Bačovské lesy

R.KO.02
Localisation: 50.086822N 15.209335E
Area: 52.361 ha
Category: Wetlands of regional importance
Wetland's type: stream, stream segment
canal, ditch
fishpond
Altitude: 186 - 196 m
Show location on map
Wetland’s figure

Characteristic

Jedná se o umělé výsadby, převážně stejnověké monokultury (listnaté i jehličnaté, často s bohatým keřovým patrem). Zbytky slatinné flóry se nacházejí zejména tam, kde je stromové patro řídké, na lesních světlinách, pasekách, nepříliš frekventovaných cestách a zejména v odvodňovacích příkopech.

Natural habitats

Habitat code Habitat name Code of the habitat type Name the habitat type Area Relative area (%) Habitat quality (1-4)
M1.5 Pobřežní vegetace potoků -- -- 0.022 ha 0.04 2.47
M1.1 Rákosiny eutrofních stojatých vod -- -- 0.123 ha 0.23 2.04
L2.3B Tvrdé luhy nížinných řek nepralesovité 91F0 Smíšené lužní lesy s dubem letním (<i>Quercus robur</i>), jilmem vazem (<i>Ulmus laevis</i>) a jilmem habrolistým (<i>Ulmus minor</i>), jasanem ztepilým (<i>Fraxinus excelsior</i>) nebo jasanem úzkolistým (<i>Fraxinus angustifolia</i>) podél velkých řek (<i>Ulmenion minoris</i>) 41.444 ha 79.15 4
L7.2 Vlhké acidofilní doubravy 9190 Staré acidofilní doubravy s dubem letním (<i>Quercus robur</i>) na písčitých pláních 0.306 ha 0.58 4
K3 Vysoké mezofilní a xerofilní křoviny -- -- 0.005 ha 0.01 4

Literature

CHYTIL, J.; HAKROVÁ, P.; HUDEC, K. (eds.) et al. (1999). Mokřady České republiky: Přehled vodních a mokřadních lokalit České republiky. Mikulov: Český ramsarský výbor. 327 s.