Ohře

R.LT.03
Localisation: 50.460697N 14.157816E
Area: 605.227 ha
Category: Wetlands of regional importance
Wetland's type: stream, stream segment
The degree of protection: SCI, NR
Altitude: 136 - 194 m
Show location on map
Wetland’s figure

Characteristic

Živinami bohatá řeka meandrující krajinou nížinného rázu. Jedná se o tok Ohře mezi ústím do Labe a Louny. Tok je na části regulovaný, s několika jezy.

Natural habitats

Habitat code Habitat name Code of the habitat type Name the habitat type Area Relative area (%) Habitat quality (1-4)
L2.2 Údolní jasanovo-olšové luhy 91E0 Smíšené jasanovo-olšové lužní lesy temperátní a boreální Evropy (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) 0.000 ha -- 2.64
L1 Mokřadní olšiny -- -- 0.037 ha 0.01 2
V1G Makrofytní vegetace přirozeně eutrofních a mezotrofních stojatých vod, porosty bez ochranářsky významných vodních makrofytů -- -- 0.055 ha 0.01 2.01
M4.1 Štěrkové náplavy bez vegetace -- -- 0.105 ha 0.02 1
V1F Makrofytní vegetace přirozeně eutrofních a mezotrofních stojatých vod, porosty bez druhů charakteristických pro V1A-V1E 3150 Přirozené eutrofní vodní nádrže s vegetací typu Magnopotamion nebo Hydrocharition 0.131 ha 0.02 1.81
M1.1 Rákosiny eutrofních stojatých vod -- -- 0.266 ha 0.04 1.3
V2C Makrofytní vegetace mělkých stojatých vod, ostatní porosty -- -- 0.241 ha 0.04 2
M1.3 Eutrofní vegetace bahnitých substrátů -- -- 0.337 ha 0.06 1.62
L4 Suťové lesy 9180 Lesy svazu Tilio-Acerion na svazích, sutích a v roklích 0.630 ha 0.1 1
M6 Bahnité říční náplavy 3270 Bahnité břehy řek s vegetací svazů Chenopodion rubri p. p. a Bidention p. p. 0.640 ha 0.11 1.74
T3.4D Širokolisté suché trávníky, porosty bez význačného výskytu vstavačovitých a bez jalovce obecného (Juniperus communis) 6210 Polopřirozené suché trávníky a facie křovin na vápnitých podložích (Festuco-Brometalia) (* význačná naleziště vstavačovitých) 0.781 ha 0.13 3
K2.1 Vrbové křoviny hlinitých a písčitých náplavů -- -- 1.035 ha 0.17 2.31
M7 Bylinné lemy nížinných řek 6430 Vlhkomilná vysokobylinná lemová společenstva nížin a horského až alpínského stupně 1.167 ha 0.19 2.37
L2.4 Měkké luhy nížinných řek 91E0 Smíšené jasanovo-olšové lužní lesy temperátní a boreální Evropy (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) 1.236 ha 0.2 2.3
T1.4 Aluviální psárkové louky -- -- 1.304 ha 0.22 2.2
1 2 Last Showing: 1 - 15 of 24 results

List of species of conservation finding database

Category Latin name of the species Czech name of the species Protection category
(Law 114/92 Sb.)
Directive of birds/
habitats
Red list Invasiveness (i) Year of last record
Cévnaté rostliny Echinochloa crus-galli ježatka kuří noha -- -- -- BL3 2020
Cévnaté rostliny Cyperus fuscus šáchor hnědý -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2020
Cévnaté rostliny Conyza canadensis turanka kanadská -- -- -- BL3 2019
Cévnaté rostliny Carex secalina ostřice žitná Silně ohrožený -- Ohrožený (EN) -- 2019
Cévnaté rostliny Bolboschoenus koshewnikowii kamyšník polní -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2017
Cévnaté rostliny Bidens frondosa dvouzubec černoplodý -- -- -- GL 2019
Brouci Rhamnusium bicolor tesařík dvoubarvý -- -- Ohrožený (EN) -- 2018
Cévnaté rostliny Arrhenatherum elatius ovsík vyvýšený -- -- -- BL2 2015
Cévnaté rostliny Aesculus hippocastanum jírovec maďal -- -- -- WL 2015
Cévnaté rostliny Aconitum lycoctonum oměj vlčí mor Ohrožený -- -- -- 2014
Cévnaté rostliny Scrophularia umbrosa krtičník křídlatý -- -- Chybí údaje (DD) -- 2014
Cévnaté rostliny Pulicaria vulgaris blešník obecný -- -- Kriticky ohrožený (CR) -- 2020
Cévnaté rostliny Schoenoplectus tabernaemontani skřípinec Tabernaemontanův -- -- Zranitelný (VU) -- 2017
Měkkýši Pisidium supinum hrachovka obrácená -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2018
Motýli Carcharodus alceae soumračník slézový -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2015
First 1 2 3 4 5 6 7 8 Last Showing: 60 - 75 of 116 results

Photos

Literature

CHYTIL, J.; HAKROVÁ, P.; HUDEC, K. (eds.) et al. (1999). Mokřady České republiky: Přehled vodních a mokřadních lokalit České republiky. Mikulov: Český ramsarský výbor. 327 s.