Loužek u Doksan

R.LT.01
Localisation: 50.449389N 14.159967E
Area: 17.152 ha
Category: Wetlands of regional importance
Wetland's type: floodplain lake (backwater), oxbow, pool
The degree of protection: SCI, NR
Altitude: 156 - 156 m
Show location on map
Wetland’s figure

Characteristic

Typický starý smíšený luh v aluviu Ohře. Stromové patro je tvořeno dubem, jasanem, topolem, jilmem a javory, v keřovém převládá bez černý a střemcha obecná.

Natural habitats

Habitat code Habitat name Code of the habitat type Name the habitat type Area Relative area (%) Habitat quality (1-4)
L2.3A Tvrdé luhy nížinných řek pralesovité 91F0 Smíšené lužní lesy s dubem letním (Quercus robur), jilmem vazem (Ulmus laevis) a jilmem habrolistým (Ulmus minor), jasanem ztepilým (Fraxinus excelsior) nebo jasanem úzkolistým (Fraxinus angustifolia) podél velkých řek (Ulmenion minoris) 5.116 ha 29.83 1
L2.3B Tvrdé luhy nížinných řek nepralesovité 91F0 Smíšené lužní lesy s dubem letním (Quercus robur), jilmem vazem (Ulmus laevis) a jilmem habrolistým (Ulmus minor), jasanem ztepilým (Fraxinus excelsior) nebo jasanem úzkolistým (Fraxinus angustifolia) podél velkých řek (Ulmenion minoris) 9.201 ha 53.64 2.11
M1.1 Rákosiny eutrofních stojatých vod -- -- 0.137 ha 0.8 2
M1.4 Říční rákosiny -- -- 0.528 ha 3.08 2
M7 Bylinné lemy nížinných řek 6430 Vlhkomilná vysokobylinná lemová společenstva nížin a horského až alpínského stupně 0.175 ha 1.02 2
T1.4 Aluviální psárkové louky -- -- 0.031 ha 0.18 3
V1F Makrofytní vegetace přirozeně eutrofních a mezotrofních stojatých vod, porosty bez druhů charakteristických pro V1A-V1E 3150 Přirozené eutrofní vodní nádrže s vegetací typu Magnopotamion nebo Hydrocharition 1.588 ha 9.26 2
V4A Makrofytní vegetace vodních toků, porosty aktuálně přítomných vodních makrofytů 3260 Nížinné až horské vodní toky s vegetací svazů Ranunculion fluitantis a Callitricho-Batrachion 0.012 ha 0.07 2

List of species of conservation finding database

Category Latin name of the species Czech name of the species Protection category
(Law 114/92 Sb.)
Directive of birds/
habitats
Red list Invasiveness (i) Year of last record
Ptáci Oriolus oriolus žluva hajní Silně ohrožený -- -- -- 2018
Ptáci Dryocopus martius datel černý -- BD I -- -- 2018
Savci Sciurus vulgaris veverka obecná Ohrožený -- Chybí údaje (DD) -- 2017
Ptáci Mergus merganser morčák velký Kriticky ohrožený -- Kriticky ohrožený (CR) -- 2015
Cévnaté rostliny Leucojum vernum bledule jarní Ohrožený -- Téměř ohrožený (NT) -- 2018
Obojživelníci Pelophylax ridibundus skokan skřehotavý Kriticky ohrožený HD V Téměř ohrožený (NT) -- 2011
Brouci Cucujus cinnaberinus lesák rumělkový Silně ohrožený HD II, HD IV Zranitelný (VU) -- 2011
Brouci Lymexylon navale -- -- -- Zranitelný (VU) -- 2014
Cévnaté rostliny Scilla bifolia ladoňka dvoulistá -- -- Zranitelný (VU) -- 2018
Ptáci Corvus frugilegus havran polní -- -- Zranitelný (VU) -- 2017
Ptáci Picus canus žluna šedá -- BD I Zranitelný (VU) -- 2013

Literature

CHYTIL, J.; HAKROVÁ, P.; HUDEC, K. (eds.) et al. (1999). Mokřady České republiky: Přehled vodních a mokřadních lokalit České republiky. Mikulov: Český ramsarský výbor. 327 s.