805 ha 3.67 3
T1.6 Vlhká tužebníková lada 6430 Vlhkomilná vysokobylinná lemová společenstva nížin a horského až alpínského stupně 0.105 ha 0.48 4
T1.5 Vlhké pcháčové louky -- -- 3.276 ha 14.93 2
L2.2 Údolní jasanovo-olšové luhy 91E0 Smíšené jasanovo-olšové lužní lesy temperátní a boreální Evropy (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) 0.005 ha 0.02 4

List of species of conservation finding database

Category Latin name of the species Czech name of the species Protection category
(Law 114/92 Sb.)
Directive of birds/
habitats
Red list Invasiveness (i) Year of last record
Cévnaté rostliny Eleocharis quinqueflora bahnička chudokvětá Silně ohrožený -- Kriticky ohrožený (CR) -- 2012
Mechorosty Calliergon giganteum bařinatka obrovská -- -- Zranitelný (VU) -- 2015
Ptáci Gallinago gallinago bekasina otavní Silně ohrožený -- Ohrožený (EN) -- 2019
Ptáci Saxicola rubetra bramborníček hnědý Ohrožený -- -- -- 2017
Cévnaté rostliny Utricularia minor bublinatka menší -- -- Zranitelný (VU) -- 2012
Ptáci Rallus aquaticus chřástal vodní Silně ohrožený -- Zranitelný (VU) -- 2018
Ptáci Dryocopus martius datel černý -- BD I -- -- 2017
Mechorosty Dicranum bonjeanii dvouhrotec bahenní -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2013
Motýli Melitaea athalia hnědásek jitrocelový -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2015
Motýli Melitaea diamina hnědásek rozrazilový -- -- Zranitelný (VU) -- 2016
Cévnaté rostliny Rhynchospora alba hrotnosemenka bílá Kriticky ohrožený -- Ohrožený (EN) -- 2012
Ptáci Grus grus jeřáb popelavý Kriticky ohrožený BD I Kriticky ohrožený (CR) -- 2016
Ptáci Delichon urbicum jiřička obecná -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2019
Ptáci Accipiter nisus krahujec obecný Silně ohrožený -- Zranitelný (VU) -- 2012
Ptáci Corvus corax krkavec velký Ohrožený -- -- -- 2017
1 2 3 4 5 6 Last Showing: 1 - 15 of 85 results

Literature

CHYTIL, J.; HAKROVÁ, P.; HUDEC, K. (eds.) et al. (1999). Mokřady České republiky: Přehled vodních a mokřadních lokalit České republiky. Mikulov: Český ramsarský výbor. 327 s.