Myslivna

R.LT.02
Localisation: 50.39521N 14.07974E
Area: 56.501 ha
Category: Wetlands of regional importance
Wetland's type: floodplain forest, alder or willow carr, or other wetland forest
The degree of protection: SCI, NR
Altitude: 156 - 200 m
Show location on map
Wetland’s figure

Characteristic

Svahem z křídových slínů a pískovců a Malou Ohří ohraničený lužní les, v němž převládají olše, topol, vrba, lípa, v sušších partiích dub, jilm, jasan, javor klen a mléč. Ve střední části, jež je silně zamokřená bočními prameny, které zčásti usazují CaCO3, se místy uchovaly tůňky.

Natural habitats

Habitat code Habitat name Code of the habitat type Name the habitat type Area Relative area (%) Habitat quality (1-4)
L3.1 Hercynské dubohabřiny 9170 Dubohabřiny asociace Galio-Carpinetum 9.750 ha 17.26 1.03
L5.1 Květnaté bučiny 9130 Bučiny asociace Asperulo-Fagetum 1.456 ha 2.58 2
R1.3 Lesní pěnovcová prameniště 7220 Petrifikující prameny s tvorbou pěnovců (Cratoneurion) 0.192 ha 0.34 1.19
V2C Makrofytní vegetace mělkých stojatých vod, ostatní porosty -- -- 1.048 ha 1.85 1
L6.1 Perialpidské bazifilní teplomilné doubravy 91H0 Panonské šipákové doubravy 0.036 ha 0.06 2
L6.4 Středoevropské bazifilní teplomilné doubravy 91I0 Eurosibiřské stepní doubravy 1.886 ha 3.34 1
L2.3 Tvrdé luhy nížinných řek 91F0 Smíšené lužní lesy s dubem letním (Quercus robur), jilmem vazem (Ulmus laevis) a jilmem habrolistým (Ulmus minor), jasanem ztepilým (Fraxinus excelsior) nebo jasanem úzkolistým (Fraxinus angustifolia) podél velkých řek (Ulmenion minoris) 24.920 ha 44.11 1.36
M1.7 Vegetace vysokých ostřic -- -- 1.074 ha 1.9 2
T1.6 Vlhká tužebníková lada 6430 Vlhkomilná vysokobylinná lemová společenstva nížin a horského až alpínského stupně 0.569 ha 1.01 4
L2.2 Údolní jasanovo-olšové luhy 91E0 Smíšené jasanovo-olšové lužní lesy temperátní a boreální Evropy (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) 10.786 ha 19.09 1.23

List of species of conservation finding database

Category Latin name of the species Czech name of the species Protection category
(Law 114/92 Sb.)
Directive of birds/
habitats
Red list Invasiveness (i) Year of last record
Brouci Ampedus elegantulus -- -- -- Zranitelný (VU) -- 2018
Brouci Leioderus kollari -- -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2015
Brouci Chlaenius tristis -- -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2015
Brouci Cicones undatus -- -- -- Ohrožený (EN) -- 2015
Brouci Colydium elongatum -- -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2015
Brouci Conopalpus testaceus -- -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2015
Měkkýši Arion vulgaris -- -- -- -- BL3 2015
Motýli Apatura ilia batolec červený Ohrožený -- -- -- 2015
Houby Lepiota grangei bedla tmavozelená -- -- Ohrožený (EN) -- 2014
Houby Cystolepiota bucknallii bedlička Bucknallova -- -- Ohrožený (EN) -- 2014
Brouci Hymenalia rufipes blanočlenec červenonohý -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2015
Houby Camaropella lutea bolinka žlutá -- -- Kriticky ohrožený (CR) -- 2016
Motýli Odonestis pruni bourovec švestkový -- -- Zranitelný (VU) -- 2015
Ptáci Dryocopus martius datel černý -- BD I -- -- 2017
Brouci Velleius dilatatus drabčík sršní -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2015
1 2 3 4 Last Showing: 1 - 15 of 56 results

Literature

CHYTIL, J.; HAKROVÁ, P.; HUDEC, K. (eds.) et al. (1999). Mokřady České republiky: Přehled vodních a mokřadních lokalit České republiky. Mikulov: Český ramsarský výbor. 327 s.