V Lísovech

R.JI.09
Localisation: 49.246581N 15.279296E
Area: 43.060 ha
Category: Wetlands of regional importance
Wetland's type: springs
floodplain forest, alder or willow carr, or other wetland forest
other aquatic or wetland biotopes
reedswamp, sedge marshes
mire, i.e. bog or fen
fishpond system
The degree of protection: SCI, NR
Altitude: 649 - 651 m
Show location on map
Wetland’s figure

Characteristic

Dva mělké rybníčky obklopené rozsáhlými rákosinami, mokrými lukami a rašeliništěm. Významný biokoridor v kulturní krajině. V minulosti zjištěna společenstva as. Nardo-Festucetum capillatae, Sphagno-Caricetum rostratae, Chrysohypno-Trichophoretum alpini, Scorpidio-Utricularetum, Meesio-Caricetum limosae, Agrosti-Caricetum diandrae.

Natural habitats

Habitat code Habitat name Code of the habitat type Name the habitat type Area Relative area (%) Habitat quality (1-4)
V1F Makrofytní vegetace přirozeně eutrofních a mezotrofních stojatých vod, porosty bez druhů charakteristických pro V1A-V1E 3150 Přirozené eutrofní vodní nádrže s vegetací typu Magnopotamion nebo Hydrocharition 0.379 ha 0.88 1
V1G Makrofytní vegetace přirozeně eutrofních a mezotrofních stojatých vod, porosty bez ochranářsky významných vodních makrofytů -- -- 0.830 ha 1.93 1
T1.1 Mezofilní ovsíkové louky 6510 Extenzivní sečené louky nížin až podhůří (Arrhenatherion, Brachypodio-Centaureion nemoralis) 1.861 ha 4.32 1.97
L1 Mokřadní olšiny -- -- 0.620 ha 1.44 1
K1 Mokřadní vrbiny -- -- 3.134 ha 7.28 2
R2.2 Nevápnitá mechová slatiniště 7140 Přechodová rašeliniště a třasoviště 1.130 ha 2.62 1.38
T2.3B Podhorské a horské smilkové trávníky bez výskytu jalovce obecného (Juniperus communis) 6230 Druhově bohaté smilkové louky na silikátových podložích v horských oblastech (a v kontinentální Evropě v podhorských oblastech) 3.903 ha 9.06 1.92
R2.3 Přechodová rašeliniště 7140 Přechodová rašeliniště a třasoviště 2.222 ha 5.16 1.3
M1.1 Rákosiny eutrofních stojatých vod -- -- 1.047 ha 2.43 1
T8.2B Sekundární podhorská a horská vřesoviště bez výskytu jalovce obecného (Juniperus communis) 4030 Evropská suchá vřesoviště 0.047 ha 0.11 2
M1.7 Vegetace vysokých ostřic -- -- 3.440 ha 7.99 3.12
T1.6 Vlhká tužebníková lada 6430 Vlhkomilná vysokobylinná lemová společenstva nížin a horského až alpínského stupně 0.211 ha 0.49 2
T1.5 Vlhké pcháčové louky -- -- 10.256 ha 23.82 2.98
L2.2 Údolní jasanovo-olšové luhy 91E0 Smíšené jasanovo-olšové lužní lesy temperátní a boreální Evropy (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) 1.976 ha 4.59 2.73

List of species of conservation finding database

Category Latin name of the species Czech name of the species Protection category
(Law 114/92 Sb.)
Directive of birds/
habitats
Red list Invasiveness (i) Year of last record
Motýli Lycaena dispar ohniváček černočárný Silně ohrožený HD II, HD IV -- -- 2018
Motýli Lasiommata maera okáč ječmínkový -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2014
Ptáci Pandion haliaetus orlovec říční Kriticky ohrožený BD I -- -- 2020
Cévnaté rostliny Carex limosa ostřice bažinná Silně ohrožený -- Zranitelný (VU) -- 2021
Cévnaté rostliny Carex lasiocarpa ostřice plstnatoplodá Silně ohrožený -- Téměř ohrožený (NT) -- 2021
Cévnaté rostliny Carex diandra ostřice přioblá -- -- Ohrožený (EN) -- 2021
Ptáci Falco subbuteo ostříž lesní Silně ohrožený -- Ohrožený (EN) -- 2018
Motýli Boloria selene perleťovec dvanáctitečný -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2014
Motýli Boloria aquilonaris perleťovec severní -- -- Zranitelný (VU) -- 2014
Ptáci Tachybaptus ruficollis potápka malá Ohrožený -- Zranitelný (VU) -- 2018
Cévnaté rostliny Dactylorhiza majalis prstnatec májový Ohrožený -- Téměř ohrožený (NT) -- 2021
Ptáci Chroicocephalus ridibundus racek chechtavý -- -- Zranitelný (VU) -- 2014
Mechorosty Sphagnum warnstorfii rašeliník Warnstorfův -- HD V -- -- 2012
Mechorosty Sphagnum contortum rašeliník modřínový -- HD V Téměř ohrožený (NT) -- 2013
Mechorosty Sphagnum teres rašeliník oblý -- HD V -- -- 2012
First 1 2 3 4 5 6 7 8 Last Showing: 45 - 60 of 114 results

Photos

Literature

CHYTIL, J.; HAKROVÁ, P.; HUDEC, K. (eds.) et al. (1999). Mokřady České republiky: Přehled vodních a mokřadních lokalit České republiky. Mikulov: Český ramsarský výbor. 327 s.