Štěrkopískovny ve středním Polabí

R.KO.04
Localisation: 50.132402N 15.121362E
Area: 248.625 ha
Category: Wetlands of regional importance
Wetland's type: quarry, gravel or sand pit
Altitude: 164 - 199 m
Show location on map
Wetland’s figure

Characteristic

Vzájemně nesouvisející štěrkopískovny v Poděbradech, Dřísech,Hradišťku, Veltrubech, Velkém Oseku. Náhradní stanoviště pro řadu vzácnějších druhů vázaných na čerstvá odstavená ramena Labe.

Natural habitats

Habitat code Habitat name Code of the habitat type Name the habitat type Area Relative area (%) Habitat quality (1-4)
L7.4 Acidofilní doubravy na písku -- -- 3.071 ha 1.24 3.48
T1.4 Aluviální psárkové louky -- -- 1.366 ha 0.55 4
V1F Makrofytní vegetace přirozeně eutrofních a mezotrofních stojatých vod, porosty bez druhů charakteristických pro V1A-V1E 3150 Přirozené eutrofní vodní nádrže s vegetací typu Magnopotamion nebo Hydrocharition 0.003 ha -- 2.09
V1G Makrofytní vegetace přirozeně eutrofních a mezotrofních stojatých vod, porosty bez ochranářsky významných vodních makrofytů -- -- 6.588 ha 2.65 2
T1.1 Mezofilní ovsíkové louky 6510 Extenzivní sečené louky nížin až podhůří (Arrhenatherion, Brachypodio-Centaureion nemoralis) 7.028 ha 2.83 2.42
L1 Mokřadní olšiny -- -- 0.173 ha 0.07 2
K1 Mokřadní vrbiny -- -- 0.786 ha 0.32 1.41
L2.4 Měkké luhy nížinných řek 91E0 Smíšené jasanovo-olšové lužní lesy temperátní a boreální Evropy (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) 0.836 ha 0.34 2
T5.2 Otevřené trávníky písčin s paličkovcem šedavým (Corynephorus canescens) 2330 Otevřené trávníky kontinentálních dun s paličkovcem (Corynephorus) a psinečkem (Agrostis) 0.029 ha 0.01 2
M1.5 Pobřežní vegetace potoků -- -- 0.026 ha 0.01 2
M1.1 Rákosiny eutrofních stojatých vod -- -- 1.440 ha 0.58 1.77
T1.9 Střídavě vlhké bezkolencové louky 6410 Bezkolencové louky na vápnitých, rašelinných nebo hlinito-jílovitých půdách (Molinion caeruleae) 0.339 ha 0.14 2
T8.1B Suchá vřesoviště nížin a pahorkatin bez výskytu jalovce obecného (Juniperus communis) 4030 Evropská suchá vřesoviště 0.056 ha 0.02 2.5
L2.3 Tvrdé luhy nížinných řek 91F0 Smíšené lužní lesy s dubem letním (Quercus robur), jilmem vazem (Ulmus laevis) a jilmem habrolistým (Ulmus minor), jasanem ztepilým (Fraxinus excelsior) nebo jasanem úzkolistým (Fraxinus angustifolia) podél velkých řek (Ulmenion minoris) 0.323 ha 0.13 4
L2.3B Tvrdé luhy nížinných řek nepralesovité 91F0 Smíšené lužní lesy s dubem letním (Quercus robur), jilmem vazem (Ulmus laevis) a jilmem habrolistým (Ulmus minor), jasanem ztepilým (Fraxinus excelsior) nebo jasanem úzkolistým (Fraxinus angustifolia) podél velkých řek (Ulmenion minoris) 1.990 ha 0.8 2.35
1 2 Last Showing: 1 - 15 of 19 results

List of species of conservation finding database

Category Latin name of the species Czech name of the species Protection category
(Law 114/92 Sb.)
Directive of birds/
habitats
Red list Invasiveness (i) Year of last record
Brouci Bembidion fluviatile -- -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2004
Brouci Bembidion modestum -- -- -- Zranitelný (VU) -- 2005
Ryby a mihule Ctenopharyngodon idella amur bílý -- -- -- BL2 2004
Ryby a mihule Leuciscus aspius bolen dravý -- HD II, HD V -- -- 2004
Ptáci Saxicola rubicola bramborníček černohlavý Ohrožený -- Zranitelný (VU) -- 2010
Ptáci Riparia riparia břehule říční Ohrožený -- Téměř ohrožený (NT) -- 2015
Ptáci Dryocopus martius datel černý -- BD I -- -- 2015
Ptáci Turdus iliacus drozd cvrčala Silně ohrožený -- Zranitelný (VU) -- 2014
Cévnaté rostliny Quercus rubra dub červený -- -- -- BL2 2001
Cévnaté rostliny Bidens frondosa dvouzubec černoplodý -- -- -- GL 2002
Ptáci Falco columbarius dřemlík tundrový Silně ohrožený BD I -- -- 2012
Ptáci Corvus frugilegus havran polní -- -- Zranitelný (VU) -- 2014
Ptáci Bucephala clangula hohol severní Silně ohrožený -- Ohrožený (EN) -- 2013
Ptáci Anser anser husa velká -- -- Ohrožený (EN) -- 2015
Ptáci Anas penelope hvízdák eurasijský -- -- Zranitelný (VU) -- 2014
1 2 3 4 5 Last Showing: 1 - 15 of 72 results

Literature

CHYTIL, J.; HAKROVÁ, P.; HUDEC, K. (eds.) et al. (1999). Mokřady České republiky: Přehled vodních a mokřadních lokalit České republiky. Mikulov: Český ramsarský výbor. 327 s.