Údolí Klokočky a Bělé

R.MB.01
Localisation: 50.504387N 14.903935E
Area: 134.356 ha
Category: Wetlands of regional importance
Wetland's type: stream, stream segment
mire, i.e. bog or fen
The degree of protection: SCI, NNM, NM
Altitude: 214 - 253 m
Show location on map
Wetland’s figure

Characteristic

Údolní niva Klokočky a Bělé, včetně rezervací Klokočka (SPR od r. 1956, 3 ha) a Rečkov (SPR od r. 1949, 3,4 ha), až k jejich soutoku a dále po toku Bělé až k jejímu soutoku s Jizerou. Z rostlinných společenstev jsou zastoupeny slatinné olšiny (Alnion glutinoso-incanae), vysokostébelné ostřice (Magnocaricion elatae) a dále sv. Calthion, Caricion fuscae, Caricion lasiocarpae, Caricion davallianae.

Natural habitats

Habitat code Habitat name Code of the habitat type Name the habitat type Area Relative area (%) Habitat quality (1-4)
T2.3B Podhorské a horské smilkové trávníky bez výskytu jalovce obecného (Juniperus communis) 6230 Druhově bohaté smilkové louky na silikátových podložích v horských oblastech (a v kontinentální Evropě v podhorských oblastech) 0.027 ha 0.02 4
T5.3 Kostřavové trávníky písčin 2330 Otevřené trávníky kontinentálních dun s paličkovcem (Corynephorus) a psinečkem (Agrostis) 0.033 ha 0.02 4
T3.5B Acidofilní suché trávníky, porosty bez význačného výskytu vstavačovitých 6210 Polopřirozené suché trávníky a facie křovin na vápnitých podložích (Festuco-Brometalia) (* význačná naleziště vstavačovitých) 0.034 ha 0.03 4
K3 Vysoké mezofilní a xerofilní křoviny -- -- 0.094 ha 0.07 4
L6.5B Acidofilní teplomilné doubravy bez kručinky chlupaté (Genista pilosa) -- -- 0.131 ha 0.1 3.79
L5.4 Acidofilní bučiny 9110 Bučiny asociace Luzulo-Fagetum 0.147 ha 0.11 1.4
L7.2 Vlhké acidofilní doubravy 9190 Staré acidofilní doubravy s dubem letním (Quercus robur) na písčitých pláních 0.191 ha 0.14 3
L8.1B Boreokontinentální bory, ostatní porosty -- -- 0.241 ha 0.18 4
K2.1 Vrbové křoviny hlinitých a písčitých náplavů -- -- 0.327 ha 0.24 2
V4A Makrofytní vegetace vodních toků, porosty aktuálně přítomných vodních makrofytů 3260 Nížinné až horské vodní toky s vegetací svazů Ranunculion fluitantis a Callitricho-Batrachion 0.449 ha 0.33 2.8
R2.1 Vápnitá slatiniště 7230 Zásaditá slatiniště 0.488 ha 0.36 1.57
V1G Makrofytní vegetace přirozeně eutrofních a mezotrofních stojatých vod, porosty bez ochranářsky významných vodních makrofytů -- -- 1.068 ha 0.79 3
L7.3 Subkontinentální borové doubravy -- -- 1.140 ha 0.85 3.1
K1 Mokřadní vrbiny -- -- 1.242 ha 0.92 2.89
V4B Makrofytní vegetace vodních toků, stanoviště s potenciálním výskytem vodních makrofytů nebo se zjevně přirozeným či přírodě blízkým chrakterem koryta -- -- 1.432 ha 1.07 3
1 2 Last Showing: 1 - 15 of 27 results

List of species of conservation finding database

Category Latin name of the species Czech name of the species Protection category
(Law 114/92 Sb.)
Directive of birds/
habitats
Red list Invasiveness (i) Year of last record
Netopýři Plecotus sp. -- Silně ohrožený HD IV -- -- 2013
Měkkýši Arion vulgaris -- -- -- -- BL3 2016
Brouci Timarcha metallica -- -- -- Ohrožený (EN) -- 2020
Brouci Rhinoncus albicinctus -- -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2013
Netopýři Myotis mystacinus/brandti -- Silně ohrožený HD IV -- -- 2013
Brouci Platyrhinus resinosus -- -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2013
Mechorosty Sphagnum sp. -- -- HD V -- -- 2015
Brouci Luperus longicornis -- -- -- Ohrožený (EN) -- 2016
Brouci Lixus bardanae -- -- -- Zranitelný (VU) -- 2013
Brouci Lepyrus palustris -- -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2013
Brouci Chlorophanus viridis -- -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2013
Brouci Zeugophora frontalis -- -- -- Ohrožený (EN) -- 2013
Brouci Chaetocnema sahlbergii -- -- -- Ohrožený (EN) -- 2013
Brouci Hylis foveicollis -- -- -- Ohrožený (EN) -- 2016
Brouci Gymnetron villosulum -- -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2013
1 2 3 4 Last Showing: 1 - 15 of 168 results

Photos

Literature

CHYTIL, J.; HAKROVÁ, P.; HUDEC, K. (eds.) et al. (1999). Mokřady České republiky: Přehled vodních a mokřadních lokalit České republiky. Mikulov: Český ramsarský výbor. 327 s.