Rašeliniště u Kundratic a Chrastenské rybníky

R.LB.02
Localisation: 50.694236N 14.902526E
Area: 51.089 ha
Category: Wetlands of regional importance
Wetland's type: stream, stream segment
floodplain forest, alder or willow carr, or other wetland forest
flooded or wet meadow
mire, i.e. bog or fen
fishpond
Altitude: 344 - 400 m
Show location on map
Wetland’s figure

Characteristic

Rašelinná olšina v nivě horního toku Ploučnice a jejích drobných přítoků se společenstvy sv. Alnion glutinosae a Alnion incanae, s mozaikou slatin a lesních přechodových rašelinišť. Část ložiska rašeliny byla v minulosti odtěžena pro lázeňské účely. Součástí mokřadu je malá vodní nádrž (koupaliště částečně přírodního charakteru) v Lázních Kundratice a rybniční soustava Chrastenských rybníků. Lokalita je vyhledávaným tahovým místem vodního ptactva.

Natural habitats

Habitat code Habitat name Code of the habitat type Name the habitat type Area Relative area (%) Habitat quality (1-4)
T1.6 Vlhká tužebníková lada 6430 Vlhkomilná vysokobylinná lemová společenstva nížin a horského až alpínského stupně 0.101 ha 0.2 2
T1.4 Aluviální psárkové louky -- -- 0.345 ha 0.68 2
K1 Mokřadní vrbiny -- -- 1.057 ha 2.07 1.66
M1.7 Vegetace vysokých ostřic -- -- 1.117 ha 2.19 2.87
M1.1 Rákosiny eutrofních stojatých vod -- -- 1.477 ha 2.89 2.51
T1.5 Vlhké pcháčové louky -- -- 1.834 ha 3.59 2.46
T1.1 Mezofilní ovsíkové louky 6510 Extenzivní sečené louky nížin až podhůří (Arrhenatherion, Brachypodio-Centaureion nemoralis) 3.014 ha 5.9 3.33
L2.2 Údolní jasanovo-olšové luhy 91E0 Smíšené jasanovo-olšové lužní lesy temperátní a boreální Evropy (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) 4.527 ha 8.86 2.22
L1 Mokřadní olšiny -- -- 7.251 ha 14.19 1.4
V1G Makrofytní vegetace přirozeně eutrofních a mezotrofních stojatých vod, porosty bez ochranářsky významných vodních makrofytů -- -- 7.476 ha 14.63 3
L10.1 Rašelinné březiny 91D0 Rašelinný les 13.450 ha 26.33 1.43

List of species of conservation finding database

Category Latin name of the species Czech name of the species Protection category
(Law 114/92 Sb.)
Directive of birds/
habitats
Red list Invasiveness (i) Year of last record
Cévnaté rostliny Carex davalliana ostřice Davallova Ohrožený -- Ohrožený (EN) -- 2011
Cévnaté rostliny Carex lasiocarpa ostřice plstnatoplodá Silně ohrožený -- Téměř ohrožený (NT) -- 2011
Cévnaté rostliny Arrhenatherum elatius ovsík vyvýšený -- -- -- BL2 2011
Cévnaté rostliny Cirsium arvense pcháč oset -- -- -- BL3 2011
Ptáci Actitis hypoleucos pisík obecný Silně ohrožený -- Ohrožený (EN) -- 2018
Ptáci Podiceps cristatus potápka roháč Ohrožený -- Zranitelný (VU) -- 2019
Cévnaté rostliny Dactylorhiza fuchsii prstnatec Fuchsův Ohrožený -- -- -- 2011
Cévnaté rostliny Dactylorhiza majalis prstnatec májový Ohrožený -- -- -- 2011
Mechorosty Sphagnum fallax rašeliník křivolistý -- HD V -- -- 2011
Obojživelníci Bufo bufo ropucha obecná Ohrožený -- Zranitelný (VU) -- 2012
Obojživelníci Rana temporaria skokan hnědý -- HD V Zranitelný (VU) -- 2012
Obojživelníci Pelophylax ridibundus skokan skřehotavý Kriticky ohrožený HD V Téměř ohrožený (NT) -- 2012
Cévnaté rostliny Menyanthes trifoliata vachta trojlistá Ohrožený -- Téměř ohrožený (NT) -- 2011
Ptáci Hirundo rustica vlaštovka obecná Ohrožený -- Téměř ohrožený (NT) -- 2018
Ptáci Ardea alba volavka bílá Silně ohrožený BD I -- -- 2019
First 1 2 3 Last Showing: 15 - 30 of 35 results

Literature

CHYTIL, J.; HAKROVÁ, P.; HUDEC, K. (eds.) et al. (1999). Mokřady České republiky: Přehled vodních a mokřadních lokalit České republiky. Mikulov: Český ramsarský výbor. 327 s.