Rybníky u Rychvaldu

R.KI.02
Localisation: 49.865055N 18.391085E
Area: 335.529 ha
Category: Wetlands of regional importance
Wetland's type: floodplain lake (backwater), oxbow, pool
canal, ditch
fishpond system
The degree of protection: NR, SCI, SPA
Altitude: 215 - 254 m
Show location on map
Wetland’s figure

Characteristic

Soustava rybníků představující spolu s Karvinskými nejzachovalejší rybniční soustavy na Karvinsku, proto je velmi žádoucí jejich komplexní ochrana. Jsou intenzivně rybníkářsky obhospodařovány. Rybník Skučák (PR) je zčásti zarostlý rákosinami.

Natural habitats

Habitat code Habitat name Code of the habitat type Name the habitat type Area Relative area (%) Habitat quality (1-4)
K1 Mokřadní vrbiny -- -- 0.541 ha 0.16 3
M1.7 Vegetace vysokých ostřic -- -- 4.003 ha 1.19 2.23
T1.5 Vlhké pcháčové louky -- -- 6.432 ha 1.92 3.9
T1.4 Aluviální psárkové louky -- -- 0.570 ha 0.17 2
T1.3 Poháňkové pastviny -- -- 1.929 ha 0.57 2
K2.1 Vrbové křoviny hlinitých a písčitých náplavů -- -- 4.923 ha 1.47 2.54
R1.4 Lesní prameniště bez tvorby pěnovců -- -- 0.043 ha 0.01 4
M1.1 Rákosiny eutrofních stojatých vod -- -- 33.395 ha 9.95 2.03
K3 Vysoké mezofilní a xerofilní křoviny -- -- 0.089 ha 0.03 3.98
V1G Makrofytní vegetace přirozeně eutrofních a mezotrofních stojatých vod, porosty bez ochranářsky významných vodních makrofytů -- -- 7.110 ha 2.12 3.04
V1D Makrofytní vegetace přirozeně eutrofních a mezotrofních stojatých vod s nepukalkou plovoucí (Salvinia natans) 3150 Přirozené eutrofní vodní nádrže s vegetací typu Magnopotamion nebo Hydrocharition 0.005 ha -- 2
V1F Makrofytní vegetace přirozeně eutrofních a mezotrofních stojatých vod, porosty bez druhů charakteristických pro V1A-V1E 3150 Přirozené eutrofní vodní nádrže s vegetací typu Magnopotamion nebo Hydrocharition 11.580 ha 3.45 2.03
T1.6 Vlhká tužebníková lada 6430 Vlhkomilná vysokobylinná lemová společenstva nížin a horského až alpínského stupně 0.194 ha 0.06 2
T1.1 Mezofilní ovsíkové louky 6510 Extenzivní sečené louky nížin až podhůří (Arrhenatherion, Brachypodio-Centaureion nemoralis) 4.862 ha 1.45 3.55
L5.4 Acidofilní bučiny 9110 Bučiny asociace Luzulo-Fagetum 0.666 ha 0.2 2.79
1 2 Last Showing: 1 - 15 of 17 results

List of species of conservation finding database

First 3 4 5 6 7 Showing: 90 - 92 results

Photos

Literature

CHYTIL, J.; HAKROVÁ, P.; HUDEC, K. (eds.) et al. (1999). Mokřady České republiky: Přehled vodních a mokřadních lokalit České republiky. Mikulov: Český ramsarský výbor. 327 s.