Tišina

R.KV.06
Localisation: 50.209184N 13.09172E
Area: 116.220 ha
Category: Wetlands of regional importance
Wetland's type: flooded or wet meadow
mire, i.e. bog or fen
fishpond
The degree of protection: SCI, SPA
Altitude: 766 - 850 m
Show location on map
Wetland’s figure

Characteristic

Dvě vodní plochy (navazující rybníky) s přilehlými břehovými porosty vrb a na ně navazujícími mokřadními loukami v Doupovských horách. Významná batrachiologická a botanická lokalita s výskytem zvláště chráněných druhů rostlin a živočichů, v Doupovských hoprách vzácně se vyskytující ostřicovomechová společenstva minerotrofních rašelinišť (řád Caricetalia fuscae), bohatá společenstva vzplývavých a ponořených rostlin (řád Potametalia). Nejvýše položené místo s výskytem druhu skokan ostronosý v ČR (805 m.n.m.).

Natural habitats

Habitat code Habitat name Code of the habitat type Name the habitat type Area Relative area (%) Habitat quality (1-4)
M1.3 Eutrofní vegetace bahnitých substrátů -- -- 0.051 ha 0.04 2
T1.2 Horské trojštětové louky 6520 Horské sečené louky 5.440 ha 4.68 3.23
L5.1 Květnaté bučiny 9130 Bučiny asociace Asperulo-Fagetum 2.187 ha 1.88 3.57
V1F Makrofytní vegetace přirozeně eutrofních a mezotrofních stojatých vod, porosty bez druhů charakteristických pro V1A-V1E 3150 Přirozené eutrofní vodní nádrže s vegetací typu Magnopotamion nebo Hydrocharition 3.388 ha 2.91 1.13
T1.1 Mezofilní ovsíkové louky 6510 Extenzivní sečené louky nížin až podhůří (Arrhenatherion, Brachypodio-Centaureion nemoralis) 0.041 ha 0.03 2
K1 Mokřadní vrbiny -- -- 14.716 ha 12.66 1.22
R2.2 Nevápnitá mechová slatiniště 7140 Přechodová rašeliniště a třasoviště 2.743 ha 2.36 1
L9.2B Podmáčené smrčiny 9410 Acidofilní smrčiny (Vaccinio-Piceetea) 0.552 ha 0.48 2.79
T1.9 Střídavě vlhké bezkolencové louky 6410 Bezkolencové louky na vápnitých, rašelinných nebo hlinito-jílovitých půdách (Molinion caeruleae) 30.647 ha 26.37 2.14
L4 Suťové lesy 9180 Lesy svazu Tilio-Acerion na svazích, sutích a v roklích 0.309 ha 0.27 4
M1.7 Vegetace vysokých ostřic -- -- 2.337 ha 2.01 1.23
T1.6 Vlhká tužebníková lada 6430 Vlhkomilná vysokobylinná lemová společenstva nížin a horského až alpínského stupně 4.481 ha 3.86 1.77
T1.5 Vlhké pcháčové louky -- -- 14.417 ha 12.41 2.9
L2.2 Údolní jasanovo-olšové luhy 91E0 Smíšené jasanovo-olšové lužní lesy temperátní a boreální Evropy (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) 11.746 ha 10.11 1.92

List of species of conservation finding database

Category Latin name of the species Czech name of the species Protection category
(Law 114/92 Sb.)
Directive of birds/
habitats
Red list Invasiveness (i) Year of last record
Cévnaté rostliny Eleocharis ovata bahnička vejčitá -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2012
Motýli Apatura iris batolec duhový Ohrožený -- -- -- 2019
Motýli Apatura ilia batolec červený Ohrožený -- -- -- 2019
Ptáci Gallinago gallinago bekasina otavní Silně ohrožený -- Ohrožený (EN) -- 2019
Motýli Leucoma salicis bekyně vrbová -- -- Zranitelný (VU) -- 2019
Obojživelníci Pelobates fuscus blatnice skvrnitá Silně ohrožený HD IV Téměř ohrožený (NT) -- 2019
Motýli Trichiura crataegi bourovec hlohový -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2018
Ptáci Saxicola rubetra bramborníček hnědý Ohrožený -- -- -- 2019
Ptáci Saxicola rubicola bramborníček černohlavý Ohrožený -- Zranitelný (VU) -- 2019
Cévnaté rostliny Centaurea montana chrpa horská Silně ohrožený -- -- -- 2015
Ptáci Crex crex chřástal polní Silně ohrožený BD I Zranitelný (VU) -- 2019
Ortopteroidní hmyz Gryllus campestris cvrček polní -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2019
Motýli Euphydryas aurinia hnědásek chrastavcový -- HD II Ohrožený (EN) -- 2020
Motýli Melitaea athalia hnědásek jitrocelový -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2019
Motýli Melitaea diamina hnědásek rozrazilový -- -- Zranitelný (VU) -- 2019
1 2 3 4 Last Showing: 1 - 15 of 100 results

Literature

CHYTIL, J.; HAKROVÁ, P.; HUDEC, K. (eds.) et al. (1999). Mokřady České republiky: Přehled vodních a mokřadních lokalit České republiky. Mikulov: Český ramsarský výbor. 327 s.