Tok Liboce: Mětikalov – Žebletín

R.KV.07
Localisation: 50.242577N 13.175422E
Area: 371.005 ha
Category: Wetlands of regional importance
Wetland's type: stream, stream segment
floodplain forest, alder or willow carr, or other wetland forest
flooded or wet meadow
The degree of protection: SCI, SPA
Altitude: 372 - 700 m
Show location on map
Wetland’s figure

Characteristic

Tok Liboce v centrální části Doupovských hor, v horním úseku přirozeně meandrující, s navazujícím dobře vyvinutým břehovým porostem a zamokřelými loukami.

Natural habitats

Habitat code Habitat name Code of the habitat type Name the habitat type Area Relative area (%) Habitat quality (1-4)
T3.5B Acidofilní suché trávníky, porosty bez význačného výskytu vstavačovitých 6210 Polopřirozené suché trávníky a facie křovin na vápnitých podložích (Festuco-Brometalia) (* význačná naleziště vstavačovitých) 0.318 ha 0.09 1.8
T1.4 Aluviální psárkové louky -- -- 0.561 ha 0.15 3
M5 Devětsilové lemy horských potoků 6430 Vlhkomilná vysokobylinná lemová společenstva nížin a horského až alpínského stupně 4.639 ha 1.25 2.37
M1.3 Eutrofní vegetace bahnitých substrátů -- -- 0.038 ha 0.01 2
L3.1 Hercynské dubohabřiny 9170 Dubohabřiny asociace Galio-Carpinetum 3.990 ha 1.08 2.19
L5.1 Květnaté bučiny 9130 Bučiny asociace Asperulo-Fagetum 5.069 ha 1.37 1.84
V1G Makrofytní vegetace přirozeně eutrofních a mezotrofních stojatých vod, porosty bez ochranářsky významných vodních makrofytů -- -- 0.047 ha 0.01 3
V4A Makrofytní vegetace vodních toků, porosty aktuálně přítomných vodních makrofytů 3260 Nížinné až horské vodní toky s vegetací svazů Ranunculion fluitantis a Callitricho-Batrachion 15.163 ha 4.09 1.17
V4B Makrofytní vegetace vodních toků, stanoviště s potenciálním výskytem vodních makrofytů nebo se zjevně přirozeným či přírodě blízkým chrakterem koryta -- -- 2.716 ha 0.73 3
T1.1 Mezofilní ovsíkové louky 6510 Extenzivní sečené louky nížin až podhůří (Arrhenatherion, Brachypodio-Centaureion nemoralis) 39.547 ha 10.66 3.08
L1 Mokřadní olšiny -- -- 1.559 ha 0.42 3.19
K1 Mokřadní vrbiny -- -- 4.768 ha 1.29 2.64
R2.2 Nevápnitá mechová slatiniště 7140 Přechodová rašeliniště a třasoviště 0.033 ha 0.01 2
M1.5 Pobřežní vegetace potoků -- -- 0.005 ha -- 2
T1.3 Poháňkové pastviny -- -- 1.210 ha 0.33 2
1 2 Last Showing: 1 - 15 of 28 results

List of species of conservation finding database

Category Latin name of the species Czech name of the species Protection category
(Law 114/92 Sb.)
Directive of birds/
habitats
Red list Invasiveness (i) Year of last record
Vážky Lestes dryas šídlatka tmavá -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2019
Motýli Melitaea athalia hnědásek jitrocelový -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2019
Ptáci Acanthis cabaret čečetka tmavá -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2020
Motýli Aricia eumedon modrásek bělopásný -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2019
Motýli Coenonympha arcania okáč strdivkový -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2019
Motýli Colias alfacariensis žluťásek jižní -- -- Zranitelný (VU) -- 2019
Motýli Cyaniris semiargus modrásek lesní -- -- Zranitelný (VU) -- 2019
Motýli Erebia medusa okáč rosičkový -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2019
Motýli Euplagia quadripunctaria přástevník kostivalový -- HD II -- -- 2019
Motýli Hesperia comma soumračník čárkovaný -- -- Zranitelný (VU) -- 2019
Motýli Lycaena alciphron ohniváček modrolesklý -- -- Zranitelný (VU) -- 2017
Motýli Lycaena hippothoe ohniváček modrolemý -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2019
Motýli Lycaena virgaureae ohniváček celíkový -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2019
Motýli Melitaea cinxia hnědásek kostkovaný -- -- Zranitelný (VU) -- 2017
Cévnaté rostliny Serratula tinctoria srpice barvířská -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2015
1 2 3 4 Last Showing: 1 - 15 of 97 results

Literature

CHYTIL, J.; HAKROVÁ, P.; HUDEC, K. (eds.) et al. (1999). Mokřady České republiky: Přehled vodních a mokřadních lokalit České republiky. Mikulov: Český ramsarský výbor. 327 s.