Rašeliniště Loučky

R.JI.08
Localisation: 49.325938N 15.531577E
Area: 25.770 ha
Category: Wetlands of regional importance
Wetland's type: mire, i.e. bog or fen
The degree of protection: NR
Altitude: 599 - 623 m
Show location on map
Wetland’s figure

Characteristic

Údolní až svahové přechodové rašeliniště, v současné době zarůstající náletem dřevin (olše, vrba, krušina). V minulosti nalezena společenstva as. Sphagno-Caricetum rostratae, Sphagno warnstorfiani-Eriophoretum latifolii, Junco-Caricetum fuscae.

Natural habitats

Habitat code Habitat name Code of the habitat type Name the habitat type Area Relative area (%) Habitat quality (1-4)
R2.2 Nevápnitá mechová slatiniště 7140 Přechodová rašeliniště a třasoviště 1.242 ha 4.82 2
T2.3B Podhorské a horské smilkové trávníky bez výskytu jalovce obecného (Juniperus communis) 6230 Druhově bohaté smilkové louky na silikátových podložích v horských oblastech (a v kontinentální Evropě v podhorských oblastech) 0.366 ha 1.42 2
M1.7 Vegetace vysokých ostřic -- -- 1.536 ha 5.96 1
T1.5 Vlhké pcháčové louky -- -- 1.884 ha 7.31 1.16
L2.2 Údolní jasanovo-olšové luhy 91E0 Smíšené jasanovo-olšové lužní lesy temperátní a boreální Evropy (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) 10.522 ha 40.83 1.62

List of species of conservation finding database

Category Latin name of the species Czech name of the species Protection category
(Law 114/92 Sb.)
Directive of birds/
habitats
Red list Invasiveness (i) Year of last record
Cévnaté rostliny Cirsium arvense pcháč oset -- -- -- BL3 2015
Blanokřídlí Dolichovespula norwegica vosa norská -- -- Zranitelný (VU) -- 2014
Brouci Crenitis punctatostriata -- -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2014
Brouci Cryptocephalus decemmaculatus -- -- -- Ohrožený (EN) -- 2014
Cévnaté rostliny Juncus alpinoarticulatus sítina alpská -- -- Zranitelný (VU) -- 2015
Brouci Haliplus fulvus -- -- -- Zranitelný (VU) -- 2015
Cévnaté rostliny Erechtites hieraciifolia starčkovec jestřábníkolistý -- -- -- GL 2015
Cévnaté rostliny Epilobium palustre vrbovka bahenní -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2015
Cévnaté rostliny Epilobium obscurum vrbovka tmavá -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2015
Cévnaté rostliny Echinochloa crus-galli ježatka kuří noha -- -- -- BL3 2015
Cévnaté rostliny Carex diandra ostřice přioblá -- -- Ohrožený (EN) -- 2015
Cévnaté rostliny Carex flava ostřice rusá -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2012
Cévnaté rostliny Carex umbrosa ostřice stinná -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2015
Obojživelníci Rana arvalis skokan ostronosý Kriticky ohrožený HD IV Ohrožený (EN) -- 2015
Cévnaté rostliny Dactylorhiza majalis prstnatec májový Ohrožený -- -- -- 2012
First 1 2 3 4 5 6 Last Showing: 30 - 45 of 85 results

Literature

CHYTIL, J.; HAKROVÁ, P.; HUDEC, K. (eds.) et al. (1999). Mokřady České republiky: Přehled vodních a mokřadních lokalit České republiky. Mikulov: Český ramsarský výbor. 327 s.