Prášilské jezero

R.KT.02
Localisation: 49.072431N 13.399216E
Area: 17.722 ha
Category: Wetlands of regional importance
Wetland's type: mire, i.e. bog or fen
mountain lake
The degree of protection: SCI, NP, SPA
Altitude: 1050 - 1200 m
Show location on map
Wetland’s figure

Characteristic

Leží v západní části Šumavských plání na severovýchodním úbočí Polední hory. Jezero vyplňuje pánev modelovanou v rule a žule v nadmořské výšce 1079 m. Průměrná hloubka je 7,36 m, maximální 14,9 m. Zajímavá řasová flóra: mimo jiné zde byl nalezen v roce 1992 tzv. "barevný sníh". Patří sem i komplex bývalého jezera zvaného Staré jezero, nebo Stará jímka – jedná se pravděpodobně o ledovcový nebo periglaciální kar, vyplněný usazeninami, v současné době rašeliniště.

Natural habitats

Habitat code Habitat name Code of the habitat type Name the habitat type Area Relative area (%) Habitat quality (1-4)
L5.4 Acidofilní bučiny 9110 Bučiny asociace Luzulo-Fagetum 0.087 ha 0.49 1
L9.3 Horské papratkové smrčiny 9410 Acidofilní smrčiny (Vaccinio-Piceetea) 1.069 ha 6.03 1
L9.1 Horské třtinové smrčiny 9410 Acidofilní smrčiny (Vaccinio-Piceetea) 2.878 ha 16.24 1.37
V3 Makrofytní vegetace oligotrofních jezírek a tůní 3160 Přirozená dystrofní jezera a tůně 4.060 ha 22.91 1
L9.2B Podmáčené smrčiny 9410 Acidofilní smrčiny (Vaccinio-Piceetea) 8.184 ha 46.18 3
T8.2B Sekundární podhorská a horská vřesoviště bez výskytu jalovce obecného (<i>Juniperus communis</i>) 4030 Evropská suchá vřesoviště 0.432 ha 2.44 1.52

List of species of conservation finding database

Category Latin name of the species Czech name of the species Protection category
(Law 114/92 Sb.)
Directive of birds/
habitats
Red list Invasiveness (i) Year of last record
Cévnaté rostliny Soldanella montana dřípatka horská Ohrožený -- -- -- 2010
Ptáci Haliaeetus albicilla orel mořský Kriticky ohrožený BD I Ohrožený (EN) -- 2018
Cévnaté rostliny Lycopodium annotinum plavuň pučivá Ohrožený HD V -- -- 2010
Obojživelníci Rana temporaria skokan hnědý -- HD V Zranitelný (VU) -- 2010
Ptáci Falco peregrinus sokol stěhovavý Kriticky ohrožený BD I Ohrožený (EN) -- 2017
Ptáci Tetrao urogallus tetřev hlušec Kriticky ohrožený -- Kriticky ohrožený (CR) -- 2018
Plazi Vipera berus zmije obecná Kriticky ohrožený -- Zranitelný (VU) -- 2017
Obojživelníci Ichthyosaura alpestris čolek horský Silně ohrožený -- Zranitelný (VU) -- 2014

Literature

CHYTIL, J.; HAKROVÁ, P.; HUDEC, K. (eds.) et al. (1999). Mokřady České republiky: Přehled vodních a mokřadních lokalit České republiky. Mikulov: Český ramsarský výbor. 327 s.