V dubech

R.MB.03
Localisation: 50.528727N 15.091201E
Area: 15.408 ha
Category: Wetlands of regional importance
Wetland's type: springs
mire, i.e. bog or fen
The degree of protection: PLA, NM
Altitude: 240 - 262 m
Show location on map
Wetland’s figure

Characteristic

Svahové prameniště a slatinná louka spásané oborovou zvěří.

Natural habitats

Habitat code Habitat name Code of the habitat type Name the habitat type Area Relative area (%) Habitat quality (1-4)
L2.2 Údolní jasanovo-olšové luhy 91E0 Smíšené jasanovo-olšové lužní lesy temperátní a boreální Evropy (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) 4.774 ha 30.98 3.7
R2.1 Vápnitá slatiniště 7230 Zásaditá slatiniště 0.691 ha 4.48 2
T1.5 Vlhké pcháčové louky -- -- 0.006 ha 0.04 1
M1.7 Vegetace vysokých ostřic -- -- 0.766 ha 4.97 2
T1.9 Střídavě vlhké bezkolencové louky 6410 Bezkolencové louky na vápnitých, rašelinných nebo hlinito-jílovitých půdách (Molinion caeruleae) 0.940 ha 6.1 2
M1.1 Rákosiny eutrofních stojatých vod -- -- 0.106 ha 0.69 2
K1 Mokřadní vrbiny -- -- 0.026 ha 0.17 2
L1 Mokřadní olšiny -- -- 1.063 ha 6.9 1.41
T1.1 Mezofilní ovsíkové louky 6510 Extenzivní sečené louky nížin až podhůří (Arrhenatherion, Brachypodio-Centaureion nemoralis) 0.356 ha 2.31 2
V1G Makrofytní vegetace přirozeně eutrofních a mezotrofních stojatých vod, porosty bez ochranářsky významných vodních makrofytů -- -- 0.000 ha -- 3
V2B Makrofytní vegetace mělkých stojatých vod, porosty s dominantní žebratkou bahenní (Hottonia palustris) -- -- 0.083 ha 0.54 1
L3.1 Hercynské dubohabřiny 9170 Dubohabřiny asociace Galio-Carpinetum 3.315 ha 21.52 3

List of species of conservation finding database

Category Latin name of the species Czech name of the species Protection category
(Law 114/92 Sb.)
Directive of birds/
habitats
Red list Invasiveness (i) Year of last record
Obojživelníci Hyla arborea rosnička zelená Silně ohrožený HD IV Téměř ohrožený (NT) -- 2018
Brouci Hylis olexai -- -- -- Ohrožený (EN) -- 2018
Obojživelníci Ichthyosaura alpestris čolek horský Silně ohrožený -- Zranitelný (VU) -- 2018
Cévnaté rostliny Impatiens parviflora netýkavka malokvětá -- -- -- GL 2018
Cévnaté rostliny Inula salicina oman vrbolistý -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2020
Vážky Lestes dryas šídlatka tmavá -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2020
Vážky Leucorrhinia pectoralis vážka jasnoskvrnná Silně ohrožený HD II, HD IV Téměř ohrožený (NT) -- 2018
Obojživelníci Lissotriton vulgaris čolek obecný Silně ohrožený -- Zranitelný (VU) -- 2021
Ptáci Muscicapa striata lejsek šedý Ohrožený -- -- -- 2021
Brouci Mycetochara maura hubojed čárkovaný -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2018
Brouci Mycetophagus multipunctatus -- -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2018
Brouci Mycetophagus piceus -- -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2018
Plazi Natrix natrix užovka obojková Ohrožený -- Téměř ohrožený (NT) -- 2021
Brouci Neomida haemorrhoidalis přílbovník červený -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2018
Brouci Notaris aterrima -- -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2018
First 1 2 3 4 5 Last Showing: 30 - 45 of 72 results

Literature

CHYTIL, J.; HAKROVÁ, P.; HUDEC, K. (eds.) et al. (1999). Mokřady České republiky: Přehled vodních a mokřadních lokalit České republiky. Mikulov: Český ramsarský výbor. 327 s.