Mlýnský a Spálený les

R.KM.03
Localisation: 49.338102N 17.367443E
Area: 571.334 ha
Category: Wetlands of regional importance
Wetland's type: floodplain forest, alder or willow carr, or other wetland forest
The degree of protection: SCI, NM
Altitude: 186 - 192 m
Show location on map
Wetland’s figure

Characteristic

Lužní les typu tvrdého luhu v aluviu Moravy, na soutoku Moravy a jejího levého přítoku Moštěnky. Severním okrajem Mlýnského lesa protéká neregulovaný meandrující tok Malé Bečvy (Dolní B.), který odděluje Mlýnský les od Spáleného lesa, ležícího na pravém břehu regulovaného úseku Malé Bečvy až po trať Brno – Přerov. Za železniční tratí pokračuje lužní les stejného charakteru s názvem Včelín – již v Olomoucké oblasti. Lokalita má charakter přírodě blízkého lužního lesa s množstvím víceméně trvale nebo periodicky zvodnělých slepých ramen. Ze západu přiléhají k lužnímu lesu zbytky nivních, kdysi zaplavovaných luk s rozptýlenými soliterními stromy, skupinami stromů a liniovou zelení, čímž je místy vytvořen plynulý přechod mezi lesem a zemědělskými kulturami a krajina má parkový charakter (obdoba v Lednicko-valtickém areálu). Botanicky a ornitologicky významná lokalita.

Natural habitats

Habitat code Habitat name Code of the habitat type Name the habitat type Area Relative area (%) Habitat quality (1-4)
T1.4 Aluviální psárkové louky -- -- 25.153 ha 4.4 2
M1.3 Eutrofní vegetace bahnitých substrátů -- -- 0.192 ha 0.03 2
V2B Makrofytní vegetace mělkých stojatých vod, porosty s dominantní žebratkou bahenní (Hottonia palustris) -- -- 0.254 ha 0.04 2.49
V4B Makrofytní vegetace vodních toků, stanoviště s potenciálním výskytem vodních makrofytů nebo se zjevně přirozeným či přírodě blízkým chrakterem koryta -- -- 1.419 ha 0.25 3
L2.4 Měkké luhy nížinných řek 91E0 Smíšené jasanovo-olšové lužní lesy temperátní a boreální Evropy (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) 7.420 ha 1.3 2.35
M1.1 Rákosiny eutrofních stojatých vod -- -- 1.148 ha 0.2 3.53
L2.3 Tvrdé luhy nížinných řek 91F0 Smíšené lužní lesy s dubem letním (Quercus robur), jilmem vazem (Ulmus laevis) a jilmem habrolistým (Ulmus minor), jasanem ztepilým (Fraxinus excelsior) nebo jasanem úzkolistým (Fraxinus angustifolia) podél velkých řek (Ulmenion minoris) 328.465 ha 57.49 2.62
L2.3B Tvrdé luhy nížinných řek nepralesovité 91F0 Smíšené lužní lesy s dubem letním (Quercus robur), jilmem vazem (Ulmus laevis) a jilmem habrolistým (Ulmus minor), jasanem ztepilým (Fraxinus excelsior) nebo jasanem úzkolistým (Fraxinus angustifolia) podél velkých řek (Ulmenion minoris) 24.600 ha 4.31 2.57
L2.3A Tvrdé luhy nížinných řek pralesovité 91F0 Smíšené lužní lesy s dubem letním (Quercus robur), jilmem vazem (Ulmus laevis) a jilmem habrolistým (Ulmus minor), jasanem ztepilým (Fraxinus excelsior) nebo jasanem úzkolistým (Fraxinus angustifolia) podél velkých řek (Ulmenion minoris) 28.452 ha 4.98 1
M1.7 Vegetace vysokých ostřic -- -- 1.236 ha 0.22 2.9
K2.1 Vrbové křoviny hlinitých a písčitých náplavů -- -- 0.107 ha 0.02 4
K3 Vysoké mezofilní a xerofilní křoviny -- -- 0.107 ha 0.02 2

List of species of conservation finding database

Category Latin name of the species Czech name of the species Protection category
(Law 114/92 Sb.)
Directive of birds/
habitats
Red list Invasiveness (i) Year of last record
Cévnaté rostliny Cirsium arvense pcháč oset -- -- -- BL3 2015
Savci Muscardinus avellanarius plšík lískový Silně ohrožený HD IV -- -- 2014
Ptáci Tachybaptus ruficollis potápka malá Ohrožený -- Zranitelný (VU) -- 2016
Ptáci Podiceps cristatus potápka roháč Ohrožený -- Zranitelný (VU) -- 2016
Ptáci Podiceps nigricollis potápka černokrká Ohrožený -- Kriticky ohrožený (CR) -- 2016
Savci Nyctereutes procyonoides psík mývalovitý -- -- Nevyhodnocený (NE) BL3 2011
Cévnaté rostliny Symphoricarpos albus pámelník bílý -- -- -- BL2 2014
Ptáci Larus canus racek bouřní -- -- Lokálně vyhynulý (RE) -- 2016
Ptáci Larus cachinnans racek bělohlavý -- -- Nevhodný pro hodnocení (NA) -- 2016
Ptáci Chroicocephalus ridibundus racek chechtavý -- -- Zranitelný (VU) -- 2016
Ptáci Larus michahellis racek středomořský -- -- Nevhodný pro hodnocení (NA) -- 2013
Ptáci Ichthyaetus melanocephalus racek černohlavý Silně ohrožený BD I Ohrožený (EN) -- 2016
Obojživelníci Bufo bufo ropucha obecná Ohrožený -- Zranitelný (VU) -- 2013
Ptáci Apus apus rorýs obecný Ohrožený -- -- -- 2014
Obojživelníci Hyla arborea rosnička zelená Silně ohrožený HD IV Téměř ohrožený (NT) -- 2015
First 1 2 3 4 5 6 7 Last Showing: 45 - 60 of 105 results

Photos

Literature

CHYTIL, J.; HAKROVÁ, P.; HUDEC, K. (eds.) et al. (1999). Mokřady České republiky: Přehled vodních a mokřadních lokalit České republiky. Mikulov: Český ramsarský výbor. 327 s.