Meandry Smědé

R.LB.03
Localisation: 50.989308N 15.033637E
Area: 153.021 ha
Category: Wetlands of regional importance
Wetland's type: stream, stream segment
floodplain lake (backwater), oxbow, pool
floodplain forest, alder or willow carr, or other wetland forest
flooded or wet meadow
other aquatic or wetland biotopes
reedswamp, sedge marshes
fishpond
The degree of protection: NR
Altitude: 227 - 255 m
Show location on map
Wetland’s figure

Characteristic

Niva podhorské řeky, pravidelně 1–2x ročně zaplavovaná, s přirozeně meandrujícím korytem, s fenoménem štěrkových a štěrkopísčitých náplavů a se slepými rameny v různé fázi zazemňovacího procesu. Na trvale podmáčené části nivy jsou vyvinuty rákosiny nebo společenstva ostřic, roztroušeně se vyskytují skupiny náletových dřevin s převahou vrb.Patří sem i rybník Dubák (rybník Dubový) – průtočný rybník v nivě Smědé je významným hnízdištěm i tahovou zastávkou v podhůří Jizerských hor. Mokřad je součástí stejnojmenné PR spolu s přilehlým svahovým lesem, zbytkem původních dubolipových hájů.

Natural habitats

Habitat code Habitat name Code of the habitat type Name the habitat type Area Relative area (%) Habitat quality (1-4)
L5.4 Acidofilní bučiny 9110 Bučiny asociace Luzulo-Fagetum 3.191 ha 2.09 2
T1.4 Aluviální psárkové louky -- -- 43.382 ha 28.35 2.08
L3.1 Hercynské dubohabřiny 9170 Dubohabřiny asociace Galio-Carpinetum 6.423 ha 4.2 1.66
L5.1 Květnaté bučiny 9130 Bučiny asociace Asperulo-Fagetum 6.998 ha 4.57 1
V1F Makrofytní vegetace přirozeně eutrofních a mezotrofních stojatých vod, porosty bez druhů charakteristických pro V1A-V1E 3150 Přirozené eutrofní vodní nádrže s vegetací typu Magnopotamion nebo Hydrocharition 4.880 ha 3.19 2
V1G Makrofytní vegetace přirozeně eutrofních a mezotrofních stojatých vod, porosty bez ochranářsky významných vodních makrofytů -- -- 0.015 ha 0.01 2
V4B Makrofytní vegetace vodních toků, stanoviště s potenciálním výskytem vodních makrofytů nebo se zjevně přirozeným či přírodě blízkým chrakterem koryta -- -- 6.527 ha 4.27 1.2
T1.1 Mezofilní ovsíkové louky 6510 Extenzivní sečené louky nížin až podhůří (Arrhenatherion, Brachypodio-Centaureion nemoralis) 0.249 ha 0.16 2
M1.6 Mezotrofní vegetace bahnitých substrátů 7140 Přechodová rašeliniště a třasoviště 0.338 ha 0.22 1
K1 Mokřadní vrbiny -- -- 14.653 ha 9.58 1.53
T1.3 Poháňkové pastviny -- -- 0.024 ha 0.02 2.93
R2.3 Přechodová rašeliniště 7140 Přechodová rašeliniště a třasoviště 0.007 ha -- 2
M1.1 Rákosiny eutrofních stojatých vod -- -- 10.599 ha 6.93 1.44
L4 Suťové lesy 9180 Lesy svazu Tilio-Acerion na svazích, sutích a v roklích 1.444 ha 0.94 2
T1.6 Vlhká tužebníková lada 6430 Vlhkomilná vysokobylinná lemová společenstva nížin a horského až alpínského stupně 22.726 ha 14.85 1.05
1 2 Last Showing: 1 - 15 of 22 results

List of species of conservation finding database

Category Latin name of the species Czech name of the species Protection category
(Law 114/92 Sb.)
Directive of birds/
habitats
Red list Invasiveness (i) Year of last record
Brouci Bledius terebrans -- -- -- Ohrožený (EN) -- 2007
Dvoukřídlí Temnostoma meridionale -- -- -- Zranitelný (VU) -- 2007
Dvoukřídlí Parhelophilus frutetorum -- -- -- Zranitelný (VU) -- 2007
Dvoukřídlí Orthonevra brevicornis -- -- -- Zranitelný (VU) -- 2007
Dvoukřídlí Anasimyia lineata -- -- -- Zranitelný (VU) -- 2007
Neuropteroidní hmyz Micromus lanosus -- -- -- Zranitelný (VU) -- 2007
Dvoukřídlí Temnostoma apiforme -- -- -- Ohrožený (EN) -- 2007
Ptáci Gallinago gallinago bekasina otavní Silně ohrožený -- Ohrožený (EN) -- 2014
Cévnaté rostliny Isolepis setacea bezosetka štětinovitá -- -- Zranitelný (VU) -- 2014
Cévnaté rostliny Leucojum vernum bledule jarní Ohrožený -- Zranitelný (VU) -- 2013
Ryby a mihule Leuciscus aspius bolen dravý -- HD II, HD V -- -- 2004
Ptáci Saxicola rubetra bramborníček hnědý Ohrožený -- -- -- 2015
Ptáci Saxicola rubicola bramborníček černohlavý Ohrožený -- Zranitelný (VU) -- 2014
Cévnaté rostliny Utricularia australis bublinatka jižní -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2013
Ptáci Botaurus stellaris bukač velký Kriticky ohrožený BD I Kriticky ohrožený (CR) -- 2011
1 2 3 4 5 6 Last Showing: 1 - 15 of 115 results

Photos

Literature

CHYTIL, J.; HAKROVÁ, P.; HUDEC, K. (eds.) et al. (1999). Mokřady České republiky: Přehled vodních a mokřadních lokalit České republiky. Mikulov: Český ramsarský výbor. 327 s.