Meandry Smědé

R.LB.03
Localisation: 50.989308N 15.033637E
Area: 153.021 ha
Category: Wetlands of regional importance
Wetland's type: stream, stream segment
floodplain lake (backwater), oxbow, pool
floodplain forest, alder or willow carr, or other wetland forest
flooded or wet meadow
other aquatic or wetland biotopes
reedswamp, sedge marshes
fishpond
The degree of protection: SCI, NR
Altitude: 227 - 255 m
Show location on map
Wetland’s figure

Characteristic

Niva podhorské řeky, pravidelně 1–2x ročně zaplavovaná, s přirozeně meandrujícím korytem, s fenoménem štěrkových a štěrkopísčitých náplavů a se slepými rameny v různé fázi zazemňovacího procesu. Na trvale podmáčené části nivy jsou vyvinuty rákosiny nebo společenstva ostřic, roztroušeně se vyskytují skupiny náletových dřevin s převahou vrb.Patří sem i rybník Dubák (rybník Dubový) – průtočný rybník v nivě Smědé je významným hnízdištěm i tahovou zastávkou v podhůří Jizerských hor. Mokřad je součástí stejnojmenné PR spolu s přilehlým svahovým lesem, zbytkem původních dubolipových hájů.

Natural habitats

Habitat code Habitat name Code of the habitat type Name the habitat type Area Relative area (%) Habitat quality (1-4)
L5.4 Acidofilní bučiny 9110 Bučiny asociace Luzulo-Fagetum 0.076 ha 0.05 4
T1.4 Aluviální psárkové louky -- -- 41.018 ha 26.81 3.95
L3.1 Hercynské dubohabřiny 9170 Dubohabřiny asociace Galio-Carpinetum 5.378 ha 3.51 1.9
L5.1 Květnaté bučiny 9130 Bučiny asociace Asperulo-Fagetum 6.710 ha 4.39 1
V1F Makrofytní vegetace přirozeně eutrofních a mezotrofních stojatých vod, porosty bez druhů charakteristických pro V1A-V1E 3150 Přirozené eutrofní vodní nádrže s vegetací typu Magnopotamion nebo Hydrocharition 2.842 ha 1.86 1.02
V1G Makrofytní vegetace přirozeně eutrofních a mezotrofních stojatých vod, porosty bez ochranářsky významných vodních makrofytů -- -- 0.150 ha 0.1 2.5
V4B Makrofytní vegetace vodních toků, stanoviště s potenciálním výskytem vodních makrofytů nebo se zjevně přirozeným či přírodě blízkým chrakterem koryta -- -- 8.815 ha 5.76 2.5
T1.1 Mezofilní ovsíkové louky 6510 Extenzivní sečené louky nížin až podhůří (Arrhenatherion, Brachypodio-Centaureion nemoralis) 0.445 ha 0.29 4
M1.6 Mezotrofní vegetace bahnitých substrátů 7140 Přechodová rašeliniště a třasoviště 0.014 ha 0.01 1
L1 Mokřadní olšiny -- -- 0.869 ha 0.57 1
K1 Mokřadní vrbiny -- -- 1.168 ha 0.76 1.12
M1.1 Rákosiny eutrofních stojatých vod -- -- 8.613 ha 5.63 1.15
T1.9 Střídavě vlhké bezkolencové louky 6410 Bezkolencové louky na vápnitých, rašelinných nebo hlinito-jílovitých půdách (Molinion caeruleae) 0.113 ha 0.07 4
L4 Suťové lesy 9180 Lesy svazu Tilio-Acerion na svazích, sutích a v roklích 6.202 ha 4.05 1.77
M1.7 Vegetace vysokých ostřic -- -- 2.336 ha 1.53 2.19
1 2 Last Showing: 1 - 15 of 22 results

List of species of conservation finding database

Category Latin name of the species Czech name of the species Protection category
(Law 114/92 Sb.)
Directive of birds/
habitats
Red list Invasiveness (i) Year of last record
Cévnaté rostliny Laserpitium prutenicum hladýš pruský Silně ohrožený -- Zranitelný (VU) -- 2014
Ptáci Bucephala clangula hohol severní Silně ohrožený -- Ohrožený (EN) -- 2013
Ptáci Columba oenas holub doupňák Silně ohrožený -- Zranitelný (VU) -- 2015
Ptáci Anser anser husa velká -- -- Zranitelný (VU) -- 2021
Cévnaté rostliny Aster novi-belgii hvězdnice novobelgická -- -- -- BL2 2021
Ptáci Accipiter gentilis jestřáb lesní Ohrožený -- Zranitelný (VU) -- 2020
Ptáci Grus grus jeřáb popelavý Kriticky ohrožený BD I Kriticky ohrožený (CR) -- 2020
Plazi Lacerta agilis ještěrka obecná Silně ohrožený HD IV Zranitelný (VU) -- 2017
Plazi Zootoca vivipara ještěrka živorodá Silně ohrožený -- Téměř ohrožený (NT) -- 2019
Ptáci Delichon urbicum jiřička obecná -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2019
Vážky Ophiogomphus cecilia klínatka rohatá Silně ohrožený HD II, HD IV Téměř ohrožený (NT) -- 2020
Ptáci Accipiter nisus krahujec obecný Silně ohrožený -- Zranitelný (VU) -- 2020
Ptáci Corvus corax krkavec velký Ohrožený -- -- -- 2020
Ptáci Charadrius dubius kulík říční -- -- Zranitelný (VU) -- 2015
Brouci Cybister lateralimarginalis křepčík obroubený -- -- Zranitelný (VU) -- 2020
First 1 2 3 4 5 6 Last Showing: 15 - 30 of 119 results

Realizované projekty

Název projektu: Revitalizace rybníků v přírodní rezervaci Meandry Smědé
Realizátor projektu: AOPK ČR
Doba realizace: od 2012 do 2012
Výše podpory: 14,4 mil. Kč
Zdroj: OPŽP
Anotace: Předmětem podpory byla revitalizace rybníků Dubový a Černý v PR Meandry Smědé. Z Dubového rybníka byly odstraněny sedimenty a bylo vybudováno obtokové koryto. Černý rybník byl taktéž vyčištěn, byla opravena hráz a vybudovalo se výpustné zařízení a bezpečnostní přeliv. Mezi oběma rybníky vznikla také neprůtočná tůň. V jihozápadní části Dubového rybníka nyní také existuje 4,6 ha rozlehlá litorální zóna. Cílem revitalizace bylo zlepšení vodního režimu v přírodní rezervaci vhodného pro existenci zvláště chráněných druhů rostlin a živočichů a zamezení vnosu rybí obsádky. Odkaz na článek: http://jizerskehory.ochranaprirody.cz/informujeme/aktuality/revitalizace-rybniku-v-prirodni-rezervaci-meandry-smede/

Photos

Literature

CHYTIL, J.; HAKROVÁ, P.; HUDEC, K. (eds.) et al. (1999). Mokřady České republiky: Přehled vodních a mokřadních lokalit České republiky. Mikulov: Český ramsarský výbor. 327 s.