Loužek u Doksan

R.LT.01
Localisation: 50.449389N 14.159967E
Area: 17.152 ha
Category: Wetlands of regional importance
Wetland's type: floodplain lake (backwater), oxbow, pool
The degree of protection: SCI, NR
Altitude: 156 - 156 m
Show location on map
Wetland’s figure

Characteristic

Typický starý smíšený luh v aluviu Ohře. Stromové patro je tvořeno dubem, jasanem, topolem, jilmem a javory, v keřovém převládá bez černý a střemcha obecná.

Natural habitats

Habitat code Habitat name Code of the habitat type Name the habitat type Area Relative area (%) Habitat quality (1-4)
T1.4 Aluviální psárkové louky -- -- 0.031 ha 0.18 3
M7 Bylinné lemy nížinných řek 6430 Vlhkomilná vysokobylinná lemová společenstva nížin a horského až alpínského stupně 0.175 ha 1.02 2
V1F Makrofytní vegetace přirozeně eutrofních a mezotrofních stojatých vod, porosty bez druhů charakteristických pro V1A-V1E 3150 Přirozené eutrofní vodní nádrže s vegetací typu Magnopotamion nebo Hydrocharition 1.588 ha 9.26 2
V4A Makrofytní vegetace vodních toků, porosty aktuálně přítomných vodních makrofytů 3260 Nížinné až horské vodní toky s vegetací svazů Ranunculion fluitantis a Callitricho-Batrachion 0.012 ha 0.07 2
M1.1 Rákosiny eutrofních stojatých vod -- -- 0.137 ha 0.8 2
L2.3B Tvrdé luhy nížinných řek nepralesovité 91F0 Smíšené lužní lesy s dubem letním (Quercus robur), jilmem vazem (Ulmus laevis) a jilmem habrolistým (Ulmus minor), jasanem ztepilým (Fraxinus excelsior) nebo jasanem úzkolistým (Fraxinus angustifolia) podél velkých řek (Ulmenion minoris) 9.201 ha 53.64 2.11
L2.3A Tvrdé luhy nížinných řek pralesovité 91F0 Smíšené lužní lesy s dubem letním (Quercus robur), jilmem vazem (Ulmus laevis) a jilmem habrolistým (Ulmus minor), jasanem ztepilým (Fraxinus excelsior) nebo jasanem úzkolistým (Fraxinus angustifolia) podél velkých řek (Ulmenion minoris) 5.116 ha 29.83 1
M1.4 Říční rákosiny -- -- 0.528 ha 3.08 2

List of species of conservation finding database

Category Latin name of the species Czech name of the species Protection category
(Law 114/92 Sb.)
Directive of birds/
habitats
Red list Invasiveness (i) Year of last record
Brouci Lymexylon navale -- -- -- Zranitelný (VU) -- 2014
Ptáci Dryocopus martius datel černý -- BD I -- -- 2015
Ptáci Corvus frugilegus havran polní -- -- Zranitelný (VU) -- 2017
Plazi Lacerta agilis ještěrka obecná Silně ohrožený HD IV Zranitelný (VU) -- 2008
Ptáci Alcedo atthis ledňáček říční Silně ohrožený BD I Zranitelný (VU) -- 2008
Brouci Cucujus cinnaberinus lesák rumělkový Silně ohrožený HD II, HD IV Ohrožený (EN) -- 2011
Ptáci Mergus merganser morčák velký Kriticky ohrožený -- Kriticky ohrožený (CR) -- 2015
Obojživelníci Bufo bufo ropucha obecná Ohrožený -- Zranitelný (VU) -- 2008
Obojživelníci Pelophylax ridibundus skokan skřehotavý Kriticky ohrožený HD V Téměř ohrožený (NT) -- 2011
Plazi Anguis fragilis slepýš křehký Silně ohrožený -- Téměř ohrožený (NT) -- 2008
Plazi Natrix natrix užovka obojková Ohrožený -- Téměř ohrožený (NT) -- 2008
Savci Sciurus vulgaris veverka obecná Ohrožený -- Chybí údaje (DD) -- 2017
Ptáci Picus canus žluna šedá -- BD I Zranitelný (VU) -- 2013

Literature

CHYTIL, J.; HAKROVÁ, P.; HUDEC, K. (eds.) et al. (1999). Mokřady České republiky: Přehled vodních a mokřadních lokalit České republiky. Mikulov: Český ramsarský výbor. 327 s.