Ohře

R.LT.03
Localisation: 50.460697N 14.157816E
Area: 605.227 ha
Category: Wetlands of regional importance
Wetland's type: stream, stream segment
The degree of protection: SCI, NR
Altitude: 136 - 194 m
Show location on map
Wetland’s figure

Characteristic

Živinami bohatá řeka meandrující krajinou nížinného rázu. Jedná se o tok Ohře mezi ústím do Labe a Louny. Tok je na části regulovaný, s několika jezy.

Natural habitats

Habitat code Habitat name Code of the habitat type Name the habitat type Area Relative area (%) Habitat quality (1-4)
K2.1 Vrbové křoviny hlinitých a písčitých náplavů -- -- 1.035 ha 0.17 2.31
M1.1 Rákosiny eutrofních stojatých vod -- -- 0.266 ha 0.04 1.3
V2C Makrofytní vegetace mělkých stojatých vod, ostatní porosty -- -- 0.241 ha 0.04 2
V1G Makrofytní vegetace přirozeně eutrofních a mezotrofních stojatých vod, porosty bez ochranářsky významných vodních makrofytů -- -- 0.055 ha 0.01 2.01
T1.4 Aluviální psárkové louky -- -- 1.304 ha 0.22 2.2
M4.1 Štěrkové náplavy bez vegetace -- -- 0.105 ha 0.02 1
K3 Vysoké mezofilní a xerofilní křoviny -- -- 1.675 ha 0.28 2.78
M1.3 Eutrofní vegetace bahnitých substrátů -- -- 0.337 ha 0.06 1.62
M1.4 Říční rákosiny -- -- 12.252 ha 2.02 2.6
V4B Makrofytní vegetace vodních toků, stanoviště s potenciálním výskytem vodních makrofytů nebo se zjevně přirozeným či přírodě blízkým chrakterem koryta -- -- 90.651 ha 14.98 2.23
L1 Mokřadní olšiny -- -- 0.037 ha 0.01 2
M6 Bahnité říční náplavy 3270 Bahnité břehy řek s vegetací svazů Chenopodion rubri p. p. a Bidention p. p. 0.640 ha 0.11 1.74
L3.1 Hercynské dubohabřiny 9170 Dubohabřiny asociace Galio-Carpinetum 3.629 ha 0.6 2.47
T1.1 Mezofilní ovsíkové louky 6510 Extenzivní sečené louky nížin až podhůří (Arrhenatherion, Brachypodio-Centaureion nemoralis) 2.048 ha 0.34 3.97
L4 Suťové lesy 9180 Lesy svazu Tilio-Acerion na svazích, sutích a v roklích 0.630 ha 0.1 1
1 2 Last Showing: 1 - 15 of 24 results

List of species of conservation finding database

Category Latin name of the species Czech name of the species Protection category
(Law 114/92 Sb.)
Directive of birds/
habitats
Red list Invasiveness (i) Year of last record
Ptáci Bucephala clangula hohol severní Silně ohrožený -- Ohrožený (EN) -- 2018
Měkkýši Pseudanodonta complanata škeblička plochá -- -- Ohrožený (EN) -- 2018
Měkkýši Pisidium amnicum hrachovka říční -- -- Ohrožený (EN) -- 2018
Cévnaté rostliny Xanthium strumarium řepeň durkoman -- -- Ohrožený (EN) -- 2019
Cévnaté rostliny Symphytum bohemicum kostival český Ohrožený -- Ohrožený (EN) -- 2015
Brouci Ebaeus thoracicus -- -- -- Ohrožený (EN) -- 2017
Cévnaté rostliny Carex secalina ostřice žitná Silně ohrožený -- Ohrožený (EN) -- 2019
Měkkýši Unio crassus velevrub tupý Silně ohrožený HD II, HD IV Ohrožený (EN) -- 2020
Brouci Rhamnusium bicolor tesařík dvoubarvý -- -- Ohrožený (EN) -- 2018
Savci Lutra lutra vydra říční Silně ohrožený HD II, HD IV Téměř ohrožený (NT) -- 2020
Ptáci Corvus corone vrána černá -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2020
Vážky Onychogomphus forcipatus klínatka vidlitá -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2021
Ptáci Coturnix coturnix křepelka polní Silně ohrožený -- Téměř ohrožený (NT) -- 2020
Vážky Erythromma lindenii šidélko Lindenovo -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2021
Ryby a mihule Barbus barbus parma obecná -- HD V Téměř ohrožený (NT) -- 2020
First 1 2 3 4 5 6 7 8 Last Showing: 45 - 60 of 116 results

Photos

Literature

CHYTIL, J.; HAKROVÁ, P.; HUDEC, K. (eds.) et al. (1999). Mokřady České republiky: Přehled vodních a mokřadních lokalit České republiky. Mikulov: Český ramsarský výbor. 327 s.