Záplavy

R.KL.03
Localisation: 50.138728N 14.021503E
Area: 82.913 ha
Category: Wetlands of regional importance
Wetland's type: stream, stream segment
floodplain lake (backwater), oxbow, pool
floodplain forest, alder or willow carr, or other wetland forest
flooded or wet meadow
reedswamp, sedge marshes
mire, i.e. bog or fen
fishpond
The degree of protection: NR
Altitude: 374 - 400 m
Show location on map
Wetland’s figure

Characteristic

Vodní nádrž a mokřady v proláklině potoka Kačák, vzniklé přirozeným propadáváním terénu vlivem poddolování. Ornitologicky významné území (tah i hnízdění), zjištěno 176 druhů ptáků, z toho 60 hnízdících.

Natural habitats

Habitat code Habitat name Code of the habitat type Name the habitat type Area Relative area (%) Habitat quality (1-4)
T1.4 Aluviální psárkové louky -- -- 0.742 ha 0.9 4
M1.3 Eutrofní vegetace bahnitých substrátů -- -- 0.154 ha 0.19 2
V1G Makrofytní vegetace přirozeně eutrofních a mezotrofních stojatých vod, porosty bez ochranářsky významných vodních makrofytů -- -- 52.200 ha 62.96 2.04
T1.1 Mezofilní ovsíkové louky 6510 Extenzivní sečené louky nížin až podhůří (Arrhenatherion, Brachypodio-Centaureion nemoralis) 1.772 ha 2.14 4
K1 Mokřadní vrbiny -- -- 0.607 ha 0.73 3.5
M1.1 Rákosiny eutrofních stojatých vod -- -- 8.776 ha 10.58 2.28
L7.1 Suché acidofilní doubravy -- -- 0.646 ha 0.78 4
M1.7 Vegetace vysokých ostřic -- -- 1.405 ha 1.69 4
T1.6 Vlhká tužebníková lada 6430 Vlhkomilná vysokobylinná lemová společenstva nížin a horského až alpínského stupně 0.086 ha 0.1 4
K2.1 Vrbové křoviny hlinitých a písčitých náplavů -- -- 0.858 ha 1.04 4
L2.2 Údolní jasanovo-olšové luhy 91E0 Smíšené jasanovo-olšové lužní lesy temperátní a boreální Evropy (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) 0.841 ha 1.01 4

List of species of conservation finding database

Category Latin name of the species Czech name of the species Protection category
(Law 114/92 Sb.)
Directive of birds/
habitats
Red list Invasiveness (i) Year of last record
Ptáci Acanthis flammea -- -- -- -- -- 2015
Motýli Apatura iris batolec duhový Ohrožený -- -- -- 2003
Ptáci Saxicola rubicola bramborníček černohlavý Ohrožený -- Zranitelný (VU) -- 2011
Ptáci Dryocopus martius datel černý -- BD I -- -- 2013
Ptáci Anas penelope hvízdák eurasijský -- -- Zranitelný (VU) -- 2012
Ryby a mihule Cyprinus carpio kapr obecný -- -- Lokálně vyhynulý (RE) -- 2008
Ptáci Anas strepera kopřivka obecná Ohrožený -- Zranitelný (VU) -- 2012
Ptáci Phalacrocorax carbo kormorán velký -- -- Zranitelný (VU) -- 2015
Ptáci Charadrius dubius kulík říční -- -- Zranitelný (VU) -- 2015
Cévnaté rostliny Reynoutria sachalinensis křídlatka sachalinská -- -- -- BL2 2003
Ptáci Cygnus olor labuť velká -- -- Zranitelný (VU) -- 2015
Ptáci Alcedo atthis ledňáček říční Silně ohrožený BD I Zranitelný (VU) -- 2014
Ptáci Ficedula hypoleuca lejsek černohlavý -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2015
Ptáci Mergus merganser morčák velký Kriticky ohrožený -- Kriticky ohrožený (CR) -- 2014
Ptáci Circus aeruginosus moták pochop Ohrožený BD I Zranitelný (VU) -- 2015
1 2 3 Last Showing: 1 - 15 of 44 results

Photos

Literature

CHYTIL, J.; HAKROVÁ, P.; HUDEC, K. (eds.) et al. (1999). Mokřady České republiky: Přehled vodních a mokřadních lokalit České republiky. Mikulov: Český ramsarský výbor. 327 s.