Rybníky u Rychvaldu

R.KI.02
Localisation: 49.865055N 18.391085E
Area: 335.529 ha
Category: Wetlands of regional importance
Wetland's type: floodplain lake (backwater), oxbow, pool
canal, ditch
fishpond system
The degree of protection: NR, SCI, SPA
Altitude: 215 - 254 m
Show location on map
Wetland’s figure

Characteristic

Soustava rybníků představující spolu s Karvinskými nejzachovalejší rybniční soustavy na Karvinsku, proto je velmi žádoucí jejich komplexní ochrana. Jsou intenzivně rybníkářsky obhospodařovány. Rybník Skučák (PR) je zčásti zarostlý rákosinami.

Natural habitats

Habitat code Habitat name Code of the habitat type Name the habitat type Area Relative area (%) Habitat quality (1-4)
V1D Makrofytní vegetace přirozeně eutrofních a mezotrofních stojatých vod s nepukalkou plovoucí (Salvinia natans) 3150 Přirozené eutrofní vodní nádrže s vegetací typu Magnopotamion nebo Hydrocharition 0.005 ha -- 2
R1.4 Lesní prameniště bez tvorby pěnovců -- -- 0.043 ha 0.01 4
K3 Vysoké mezofilní a xerofilní křoviny -- -- 0.089 ha 0.03 3.98
T1.6 Vlhká tužebníková lada 6430 Vlhkomilná vysokobylinná lemová společenstva nížin a horského až alpínského stupně 0.194 ha 0.06 2
K1 Mokřadní vrbiny -- -- 0.541 ha 0.16 3
T1.4 Aluviální psárkové louky -- -- 0.570 ha 0.17 2
L5.4 Acidofilní bučiny 9110 Bučiny asociace Luzulo-Fagetum 0.666 ha 0.2 2.79
T1.3 Poháňkové pastviny -- -- 1.929 ha 0.57 2
M1.7 Vegetace vysokých ostřic -- -- 4.003 ha 1.19 2.23
T1.1 Mezofilní ovsíkové louky 6510 Extenzivní sečené louky nížin až podhůří (Arrhenatherion, Brachypodio-Centaureion nemoralis) 4.862 ha 1.45 3.55
K2.1 Vrbové křoviny hlinitých a písčitých náplavů -- -- 4.923 ha 1.47 2.54
T1.5 Vlhké pcháčové louky -- -- 6.432 ha 1.92 3.9
V1G Makrofytní vegetace přirozeně eutrofních a mezotrofních stojatých vod, porosty bez ochranářsky významných vodních makrofytů -- -- 7.110 ha 2.12 3.04
L3.2 Polonské dubohabřiny 9170 Dubohabřiny asociace Galio-Carpinetum 10.185 ha 3.04 2.98
V1F Makrofytní vegetace přirozeně eutrofních a mezotrofních stojatých vod, porosty bez druhů charakteristických pro V1A-V1E 3150 Přirozené eutrofní vodní nádrže s vegetací typu Magnopotamion nebo Hydrocharition 11.580 ha 3.45 2.03
1 2 Last Showing: 1 - 15 of 17 results

List of species of conservation finding database

Category Latin name of the species Czech name of the species Protection category
(Law 114/92 Sb.)
Directive of birds/
habitats
Red list Invasiveness (i) Year of last record
Brouci Graptodytes bilineatus -- -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2015
Cévnaté rostliny Nymphoides peltata plavín štítnatý Kriticky ohrožený -- Ohrožený (EN) -- 2017
Cévnaté rostliny Batrachium circinatum lakušník okrouhlý -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2019
Cévnaté rostliny Salvinia natans nepukalka vzplývající Kriticky ohrožený -- Ohrožený (EN) -- 2018
Cévnaté rostliny Potamogeton trichoides rdest vláskovitý -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2020
Cévnaté rostliny Potamogeton obtusifolius rdest tupolistý -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2020
Cévnaté rostliny Potamogeton lucens rdest světlý -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2020
Cévnaté rostliny Potamogeton acutifolius rdest ostrolistý -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2020
Cévnaté rostliny Najas marina řečanka přímořská -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2020
Cévnaté rostliny Lemna turionifera okřehek červený -- -- -- GL 2016
Cévnaté rostliny Leersia oryzoides tajnička rýžovitá -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2017
Cévnaté rostliny Hydrocharis morsus-ranae voďanka žabí -- -- Zranitelný (VU) -- 2020
Cévnaté rostliny Hottonia palustris žebratka bahenní Ohrožený -- Téměř ohrožený (NT) -- 2020
Cévnaté rostliny Elodea canadensis vodní mor kanadský -- -- -- WL 2020
Cévnaté rostliny Butomus umbellatus šmel okoličnatý -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2016
1 2 3 4 Last Showing: 1 - 15 of 93 results

Photos

Literature

CHYTIL, J.; HAKROVÁ, P.; HUDEC, K. (eds.) et al. (1999). Mokřady České republiky: Přehled vodních a mokřadních lokalit České republiky. Mikulov: Český ramsarský výbor. 327 s.