Niva Lučiny s rybníky Košťálovským a Volenským

R.KI.07
Localisation: 49.806178N 18.328489E
Area: 159.422 ha
Category: Wetlands of regional importance
Wetland's type: stream, stream segment
floodplain lake (backwater), oxbow, pool
floodplain forest, alder or willow carr, or other wetland forest
flooded or wet meadow
reedswamp, sedge marshes
fishpond
Altitude: 213 - 263 m
Show location on map
Wetland’s figure

Characteristic

Poměrně zachovalá niva řeky Lučiny s neregulovaným tokem, zbytky mrtvých ramen, tůňkami a fragmenty mokřadních lesů, plnicí funkci refugia zejména ohrožených druh živočichů. V Košťálovském rybníku výskyt as. Nymphoidetum peltatae, v obou rybnicích zachovalé rákosiny.

Natural habitats

Habitat code Habitat name Code of the habitat type Name the habitat type Area Relative area (%) Habitat quality (1-4)
V1F Makrofytní vegetace přirozeně eutrofních a mezotrofních stojatých vod, porosty bez druhů charakteristických pro V1A-V1E 3150 Přirozené eutrofní vodní nádrže s vegetací typu Magnopotamion nebo Hydrocharition 3.116 ha 1.95 1
V1G Makrofytní vegetace přirozeně eutrofních a mezotrofních stojatých vod, porosty bez ochranářsky významných vodních makrofytů -- -- 3.475 ha 2.18 1.1
V4A Makrofytní vegetace vodních toků, porosty aktuálně přítomných vodních makrofytů 3260 Nížinné až horské vodní toky s vegetací svazů Ranunculion fluitantis a Callitricho-Batrachion 0.072 ha 0.05 1
L2.4 Měkké luhy nížinných řek 91E0 Smíšené jasanovo-olšové lužní lesy temperátní a boreální Evropy (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) 23.115 ha 14.5 3.32
M1.1 Rákosiny eutrofních stojatých vod -- -- 5.510 ha 3.46 1.26
L2.2 Údolní jasanovo-olšové luhy 91E0 Smíšené jasanovo-olšové lužní lesy temperátní a boreální Evropy (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) 15.536 ha 9.75 3.8
M4.1 Štěrkové náplavy bez vegetace -- -- 0.001 ha -- 2

List of species of conservation finding database

Category Latin name of the species Czech name of the species Protection category
(Law 114/92 Sb.)
Directive of birds/
habitats
Red list Invasiveness (i) Year of last record
Cévnaté rostliny Spiraea salicifolia tavolník vrbolistý -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2012
Cévnaté rostliny Populus × canadensis topol kanadský -- -- -- BL2 2012
Cévnaté rostliny Populus nigra topol černý -- -- Chybí údaje (DD) -- 2012
Cévnaté rostliny Robinia pseudacacia trnovník akát -- -- -- BL2 2012
Cévnaté rostliny Conyza canadensis turanka kanadská -- -- -- BL3 2012
Plazi Natrix natrix užovka obojková Ohrožený -- Téměř ohrožený (NT) -- 2012
Ptáci Hirundo rustica vlaštovka obecná Ohrožený -- Téměř ohrožený (NT) -- 2017
Ptáci Tringa totanus vodouš rudonohý Kriticky ohrožený -- Kriticky ohrožený (CR) -- 2015
Ptáci Ardea alba volavka bílá Silně ohrožený BD I -- -- 2015
Ptáci Ardea cinerea volavka popelavá -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2016
Cévnaté rostliny Salix elaeagnos vrba šedá -- -- Ohrožený (EN) -- 2012
Cévnaté rostliny Solidago canadensis zlatobýl kanadský -- -- -- BL2 2012
Blanokřídlí Bombus pratorum čmelák luční Ohrožený -- -- -- 2012
Blanokřídlí Bombus lapidarius čmelák skalní Ohrožený -- -- -- 2012
Ptáci Anas crecca čírka obecná Ohrožený -- Kriticky ohrožený (CR) -- 2015
First 1 2 3 4 Showing: 45 - 60 results

Literature

CHYTIL, J.; HAKROVÁ, P.; HUDEC, K. (eds.) et al. (1999). Mokřady České republiky: Přehled vodních a mokřadních lokalit České republiky. Mikulov: Český ramsarský výbor. 327 s.