Pastviště u Fínů

R.KT.07
Localisation: 49.210018N 13.571918E
Area: 10.621 ha
Category: Wetlands of regional importance
Wetland's type: springs
stream, stream segment
flooded or wet meadow
The degree of protection: SCI, NNM
Altitude: 566 - 630 m
Show location on map
Wetland’s figure

Natural habitats

Habitat code Habitat name Code of the habitat type Name the habitat type Area Relative area (%) Habitat quality (1-4)
T4.2 Mezofilní bylinné lemy -- -- 0.049 ha 0.46 3
T1.1 Mezofilní ovsíkové louky 6510 Extenzivní sečené louky nížin až podhůří (Arrhenatherion, Brachypodio-Centaureion nemoralis) 0.157 ha 1.48 2
R2.2 Nevápnitá mechová slatiniště 7140 Přechodová rašeliniště a třasoviště 0.005 ha 0.05 1.3
T2.3B Podhorské a horské smilkové trávníky bez výskytu jalovce obecného (Juniperus communis) 6230 Druhově bohaté smilkové louky na silikátových podložích v horských oblastech (a v kontinentální Evropě v podhorských oblastech) 1.833 ha 17.26 1
T2.3A Podhorské a horské smilkové trávníky s rozptýlenými porosty jalovce obecného (Juniperus communis) 5130 Formace jalovce obecného (Juniperus communis) na vřesovištích nebo vápnitých trávnících 1.572 ha 14.8 1
T1.3 Poháňkové pastviny -- -- 0.668 ha 6.29 2.38
T1.5 Vlhké pcháčové louky -- -- 1.288 ha 12.13 1
K3 Vysoké mezofilní a xerofilní křoviny -- -- 0.107 ha 1.01 2
L2.2 Údolní jasanovo-olšové luhy 91E0 Smíšené jasanovo-olšové lužní lesy temperátní a boreální Evropy (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) 0.890 ha 8.38 1

List of species of conservation finding database

Category Latin name of the species Czech name of the species Protection category
(Law 114/92 Sb.)
Directive of birds/
habitats
Red list Invasiveness (i) Year of last record
Cévnaté rostliny Arrhenatherum elatius ovsík vyvýšený -- -- -- BL2 2018
Ptáci Apus apus rorýs obecný Ohrožený -- -- -- 2012
Mechorosty Sphagnum subnitens rašeliník lesklý -- HD V -- -- 2012
Ptáci Saxicola rubetra bramborníček hnědý Ohrožený -- -- -- 2012
Mechorosty Sphagnum warnstorfii rašeliník Warnstorfův -- HD V -- -- 2012
Měkkýši Helix pomatia hlemýžď zahradní -- HD V -- -- 2012
Motýli Papilio machaon otakárek fenyklový Ohrožený -- -- -- 2014
Cévnaté rostliny Pinguicula vulgaris tučnice obecná Silně ohrožený -- -- -- 2019
Cévnaté rostliny Cirsium arvense pcháč oset -- -- -- BL3 2018
Cévnaté rostliny Dactylorhiza majalis prstnatec májový Ohrožený -- -- -- 2014
Ptáci Dryocopus martius datel černý -- BD I -- -- 2012
Cévnaté rostliny Caltha palustris subsp. laeta blatouch bahenní horský -- -- Chybí údaje (DD) -- 2018
Cévnaté rostliny Gentianella praecox subsp. bohemica hořeček mnohotvarý český Kriticky ohrožený HD II, HD IV Kriticky ohrožený (CR) -- 2018
Ryby a mihule Salvelinus fontinalis siven americký -- -- Nevhodný pro hodnocení (NA) BL2 2013
Houby Clavaria zollingeri kuřátko Zollingerovo -- -- Nezvěstný (EX?) -- 2014
1 2 3 4 5 Last Showing: 1 - 15 of 72 results

Photos

Literature

CHYTIL, J.; HAKROVÁ, P.; HUDEC, K. (eds.) et al. (1999). Mokřady České republiky: Přehled vodních a mokřadních lokalit České republiky. Mikulov: Český ramsarský výbor. 327 s.