Rokytnice

R.KT.05
Localisation: 50.282965N 12.170375E
Area: 222.993 ha
Category: Wetlands of regional importance
Wetland's type: stream, stream segment
The degree of protection: SCI
Altitude: 599 - 656 m
Show location on map
Wetland’s figure

Characteristic

Říčka s výskytem perlorodky říční.

Natural habitats

Habitat code Habitat name Code of the habitat type Name the habitat type Area Relative area (%) Habitat quality (1-4)
L2.2 Údolní jasanovo-olšové luhy 91E0 Smíšené jasanovo-olšové lužní lesy temperátní a boreální Evropy (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) 22.623 ha 10.15 3.48
T1.5 Vlhké pcháčové louky -- -- 55.342 ha 24.82 3.97
T1.6 Vlhká tužebníková lada 6430 Vlhkomilná vysokobylinná lemová společenstva nížin a horského až alpínského stupně 4.645 ha 2.08 4
M1.7 Vegetace vysokých ostřic -- -- 0.444 ha 0.2 2
M1.1 Rákosiny eutrofních stojatých vod -- -- 0.095 ha 0.04 2
L9.2A Rašelinné smrčiny 91D0 Rašelinný les 6.263 ha 2.81 3.19
L10.1 Rašelinné březiny 91D0 Rašelinný les 6.655 ha 2.98 2.49
R2.3 Přechodová rašeliniště 7140 Přechodová rašeliniště a třasoviště 12.813 ha 5.75 3.05
L9.2B Podmáčené smrčiny 9410 Acidofilní smrčiny (Vaccinio-Piceetea) 19.529 ha 8.76 4
T2.3B Podhorské a horské smilkové trávníky bez výskytu jalovce obecného (Juniperus communis) 6230 Druhově bohaté smilkové louky na silikátových podložích v horských oblastech (a v kontinentální Evropě v podhorských oblastech) 2.861 ha 1.28 3.82
R2.2 Nevápnitá mechová slatiniště 7140 Přechodová rašeliniště a třasoviště 1.260 ha 0.57 3.86
K1 Mokřadní vrbiny -- -- 3.948 ha 1.77 3.48
L1 Mokřadní olšiny -- -- 1.043 ha 0.47 2
T1.1 Mezofilní ovsíkové louky 6510 Extenzivní sečené louky nížin až podhůří (Arrhenatherion, Brachypodio-Centaureion nemoralis) 0.947 ha 0.42 2.98
V4A Makrofytní vegetace vodních toků, porosty aktuálně přítomných vodních makrofytů 3260 Nížinné až horské vodní toky s vegetací svazů Ranunculion fluitantis a Callitricho-Batrachion 0.745 ha 0.33 1.29
1 2 Last Showing: 1 - 15 of 17 results

List of species of conservation finding database

Category Latin name of the species Czech name of the species Protection category
(Law 114/92 Sb.)
Directive of birds/
habitats
Red list Invasiveness (i) Year of last record
Cévnaté rostliny Arnica montana prha arnika Ohrožený HD V Téměř ohrožený (NT) -- 2012
Obojživelníci Bufo bufo ropucha obecná Ohrožený -- Zranitelný (VU) -- 2019
Mechorosty Sphagnum fallax rašeliník křivolistý -- HD V -- -- 2014
Mechorosty Sphagnum sp. -- -- HD V -- -- 2012
Měkkýši Helix pomatia hlemýžď zahradní -- HD V -- -- 2020
Motýli Boloria aquilonaris perleťovec severní -- -- Zranitelný (VU) -- 2013
Motýli Boloria selene perleťovec dvanáctitečný -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2013
Motýli Melitaea athalia hnědásek jitrocelový -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2013
Obojživelníci Pelophylax lessonae skokan krátkonohý Silně ohrožený HD IV Zranitelný (VU) -- 2015
Cévnaté rostliny Potentilla palustris zábělník bahenní -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2014
Obojživelníci Pelophylax ridibundus skokan skřehotavý Kriticky ohrožený HD V Téměř ohrožený (NT) -- 2019
Obojživelníci Rana temporaria skokan hnědý -- HD V Zranitelný (VU) -- 2019
Ptáci Charadrius dubius kulík říční -- -- Zranitelný (VU) -- 2016
Ptáci Ciconia nigra čáp černý Silně ohrožený BD I Zranitelný (VU) -- 2015
Ptáci Cygnus olor labuť velká -- -- Zranitelný (VU) -- 2020
1 2 3 Last Showing: 1 - 15 of 38 results

Photos

Literature

CHYTIL, J.; HAKROVÁ, P.; HUDEC, K. (eds.) et al. (1999). Mokřady České republiky: Přehled vodních a mokřadních lokalit České republiky. Mikulov: Český ramsarský výbor. 327 s.