Povydří

R.KT.06
Localisation: 49.084056N 13.509935E
Area: 70.371 ha
Category: Wetlands of regional importance
Wetland's type: stream, stream segment
floodplain forest, alder or willow carr, or other wetland forest
mire, i.e. bog or fen
The degree of protection: SCI, NP, SPA
Altitude: 657 - 924 m
Show location on map
Wetland’s figure

Characteristic

Rozsáhlá přírodní rezervace zahrnující tok řeky Vydry od Modravy po Antýgl. Řeka zde teče balvanitým korytem s minimem lidského ovlivnění. Typické jsou tzv. obří hrnce. Na svazích nad řekou přirozená azonální lesní společenstva (reliktní bor na balvanité suti, na skále kapradinka skalní), podél řeky horský olšový luh as. Alnetum incanae.

Natural habitats

Habitat code Habitat name Code of the habitat type Name the habitat type Area Relative area (%) Habitat quality (1-4)
L5.4 Acidofilní bučiny 9110 Bučiny asociace Luzulo-Fagetum 5.845 ha 8.31 2.84
L8.1B Boreokontinentální bory, ostatní porosty -- -- 1.497 ha 2.13 1
T1.2 Horské trojštětové louky 6520 Horské sečené louky 0.877 ha 1.25 1.72
L5.1 Květnaté bučiny 9130 Bučiny asociace Asperulo-Fagetum 6.236 ha 8.86 3.82
R1.4 Lesní prameniště bez tvorby pěnovců -- -- 0.020 ha 0.03 1
V4A Makrofytní vegetace vodních toků, porosty aktuálně přítomných vodních makrofytů 3260 Nížinné až horské vodní toky s vegetací svazů Ranunculion fluitantis a Callitricho-Batrachion 14.775 ha 21 1
V4B Makrofytní vegetace vodních toků, stanoviště s potenciálním výskytem vodních makrofytů nebo se zjevně přirozeným či přírodě blízkým chrakterem koryta -- -- 0.071 ha 0.1 2.25
T1.1 Mezofilní ovsíkové louky 6510 Extenzivní sečené louky nížin až podhůří (Arrhenatherion, Brachypodio-Centaureion nemoralis) 0.848 ha 1.2 3.32
T2.3B Podhorské a horské smilkové trávníky bez výskytu jalovce obecného (Juniperus communis) 6230 Druhově bohaté smilkové louky na silikátových podložích v horských oblastech (a v kontinentální Evropě v podhorských oblastech) 1.379 ha 1.96 2
L9.2B Podmáčené smrčiny 9410 Acidofilní smrčiny (Vaccinio-Piceetea) 8.510 ha 12.09 2
T1.3 Poháňkové pastviny -- -- 0.165 ha 0.23 2
L4 Suťové lesy 9180 Lesy svazu Tilio-Acerion na svazích, sutích a v roklích 1.314 ha 1.87 1.18
T1.5 Vlhké pcháčové louky -- -- 4.158 ha 5.91 2.22
L2.2 Údolní jasanovo-olšové luhy 91E0 Smíšené jasanovo-olšové lužní lesy temperátní a boreální Evropy (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) 5.388 ha 7.66 2.61
L2.2B Údolní jasanovo-olšové luhy, netypické a degradované porosty -- -- 0.688 ha 0.98 1.37
1 2 Last Showing: 1 - 15 of 16 results

List of species of conservation finding database

Category Latin name of the species Czech name of the species Protection category
(Law 114/92 Sb.)
Directive of birds/
habitats
Red list Invasiveness (i) Year of last record
Lišejníky Solorina saccata -- -- -- Ohrožený (EN) -- 2019
Cévnaté rostliny Hieracium aurantiacum chlupáček oranžový -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2018
Ptáci Dryocopus martius datel černý -- BD I -- -- 2018
Ptáci Picoides tridactylus datlík tříprstý Silně ohrožený BD I Ohrožený (EN) -- 2018
Ptáci Tetrastes bonasia jeřábek lesní Silně ohrožený ČR, BD II Zranitelný (VU) -- 2017
Cévnaté rostliny Ligusticum mutellina koprníček bezobalný Ohrožený -- Téměř ohrožený (NT) -- 2011
Ptáci Accipiter nisus krahujec obecný Silně ohrožený -- Zranitelný (VU) -- 2017
Houby Hydnellum concrescens lošákovec pásovaný -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2019
Cévnaté rostliny Lupinus polyphyllus lupina mnoholistá -- -- -- BL2 2019
Ptáci Mergus merganser morčák velký Kriticky ohrožený -- Kriticky ohrožený (CR) -- 2017
Savci Neovison vison norek americký -- -- Nevyhodnocený (NE) BL1 2019
Houby Phellinus laevigatus ohňovec hladký -- -- Zranitelný (VU) -- 2019
Cévnaté rostliny Arrhenatherum elatius ovsík vyvýšený -- -- -- BL2 2018
Cévnaté rostliny Juglans regia ořešák královský -- -- -- GL 2018
Houby Cortinarius scaurus pavučinec datlový -- -- Zranitelný (VU) -- 2019
1 2 3 Last Showing: 1 - 15 of 33 results

Photos

Literature

CHYTIL, J.; HAKROVÁ, P.; HUDEC, K. (eds.) et al. (1999). Mokřady České republiky: Přehled vodních a mokřadních lokalit České republiky. Mikulov: Český ramsarský výbor. 327 s.