Bukovec

R.JN.05
Localisation: 50.813826N 15.357009E
Area: 58.753 ha
Category: Wetlands of regional importance
Wetland's type: springs
flooded or wet meadow
The degree of protection: SCI, PLA, SPA, NR
Altitude: 800 - 950 m
Show location on map
Wetland’s figure

Characteristic

Nelesní část přírodní rezervace tvořená prameništi a podmáčenými loukami (tzv. upolínová louka a pralouka) s významnou flórou ovlivněnou čedičovým geologickým podložím. Rostlinná společenstva sv. Caricion fuscae, Calthion, Cardamino-Montion.

Natural habitats

Habitat code Habitat name Code of the habitat type Name the habitat type Area Relative area (%) Habitat quality (1-4)
L5.4 Acidofilní bučiny 9110 Bučiny asociace Luzulo-Fagetum 1.768 ha 3.01 2.75
L5.2 Horské klenové bučiny 9140 Středoevropské subalpínské bučiny (s javorem – Acer a šťovíkem horským – Rumex arifolius) 11.295 ha 19.22 1.91
T1.2 Horské trojštětové louky 6520 Horské sečené louky 3.515 ha 5.98 1
L9.1 Horské třtinové smrčiny 9410 Acidofilní smrčiny (Vaccinio-Piceetea) 3.004 ha 5.11 3.91
L5.1 Květnaté bučiny 9130 Bučiny asociace Asperulo-Fagetum 14.077 ha 23.96 2.16
R1.4 Lesní prameniště bez tvorby pěnovců -- -- 0.718 ha 1.22 1.6
V4B Makrofytní vegetace vodních toků, stanoviště s potenciálním výskytem vodních makrofytů nebo se zjevně přirozeným či přírodě blízkým chrakterem koryta -- -- 0.578 ha 0.98 3
R2.2 Nevápnitá mechová slatiniště 7140 Přechodová rašeliniště a třasoviště 1.800 ha 3.06 1.2
T2.3B Podhorské a horské smilkové trávníky bez výskytu jalovce obecného (Juniperus communis) 6230 Druhově bohaté smilkové louky na silikátových podložích v horských oblastech (a v kontinentální Evropě v podhorských oblastech) 0.007 ha 0.01 4
L9.2B Podmáčené smrčiny 9410 Acidofilní smrčiny (Vaccinio-Piceetea) 1.710 ha 2.91 1.98
R2.3 Přechodová rašeliniště 7140 Přechodová rašeliniště a třasoviště 0.289 ha 0.49 1
A4.3 Subalpínské kapradinové nivy 6430 Vlhkomilná vysokobylinná lemová společenstva nížin a horského až alpínského stupně 0.049 ha 0.08 1
A4.2 Subalpínské vysokobylinné nivy 6430 Vlhkomilná vysokobylinná lemová společenstva nížin a horského až alpínského stupně 0.397 ha 0.68 2
T1.6 Vlhká tužebníková lada 6430 Vlhkomilná vysokobylinná lemová společenstva nížin a horského až alpínského stupně 0.161 ha 0.27 1
T1.5 Vlhké pcháčové louky -- -- 3.006 ha 5.12 1.76
1 2 Last Showing: 1 - 15 of 16 results

List of species of conservation finding database

Category Latin name of the species Czech name of the species Protection category
(Law 114/92 Sb.)
Directive of birds/
habitats
Red list Invasiveness (i) Year of last record
Lišejníky Usnea barbata -- -- -- Kriticky ohrožený (CR) -- 2019
Lišejníky Lecidea lithophila -- -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2019
Lišejníky Lecanora chlarotera -- -- -- Chybí údaje (DD) -- 2019
Lišejníky Lecanora leptyrodes -- -- -- Chybí údaje (DD) -- 2019
Lišejníky Lecanora persimilis -- -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2019
Lišejníky Lecanora phaeostigma -- -- -- Chybí údaje (DD) -- 2019
Lišejníky Lecanora soralifera -- -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2019
Lišejníky Lecanora symmicta -- -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2019
Lišejníky Lecidea plana -- -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2019
Lišejníky Lecanora argentata -- -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2019
Lišejníky Lecidella elaeochroma -- -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2019
Lišejníky Lepraria jackii -- -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2019
Lišejníky Melanelixia subaurifera -- -- -- Zranitelný (VU) -- 2019
Lišejníky Miriquidica leucophaea -- -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2019
Lišejníky Miriquidica nigroleprosa -- -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2019
1 2 3 4 Last Showing: 1 - 15 of 151 results

Photos

Literature

CHYTIL, J.; HAKROVÁ, P.; HUDEC, K. (eds.) et al. (1999). Mokřady České republiky: Přehled vodních a mokřadních lokalit České republiky. Mikulov: Český ramsarský výbor. 327 s.