Meandry Smědé

R.LB.03
Localisation: 50.989308N 15.033637E
Area: 153.021 ha
Category: Wetlands of regional importance
Wetland's type: stream, stream segment
floodplain lake (backwater), oxbow, pool
floodplain forest, alder or willow carr, or other wetland forest
flooded or wet meadow
other aquatic or wetland biotopes
reedswamp, sedge marshes
fishpond
The degree of protection: SCI, NR
Altitude: 227 - 255 m
Show location on map
Wetland’s figure

Characteristic

Niva podhorské řeky, pravidelně 1–2x ročně zaplavovaná, s přirozeně meandrujícím korytem, s fenoménem štěrkových a štěrkopísčitých náplavů a se slepými rameny v různé fázi zazemňovacího procesu. Na trvale podmáčené části nivy jsou vyvinuty rákosiny nebo společenstva ostřic, roztroušeně se vyskytují skupiny náletových dřevin s převahou vrb.Patří sem i rybník Dubák (rybník Dubový) – průtočný rybník v nivě Smědé je významným hnízdištěm i tahovou zastávkou v podhůří Jizerských hor. Mokřad je součástí stejnojmenné PR spolu s přilehlým svahovým lesem, zbytkem původních dubolipových hájů.

Natural habitats

Habitat code Habitat name Code of the habitat type Name the habitat type Area Relative area (%) Habitat quality (1-4)
K1 Mokřadní vrbiny -- -- 1.168 ha 0.76 1.12
K2.1 Vrbové křoviny hlinitých a písčitých náplavů -- -- 4.723 ha 3.09 2.91
K3 Vysoké mezofilní a xerofilní křoviny -- -- 0.080 ha 0.05 4
L1 Mokřadní olšiny -- -- 0.869 ha 0.57 1
L2.2 Údolní jasanovo-olšové luhy 91E0 Smíšené jasanovo-olšové lužní lesy temperátní a boreální Evropy (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) 17.214 ha 11.25 3.85
L3.1 Hercynské dubohabřiny 9170 Dubohabřiny asociace Galio-Carpinetum 5.378 ha 3.51 1.9
L4 Suťové lesy 9180 Lesy svazu Tilio-Acerion na svazích, sutích a v roklích 6.202 ha 4.05 1.77
L5.1 Květnaté bučiny 9130 Bučiny asociace Asperulo-Fagetum 6.710 ha 4.39 1
L5.4 Acidofilní bučiny 9110 Bučiny asociace Luzulo-Fagetum 0.076 ha 0.05 4
L7.2 Vlhké acidofilní doubravy 9190 Staré acidofilní doubravy s dubem letním (Quercus robur) na písčitých pláních 3.135 ha 2.05 3.42
M1.1 Rákosiny eutrofních stojatých vod -- -- 8.613 ha 5.63 1.15
M1.6 Mezotrofní vegetace bahnitých substrátů 7140 Přechodová rašeliniště a třasoviště 0.014 ha 0.01 1
M1.7 Vegetace vysokých ostřic -- -- 2.336 ha 1.53 2.19
M4.1 Štěrkové náplavy bez vegetace -- -- 1.327 ha 0.87 1
T1.1 Mezofilní ovsíkové louky 6510 Extenzivní sečené louky nížin až podhůří (Arrhenatherion, Brachypodio-Centaureion nemoralis) 0.445 ha 0.29 4
1 2 Last Showing: 1 - 15 of 22 results

List of species of conservation finding database

Category Latin name of the species Czech name of the species Protection category
(Law 114/92 Sb.)
Directive of birds/
habitats
Red list Invasiveness (i) Year of last record
Netopýři Myotis mystacinus/brandti -- Silně ohrožený HD IV -- -- 2012
Ptáci Gallinago gallinago bekasina otavní Silně ohrožený -- Ohrožený (EN) -- 2015
Cévnaté rostliny Isolepis setacea bezosetka štětinovitá -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2014
Obojživelníci Pelobates fuscus blatnice skvrnitá Silně ohrožený HD IV Téměř ohrožený (NT) -- 2016
Cévnaté rostliny Leucojum vernum bledule jarní Ohrožený -- Téměř ohrožený (NT) -- 2019
Savci Castor fiber bobr evropský Silně ohrožený HD II, HD IV -- -- 2021
Ptáci Saxicola rubetra bramborníček hnědý Ohrožený -- -- -- 2019
Ptáci Saxicola rubicola bramborníček černohlavý Ohrožený -- Zranitelný (VU) -- 2019
Ptáci Ixobrychus minutus bukáček malý Kriticky ohrožený BD I Kriticky ohrožený (CR) -- 2019
Ptáci Riparia riparia břehule říční Ohrožený -- Téměř ohrožený (NT) -- 2020
Ptáci Crex crex chřástal polní Silně ohrožený BD I Zranitelný (VU) -- 2016
Ptáci Rallus aquaticus chřástal vodní Silně ohrožený -- Zranitelný (VU) -- 2020
Ptáci Dryocopus martius datel černý -- BD I -- -- 2021
Cévnaté rostliny Quercus rubra dub červený -- -- -- BL2 2014
Cévnaté rostliny Bidens frondosa dvouzubec černoplodý -- -- -- GL 2014
1 2 3 4 5 6 Last Showing: 1 - 15 of 119 results

Realizované projekty

Název projektu: Revitalizace rybníků v přírodní rezervaci Meandry Smědé
Realizátor projektu: AOPK ČR
Doba realizace: od 2012 do 2012
Výše podpory: 14,4 mil. Kč
Zdroj: OPŽP
Anotace: Předmětem podpory byla revitalizace rybníků Dubový a Černý v PR Meandry Smědé. Z Dubového rybníka byly odstraněny sedimenty a bylo vybudováno obtokové koryto. Černý rybník byl taktéž vyčištěn, byla opravena hráz a vybudovalo se výpustné zařízení a bezpečnostní přeliv. Mezi oběma rybníky vznikla také neprůtočná tůň. V jihozápadní části Dubového rybníka nyní také existuje 4,6 ha rozlehlá litorální zóna. Cílem revitalizace bylo zlepšení vodního režimu v přírodní rezervaci vhodného pro existenci zvláště chráněných druhů rostlin a živočichů a zamezení vnosu rybí obsádky. Odkaz na článek: http://jizerskehory.ochranaprirody.cz/informujeme/aktuality/revitalizace-rybniku-v-prirodni-rezervaci-meandry-smede/

Photos

Literature

CHYTIL, J.; HAKROVÁ, P.; HUDEC, K. (eds.) et al. (1999). Mokřady České republiky: Přehled vodních a mokřadních lokalit České republiky. Mikulov: Český ramsarský výbor. 327 s.