Šolcův rybník

R.LB.05
Localisation: 50.878768N 15.113963E
Area: 14.781 ha
Category: Wetlands of regional importance
Wetland's type: floodplain forest, alder or willow carr, or other wetland forest
fishpond
The degree of protection: PLA
Altitude: 372 - 400 m
Show location on map
Wetland’s figure

Characteristic

Lesní rybník na Holubím potoce obklopený smíšenými porosty s převahou buku. Pod hrází podmáčená olšina, litorální porost s rákosem, olší a břízou. Výskyt zvláště chráněných živočichů a rozmnožoviště obojživelníků. Rostlinná společenstva sv. Phragmition communis, Phalaridion arundinaceae, Alno-Ulmion.

Natural habitats

Habitat code Habitat name Code of the habitat type Name the habitat type Area Relative area (%) Habitat quality (1-4)
L5.4 Acidofilní bučiny 9110 Bučiny asociace Luzulo-Fagetum 1.069 ha 7.23 1.73
V1G Makrofytní vegetace přirozeně eutrofních a mezotrofních stojatých vod, porosty bez ochranářsky významných vodních makrofytů -- -- 4.853 ha 32.83 1
L1 Mokřadní olšiny -- -- 5.750 ha 38.9 3
K1 Mokřadní vrbiny -- -- 0.077 ha 0.52 1
R2.3 Přechodová rašeliniště 7140 Přechodová rašeliniště a třasoviště 0.466 ha 3.15 1.25
L2.2 Údolní jasanovo-olšové luhy 91E0 Smíšené jasanovo-olšové lužní lesy temperátní a boreální Evropy (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) 1.327 ha 8.97 2.1

List of species of conservation finding database

Category Latin name of the species Czech name of the species Protection category
(Law 114/92 Sb.)
Directive of birds/
habitats
Red list Invasiveness (i) Year of last record
Motýli Apatura ilia batolec červený Ohrožený -- -- -- 2016
Ptáci Phalacrocorax carbo kormorán velký -- -- Zranitelný (VU) -- 2011
Cévnaté rostliny Potentilla palustris mochna bahenní -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2008
Ptáci Mergus merganser morčák velký Kriticky ohrožený -- Kriticky ohrožený (CR) -- 2013
Cévnaté rostliny Impatiens parviflora netýkavka malokvětá -- -- -- GL 2012
Ptáci Actitis hypoleucos pisík obecný Silně ohrožený -- Ohrožený (EN) -- 2014
Cévnaté rostliny Symphoricarpos albus pámelník bílý -- -- -- BL2 2012
Vážky Cordulegaster boltonii páskovec kroužkovaný -- -- Zranitelný (VU) -- 2009
Obojživelníci Bufo bufo ropucha obecná Ohrožený -- Téměř ohrožený (NT) -- 2015
Obojživelníci Rana temporaria skokan hnědý -- HD V Téměř ohrožený (NT) -- 2015
Cévnaté rostliny Juncus acutiflorus sítina ostrokvětá -- -- Zranitelný (VU) -- 2008
Ptáci Ardea cinerea volavka popelavá -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2013
Vážky Ischnura pumilio šidélko malé -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2008
Plazi Trachemys scripta želva nádherná -- -- -- BL3, 1143/2014 2016
Ptáci Picus canus žluna šedá -- BD I Zranitelný (VU) -- 2012

Literature

CHYTIL, J.; HAKROVÁ, P.; HUDEC, K. (eds.) et al. (1999). Mokřady České republiky: Přehled vodních a mokřadních lokalit České republiky. Mikulov: Český ramsarský výbor. 327 s.