Velký Pařezitý rybník

R.JI.05
Localisation: 49.22901N 15.37552E
Area: 36.008 ha
Category: Wetlands of regional importance
Wetland's type: floodplain forest, alder or willow carr, or other wetland forest
mire, i.e. bog or fen
fishpond
The degree of protection: NR
Altitude: 648 - 700 m
Show location on map
Wetland’s figure

Characteristic

Oligotrofní rybník obklopený rašeliništěm a podmáčenou smrčinou (kulturní deriváty společenstev sv. Piceion excelsae ) a rašelinnou březinou s olší.

Natural habitats

Habitat code Habitat name Code of the habitat type Name the habitat type Area Relative area (%) Habitat quality (1-4)
V1F Makrofytní vegetace přirozeně eutrofních a mezotrofních stojatých vod, porosty bez druhů charakteristických pro V1A-V1E 3150 Přirozené eutrofní vodní nádrže s vegetací typu Magnopotamion nebo Hydrocharition 16.066 ha 44.62 1
L1 Mokřadní olšiny -- -- 0.449 ha 1.25 2
K1 Mokřadní vrbiny -- -- 0.254 ha 0.71 2
T2.3B Podhorské a horské smilkové trávníky bez výskytu jalovce obecného (Juniperus communis) 6230 Druhově bohaté smilkové louky na silikátových podložích v horských oblastech (a v kontinentální Evropě v podhorských oblastech) 0.298 ha 0.83 4
L9.2B Podmáčené smrčiny 9410 Acidofilní smrčiny (Vaccinio-Piceetea) 6.721 ha 18.67 4
R2.3 Přechodová rašeliniště 7140 Přechodová rašeliniště a třasoviště 0.346 ha 0.96 2
L10.1 Rašelinné březiny 91D0 Rašelinný les 2.138 ha 5.94 2
M1.7 Vegetace vysokých ostřic -- -- 1.156 ha 3.21 1.05
L2.2 Údolní jasanovo-olšové luhy 91E0 Smíšené jasanovo-olšové lužní lesy temperátní a boreální Evropy (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) 1.795 ha 4.99 2

List of species of conservation finding database

Category Latin name of the species Czech name of the species Protection category
(Law 114/92 Sb.)
Directive of birds/
habitats
Red list Invasiveness (i) Year of last record
Brouci Berosus frontifoveatus -- -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2013
Brouci Crenitis punctatostriata -- -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2013
Mechorosty Leucobryum glaucum bělomech sivý -- HD V -- -- 2019
Ptáci Dryocopus martius datel černý -- BD I -- -- 2020
Ptáci Columba oenas holub doupňák Silně ohrožený -- Zranitelný (VU) -- 2017
Ptáci Accipiter nisus krahujec obecný Silně ohrožený -- Zranitelný (VU) -- 2017
Ptáci Charadrius dubius kulík říční -- -- Zranitelný (VU) -- 2019
Ptáci Glaucidium passerinum kulíšek nejmenší Silně ohrožený BD I Zranitelný (VU) -- 2019
Savci Martes martes kuna lesní -- HD V -- -- 2020
Ptáci Cygnus olor labuť velká -- -- Zranitelný (VU) -- 2020
Ptáci Alcedo atthis ledňáček říční Silně ohrožený BD I Zranitelný (VU) -- 2015
Ptáci Ficedula hypoleuca lejsek černohlavý -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2017
Ptáci Muscicapa striata lejsek šedý Ohrožený -- -- -- 2015
Ptáci Haliaeetus albicilla orel mořský Kriticky ohrožený BD I Ohrožený (EN) -- 2018
Ptáci Nucifraga caryocatactes ořešník kropenatý Ohrožený -- Zranitelný (VU) -- 2018
1 2 3 Last Showing: 1 - 15 of 32 results

Photos

Literature

CHYTIL, J.; HAKROVÁ, P.; HUDEC, K. (eds.) et al. (1999). Mokřady České republiky: Přehled vodních a mokřadních lokalit České republiky. Mikulov: Český ramsarský výbor. 327 s.