Mlýnský a Spálený les

R.KM.03
Localisation: 49.338102N 17.367443E
Area: 571.334 ha
Category: Wetlands of regional importance
Wetland's type: floodplain forest, alder or willow carr, or other wetland forest
The degree of protection: SCI, NM
Altitude: 186 - 192 m
Show location on map
Wetland’s figure

Characteristic

Lužní les typu tvrdého luhu v aluviu Moravy, na soutoku Moravy a jejího levého přítoku Moštěnky. Severním okrajem Mlýnského lesa protéká neregulovaný meandrující tok Malé Bečvy (Dolní B.), který odděluje Mlýnský les od Spáleného lesa, ležícího na pravém břehu regulovaného úseku Malé Bečvy až po trať Brno – Přerov. Za železniční tratí pokračuje lužní les stejného charakteru s názvem Včelín – již v Olomoucké oblasti. Lokalita má charakter přírodě blízkého lužního lesa s množstvím víceméně trvale nebo periodicky zvodnělých slepých ramen. Ze západu přiléhají k lužnímu lesu zbytky nivních, kdysi zaplavovaných luk s rozptýlenými soliterními stromy, skupinami stromů a liniovou zelení, čímž je místy vytvořen plynulý přechod mezi lesem a zemědělskými kulturami a krajina má parkový charakter (obdoba v Lednicko-valtickém areálu). Botanicky a ornitologicky významná lokalita.

Natural habitats

Habitat code Habitat name Code of the habitat type Name the habitat type Area Relative area (%) Habitat quality (1-4)
T1.4 Aluviální psárkové louky -- -- 25.153 ha 4.4 2
M1.3 Eutrofní vegetace bahnitých substrátů -- -- 0.192 ha 0.03 2
V2B Makrofytní vegetace mělkých stojatých vod, porosty s dominantní žebratkou bahenní (Hottonia palustris) -- -- 0.254 ha 0.04 2.49
V4B Makrofytní vegetace vodních toků, stanoviště s potenciálním výskytem vodních makrofytů nebo se zjevně přirozeným či přírodě blízkým chrakterem koryta -- -- 1.419 ha 0.25 3
L2.4 Měkké luhy nížinných řek 91E0 Smíšené jasanovo-olšové lužní lesy temperátní a boreální Evropy (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) 7.420 ha 1.3 2.35
M1.1 Rákosiny eutrofních stojatých vod -- -- 1.148 ha 0.2 3.53
L2.3 Tvrdé luhy nížinných řek 91F0 Smíšené lužní lesy s dubem letním (Quercus robur), jilmem vazem (Ulmus laevis) a jilmem habrolistým (Ulmus minor), jasanem ztepilým (Fraxinus excelsior) nebo jasanem úzkolistým (Fraxinus angustifolia) podél velkých řek (Ulmenion minoris) 328.465 ha 57.49 2.62
L2.3B Tvrdé luhy nížinných řek nepralesovité 91F0 Smíšené lužní lesy s dubem letním (Quercus robur), jilmem vazem (Ulmus laevis) a jilmem habrolistým (Ulmus minor), jasanem ztepilým (Fraxinus excelsior) nebo jasanem úzkolistým (Fraxinus angustifolia) podél velkých řek (Ulmenion minoris) 24.600 ha 4.31 2.57
L2.3A Tvrdé luhy nížinných řek pralesovité 91F0 Smíšené lužní lesy s dubem letním (Quercus robur), jilmem vazem (Ulmus laevis) a jilmem habrolistým (Ulmus minor), jasanem ztepilým (Fraxinus excelsior) nebo jasanem úzkolistým (Fraxinus angustifolia) podél velkých řek (Ulmenion minoris) 28.452 ha 4.98 1
M1.7 Vegetace vysokých ostřic -- -- 1.236 ha 0.22 2.9
K2.1 Vrbové křoviny hlinitých a písčitých náplavů -- -- 0.107 ha 0.02 4
K3 Vysoké mezofilní a xerofilní křoviny -- -- 0.107 ha 0.02 2

List of species of conservation finding database

Category Latin name of the species Czech name of the species Protection category
(Law 114/92 Sb.)
Directive of birds/
habitats
Red list Invasiveness (i) Year of last record
Cévnaté rostliny Acer negundo javor jasanolistý -- -- -- BL2 2014
Ptáci Acrocephalus arundinaceus rákosník velký Silně ohrožený -- Zranitelný (VU) -- 2017
Cévnaté rostliny Aesculus hippocastanum jírovec maďal -- -- -- WL 2014
Cévnaté rostliny Allium angulosum česnek hranatý Silně ohrožený -- Téměř ohrožený (NT) -- 2014
Ptáci Anas crecca čírka obecná Ohrožený -- Kriticky ohrožený (CR) -- 2011
Ptáci Anas querquedula čírka modrá Silně ohrožený -- Kriticky ohrožený (CR) -- 2016
Ptáci Anas strepera kopřivka obecná Ohrožený -- Zranitelný (VU) -- 2016
Plazi Anguis fragilis slepýš křehký Silně ohrožený -- Téměř ohrožený (NT) -- 2013
Brouci Anthaxia podolica -- -- -- Zranitelný (VU) -- 2012
Ptáci Anthus pratensis linduška luční -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2014
Motýli Apatura ilia batolec červený Ohrožený -- -- -- 2015
Ptáci Apus apus rorýs obecný Ohrožený -- -- -- 2014
Ptáci Ardea alba volavka bílá Silně ohrožený BD I -- -- 2015
Ptáci Ardea cinerea volavka popelavá -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2017
Cévnaté rostliny Arrhenatherum elatius ovsík vyvýšený -- -- -- BL2 2015
1 2 3 4 5 6 Last Showing: 1 - 15 of 112 results

Photos

Literature

CHYTIL, J.; HAKROVÁ, P.; HUDEC, K. (eds.) et al. (1999). Mokřady České republiky: Přehled vodních a mokřadních lokalit České republiky. Mikulov: Český ramsarský výbor. 327 s.