Údolí Klokočky a Bělé

R.MB.01
Localisation: 50.504387N 14.903935E
Area: 134.356 ha
Category: Wetlands of regional importance
Wetland's type: stream, stream segment
mire, i.e. bog or fen
The degree of protection: SCI, NNM, NM
Altitude: 214 - 253 m
Show location on map
Wetland’s figure

Characteristic

Údolní niva Klokočky a Bělé, včetně rezervací Klokočka (SPR od r. 1956, 3 ha) a Rečkov (SPR od r. 1949, 3,4 ha), až k jejich soutoku a dále po toku Bělé až k jejímu soutoku s Jizerou. Z rostlinných společenstev jsou zastoupeny slatinné olšiny (Alnion glutinoso-incanae), vysokostébelné ostřice (Magnocaricion elatae) a dále sv. Calthion, Caricion fuscae, Caricion lasiocarpae, Caricion davallianae.

Natural habitats

Habitat code Habitat name Code of the habitat type Name the habitat type Area Relative area (%) Habitat quality (1-4)
T2.3B Podhorské a horské smilkové trávníky bez výskytu jalovce obecného (Juniperus communis) 6230 Druhově bohaté smilkové louky na silikátových podložích v horských oblastech (a v kontinentální Evropě v podhorských oblastech) 0.027 ha 0.02 4
M1.1 Rákosiny eutrofních stojatých vod -- -- 3.195 ha 2.38 2
T1.9 Střídavě vlhké bezkolencové louky 6410 Bezkolencové louky na vápnitých, rašelinných nebo hlinito-jílovitých půdách (Molinion caeruleae) 3.440 ha 2.56 1.89
L7.3 Subkontinentální borové doubravy -- -- 1.140 ha 0.85 3.1
L7.1 Suché acidofilní doubravy -- -- 1.791 ha 1.33 3.4
M1.7 Vegetace vysokých ostřic -- -- 8.543 ha 6.36 3.12
L7.2 Vlhké acidofilní doubravy 9190 Staré acidofilní doubravy s dubem letním (Quercus robur) na písčitých pláních 0.191 ha 0.14 3
T1.5 Vlhké pcháčové louky -- -- 3.698 ha 2.75 2.48
K2.1 Vrbové křoviny hlinitých a písčitých náplavů -- -- 0.327 ha 0.24 2
K3 Vysoké mezofilní a xerofilní křoviny -- -- 0.094 ha 0.07 4
R2.1 Vápnitá slatiniště 7230 Zásaditá slatiniště 0.488 ha 0.36 1.57
L2.2 Údolní jasanovo-olšové luhy 91E0 Smíšené jasanovo-olšové lužní lesy temperátní a boreální Evropy (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) 10.371 ha 7.72 3.13
First 1 2 Showing: 15 - 27 results

List of species of conservation finding database

Category Latin name of the species Czech name of the species Protection category
(Law 114/92 Sb.)
Directive of birds/
habitats
Red list Invasiveness (i) Year of last record
Mechorosty Dicranum bonjeanii dvouhrotec bahenní -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2020
Cévnaté rostliny Ophioglossum vulgatum hadí jazyk obecný Ohrožený -- Zranitelný (VU) -- 2020
Měkkýši Helix pomatia hlemýžď zahradní -- HD V -- -- 2013
Houby Coprinopsis romagnesiana hnojník Romagnesiho -- -- Chybí údaje (DD) -- 2015
Houby Russula alnetorum holubinka olšinná Ohrožený -- Téměř ohrožený (NT) -- 2015
Měkkýši Pisidium milium hrachovka prosná -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2013
Cévnaté rostliny Orthilia secunda hruštice jednostranná -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2019
Cévnaté rostliny Dianthus sylvaticus hvozdík lesní Ohrožený -- Zranitelný (VU) -- 2020
Plazi Lacerta agilis ještěrka obecná Silně ohrožený HD IV Zranitelný (VU) -- 2015
Plazi Zootoca vivipara ještěrka živorodá Silně ohrožený -- Téměř ohrožený (NT) -- 2013
Cévnaté rostliny Echinochloa crus-galli ježatka kuří noha -- -- -- BL3 2015
Ptáci Delichon urbicum jiřička obecná -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2020
Cévnaté rostliny Aesculus hippocastanum jírovec maďal -- -- -- WL 2019
Cévnaté rostliny Geranium sanguineum kakost krvavý -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2012
Cévnaté rostliny Thelypteris palustris kapradiník bažinný Ohrožený -- Téměř ohrožený (NT) -- 2020
First 1 2 3 4 5 6 7 Last Showing: 30 - 45 of 168 results

Photos

Literature

CHYTIL, J.; HAKROVÁ, P.; HUDEC, K. (eds.) et al. (1999). Mokřady České republiky: Přehled vodních a mokřadních lokalit České republiky. Mikulov: Český ramsarský výbor. 327 s.