Prášilské jezero

R.KT.02
Localisation: 49.072431N 13.399216E
Area: 17.722 ha
Category: Wetlands of regional importance
Wetland's type: mire, i.e. bog or fen
mountain lake
The degree of protection: SCI, NP, SPA
Altitude: 1050 - 1200 m
Show location on map
Wetland’s figure

Characteristic

Leží v západní části Šumavských plání na severovýchodním úbočí Polední hory. Jezero vyplňuje pánev modelovanou v rule a žule v nadmořské výšce 1079 m. Průměrná hloubka je 7,36 m, maximální 14,9 m. Zajímavá řasová flóra: mimo jiné zde byl nalezen v roce 1992 tzv. "barevný sníh". Patří sem i komplex bývalého jezera zvaného Staré jezero, nebo Stará jímka – jedná se pravděpodobně o ledovcový nebo periglaciální kar, vyplněný usazeninami, v současné době rašeliniště.

Natural habitats

Habitat code Habitat name Code of the habitat type Name the habitat type Area Relative area (%) Habitat quality (1-4)
L5.4 Acidofilní bučiny 9110 Bučiny asociace Luzulo-Fagetum 0.087 ha 0.49 1
L9.3 Horské papratkové smrčiny 9410 Acidofilní smrčiny (Vaccinio-Piceetea) 1.069 ha 6.03 1
L9.1 Horské třtinové smrčiny 9410 Acidofilní smrčiny (Vaccinio-Piceetea) 2.878 ha 16.24 1.37
V3 Makrofytní vegetace oligotrofních jezírek a tůní 3160 Přirozená dystrofní jezera a tůně 4.060 ha 22.91 1
L9.2B Podmáčené smrčiny 9410 Acidofilní smrčiny (Vaccinio-Piceetea) 8.184 ha 46.18 3
T8.2B Sekundární podhorská a horská vřesoviště bez výskytu jalovce obecného (Juniperus communis) 4030 Evropská suchá vřesoviště 0.432 ha 2.44 1.52

List of species of conservation finding database

Category Latin name of the species Czech name of the species Protection category
(Law 114/92 Sb.)
Directive of birds/
habitats
Red list Invasiveness (i) Year of last record
Blanokřídlí Formica sp. -- Ohrožený -- -- -- 2019
Savci Castor fiber bobr evropský Silně ohrožený HD II, HD IV -- -- 2019
Ptáci Dryocopus martius datel černý -- BD I -- -- 2019
Ptáci Glaucidium passerinum kulíšek nejmenší Silně ohrožený BD I Zranitelný (VU) -- 2019
Motýli Erebia medusa okáč rosičkový -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2019
Ptáci Haliaeetus albicilla orel mořský Kriticky ohrožený BD I Ohrožený (EN) -- 2018
Cévnaté rostliny Lycopodium annotinum plavuň pučivá Ohrožený HD V -- -- 2019
Ptáci Scolopax rusticola sluka lesní Ohrožený -- Zranitelný (VU) -- 2019
Ptáci Falco peregrinus sokol stěhovavý Kriticky ohrožený BD I Ohrožený (EN) -- 2017
Ptáci Ardea cinerea volavka popelavá -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2019
Plazi Vipera berus zmije obecná Kriticky ohrožený -- Zranitelný (VU) -- 2017
Obojživelníci Ichthyosaura alpestris čolek horský Silně ohrožený -- Zranitelný (VU) -- 2019

Literature

CHYTIL, J.; HAKROVÁ, P.; HUDEC, K. (eds.) et al. (1999). Mokřady České republiky: Přehled vodních a mokřadních lokalit České republiky. Mikulov: Český ramsarský výbor. 327 s.