Rybníky u Rychvaldu

R.KI.02
Localisation: 49.865055N 18.391085E
Area: 335.529 ha
Category: Wetlands of regional importance
Wetland's type: floodplain lake (backwater), oxbow, pool
canal, ditch
fishpond system
The degree of protection: NR, SCI, SPA
Altitude: 215 - 254 m
Show location on map
Wetland’s figure

Characteristic

Soustava rybníků představující spolu s Karvinskými nejzachovalejší rybniční soustavy na Karvinsku, proto je velmi žádoucí jejich komplexní ochrana. Jsou intenzivně rybníkářsky obhospodařovány. Rybník Skučák (PR) je zčásti zarostlý rákosinami.

Natural habitats

Habitat code Habitat name Code of the habitat type Name the habitat type Area Relative area (%) Habitat quality (1-4)
K1 Mokřadní vrbiny -- -- 0.541 ha 0.16 3
M1.7 Vegetace vysokých ostřic -- -- 4.003 ha 1.19 2.23
T1.5 Vlhké pcháčové louky -- -- 6.432 ha 1.92 3.9
T1.4 Aluviální psárkové louky -- -- 0.570 ha 0.17 2
T1.3 Poháňkové pastviny -- -- 1.929 ha 0.57 2
K2.1 Vrbové křoviny hlinitých a písčitých náplavů -- -- 4.923 ha 1.47 2.54
R1.4 Lesní prameniště bez tvorby pěnovců -- -- 0.043 ha 0.01 4
M1.1 Rákosiny eutrofních stojatých vod -- -- 33.395 ha 9.95 2.03
K3 Vysoké mezofilní a xerofilní křoviny -- -- 0.089 ha 0.03 3.98
V1G Makrofytní vegetace přirozeně eutrofních a mezotrofních stojatých vod, porosty bez ochranářsky významných vodních makrofytů -- -- 7.110 ha 2.12 3.04
V1D Makrofytní vegetace přirozeně eutrofních a mezotrofních stojatých vod s nepukalkou plovoucí (Salvinia natans) 3150 Přirozené eutrofní vodní nádrže s vegetací typu Magnopotamion nebo Hydrocharition 0.005 ha -- 2
V1F Makrofytní vegetace přirozeně eutrofních a mezotrofních stojatých vod, porosty bez druhů charakteristických pro V1A-V1E 3150 Přirozené eutrofní vodní nádrže s vegetací typu Magnopotamion nebo Hydrocharition 11.580 ha 3.45 2.03
T1.6 Vlhká tužebníková lada 6430 Vlhkomilná vysokobylinná lemová společenstva nížin a horského až alpínského stupně 0.194 ha 0.06 2
T1.1 Mezofilní ovsíkové louky 6510 Extenzivní sečené louky nížin až podhůří (Arrhenatherion, Brachypodio-Centaureion nemoralis) 4.862 ha 1.45 3.55
L5.4 Acidofilní bučiny 9110 Bučiny asociace Luzulo-Fagetum 0.666 ha 0.2 2.79
1 2 Last Showing: 1 - 15 of 17 results

List of species of conservation finding database

Category Latin name of the species Czech name of the species Protection category
(Law 114/92 Sb.)
Directive of birds/
habitats
Red list Invasiveness (i) Year of last record
Ryby a mihule Misgurnus fossilis piskoř pruhovaný Ohrožený HD II Ohrožený (EN) -- 2013
Brouci Graptodytes bilineatus -- -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2015
Ptáci Ficedula hypoleuca lejsek černohlavý -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2015
Ptáci Pandion haliaetus orlovec říční Kriticky ohrožený BD I -- -- 2015
Plazi Natrix natrix užovka obojková Ohrožený -- Téměř ohrožený (NT) -- 2015
Cévnaté rostliny Lemna turionifera okřehek červený -- -- -- GL 2016
Cévnaté rostliny Butomus umbellatus šmel okoličnatý -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2016
Ptáci Alopochen aegyptiaca husice nilská -- -- -- 1143/2014 2016
Ptáci Podiceps nigricollis potápka černokrká Ohrožený -- Kriticky ohrožený (CR) -- 2017
Cévnaté rostliny Nymphoides peltata plavín štítnatý Kriticky ohrožený -- Ohrožený (EN) -- 2017
Obojživelníci Hyla arborea rosnička zelená Silně ohrožený HD IV Téměř ohrožený (NT) -- 2017
Cévnaté rostliny Leersia oryzoides tajnička rýžovitá -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2017
Netopýři Myotis myotis netopýr velký Kriticky ohrožený HD II, HD IV Téměř ohrožený (NT) -- 2018
Ptáci Accipiter gentilis jestřáb lesní Ohrožený -- Zranitelný (VU) -- 2018
Cévnaté rostliny Salvinia natans nepukalka vzplývající Kriticky ohrožený -- Ohrožený (EN) -- 2018
1 2 3 4 Last Showing: 1 - 15 of 93 results

Photos

Literature

CHYTIL, J.; HAKROVÁ, P.; HUDEC, K. (eds.) et al. (1999). Mokřady České republiky: Přehled vodních a mokřadních lokalit České republiky. Mikulov: Český ramsarský výbor. 327 s.