Loužek u Doksan

R.LT.01
Localisation: 50.449389N 14.159967E
Area: 17.152 ha
Category: Wetlands of regional importance
Wetland's type: floodplain lake (backwater), oxbow, pool
The degree of protection: NR
Altitude: 156 - 156 m
Show location on map
Wetland’s figure

Characteristic

Typický starý smíšený luh v aluviu Ohře. Stromové patro je tvořeno dubem, jasanem, topolem, jilmem a javory, v keřovém převládá bez černý a střemcha obecná.

Natural habitats

Habitat code Habitat name Code of the habitat type Name the habitat type Area Relative area (%) Habitat quality (1-4)
T1.4 Aluviální psárkové louky -- -- 0.031 ha 0.18 3
M7 Bylinné lemy nížinných řek 6430 Vlhkomilná vysokobylinná lemová společenstva nížin a horského až alpínského stupně 0.175 ha 1.02 2
V1F Makrofytní vegetace přirozeně eutrofních a mezotrofních stojatých vod, porosty bez druhů charakteristických pro V1A-V1E 3150 Přirozené eutrofní vodní nádrže s vegetací typu Magnopotamion nebo Hydrocharition 1.588 ha 9.26 2
V4A Makrofytní vegetace vodních toků, porosty aktuálně přítomných vodních makrofytů 3260 Nížinné až horské vodní toky s vegetací svazů Ranunculion fluitantis a Callitricho-Batrachion 0.012 ha 0.07 2
M1.1 Rákosiny eutrofních stojatých vod -- -- 0.137 ha 0.8 2
L2.3B Tvrdé luhy nížinných řek nepralesovité 91F0 Smíšené lužní lesy s dubem letním (Quercus robur), jilmem vazem (Ulmus laevis) a jilmem habrolistým (Ulmus minor), jasanem ztepilým (Fraxinus excelsior) nebo jasanem úzkolistým (Fraxinus angustifolia) podél velkých řek (Ulmenion minoris) 9.201 ha 53.64 2.11
L2.3A Tvrdé luhy nížinných řek pralesovité 91F0 Smíšené lužní lesy s dubem letním (Quercus robur), jilmem vazem (Ulmus laevis) a jilmem habrolistým (Ulmus minor), jasanem ztepilým (Fraxinus excelsior) nebo jasanem úzkolistým (Fraxinus angustifolia) podél velkých řek (Ulmenion minoris) 5.116 ha 29.83 1
M1.4 Říční rákosiny -- -- 0.528 ha 3.08 2

List of species of conservation finding database

Category Latin name of the species Czech name of the species Protection category
(Law 114/92 Sb.)
Directive of birds/
habitats
Red list Invasiveness (i) Year of last record
Brouci Lymexylon navale -- -- -- Zranitelný (VU) -- 2014
Cévnaté rostliny Leucojum vernum bledule jarní Ohrožený -- Zranitelný (VU) -- 2007
Ptáci Dryocopus martius datel černý -- BD I -- -- 2015
Cévnaté rostliny Ulmus laevis jilm vaz -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2007
Cévnaté rostliny Scilla vindobonensis ladoňka vídeňská Silně ohrožený -- Zranitelný (VU) -- 2007
Cévnaté rostliny Loranthus europaeus ochmet evropský -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2007
Cévnaté rostliny Cirsium arvense pcháč oset -- -- -- BL3 2001
Obojživelníci Bufo bufo ropucha obecná Ohrožený -- Téměř ohrožený (NT) -- 2008
Cévnaté rostliny Nuphar lutea stulík žlutý -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2007
Plazi Natrix natrix užovka obojková Ohrožený -- -- -- 2008
Cévnaté rostliny Cyperus fuscus šáchor hnědý -- -- Zranitelný (VU) -- 2007
Ptáci Picus canus žluna šedá -- BD I Zranitelný (VU) -- 2013

Literature

CHYTIL, J.; HAKROVÁ, P.; HUDEC, K. (eds.) et al. (1999). Mokřady České republiky: Přehled vodních a mokřadních lokalit České republiky. Mikulov: Český ramsarský výbor. 327 s.