Údolí Žehrovky

R.MB.04
Localisation: 50.525133N 15.146262E
Area: 159.579 ha
Category: Wetlands of regional importance
Wetland's type: stream, stream segment
Altitude: 233 - 306 m
Show location on map
Wetland’s figure

Characteristic

Úsek toku Žehrovky mezi rybníkem Žabakor a Nebákovem.

Natural habitats

Habitat code Habitat name Code of the habitat type Name the habitat type Area Relative area (%) Habitat quality (1-4)
L5.4 Acidofilní bučiny 9110 Bučiny asociace Luzulo-Fagetum 2.581 ha 1.62 2.34
T5.5 Acidofilní trávníky mělkých půd -- -- 0.068 ha 0.04 2
T1.4 Aluviální psárkové louky -- -- 10.248 ha 6.42 2.23
L8.1B Boreokontinentální bory, ostatní porosty -- -- 0.459 ha 0.29 2
L3.1 Hercynské dubohabřiny 9170 Dubohabřiny asociace Galio-Carpinetum 3.824 ha 2.4 2.3
L5.1 Květnaté bučiny 9130 Bučiny asociace Asperulo-Fagetum 1.899 ha 1.19 2
R1.4 Lesní prameniště bez tvorby pěnovců -- -- 0.070 ha 0.04 1.43
V2C Makrofytní vegetace mělkých stojatých vod, ostatní porosty -- -- 0.193 ha 0.12 2
V1F Makrofytní vegetace přirozeně eutrofních a mezotrofních stojatých vod, porosty bez druhů charakteristických pro V1A-V1E 3150 Přirozené eutrofní vodní nádrže s vegetací typu Magnopotamion nebo Hydrocharition 0.821 ha 0.51 2.03
T1.1 Mezofilní ovsíkové louky 6510 Extenzivní sečené louky nížin až podhůří (Arrhenatherion, Brachypodio-Centaureion nemoralis) 2.886 ha 1.81 2.52
L1 Mokřadní olšiny -- -- 2.346 ha 1.47 1.37
M1.5 Pobřežní vegetace potoků -- -- 0.303 ha 0.19 1.96
T2.3B Podhorské a horské smilkové trávníky bez výskytu jalovce obecného (Juniperus communis) 6230 Druhově bohaté smilkové louky na silikátových podložích v horských oblastech (a v kontinentální Evropě v podhorských oblastech) 0.453 ha 0.28 2.31
T1.3 Poháňkové pastviny -- -- 1.628 ha 1.02 4
M1.1 Rákosiny eutrofních stojatých vod -- -- 3.007 ha 1.88 3.06
1 2 Last Showing: 1 - 15 of 24 results

List of species of conservation finding database

Category Latin name of the species Czech name of the species Protection category
(Law 114/92 Sb.)
Directive of birds/
habitats
Red list Invasiveness (i) Year of last record
Mechorosty Calliergon giganteum bařinatka obrovská -- -- Zranitelný (VU) -- 2013
Cévnaté rostliny Leucojum vernum bledule jarní Ohrožený -- Zranitelný (VU) -- 2002
Cévnaté rostliny Quercus rubra dub červený -- -- -- BL2 2011
Cévnaté rostliny Silaum silaus koromáč olešníkový -- -- Zranitelný (VU) -- 2011
Cévnaté rostliny Impatiens parviflora netýkavka malokvětá -- -- -- GL 2011
Cévnaté rostliny Impatiens glandulifera netýkavka žláznatá -- -- -- BL2 2011
Cévnaté rostliny Carex disticha ostřice dvouřadá -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2007
Cévnaté rostliny Carex paniculata ostřice latnatá -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2008
Cévnaté rostliny Carex pseudocyperus ostřice nedošáchor -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2008
Cévnaté rostliny Arrhenatherum elatius ovsík vyvýšený -- -- -- BL2 2007
Ryby a mihule Vimba vimba podoustev říční -- -- Zranitelný (VU) -- 2003
Cévnaté rostliny Berula erecta potočník vzpřímený -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2001
Cévnaté rostliny Dactylorhiza fuchsii prstnatec Fuchsův Ohrožený -- -- -- 2001
Cévnaté rostliny Dactylorhiza majalis prstnatec májový Ohrožený -- -- -- 2007
Cévnaté rostliny Equisetum telmateia přeslička největší -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2001
1 2 Last Showing: 1 - 15 of 29 results

Literature

CHYTIL, J.; HAKROVÁ, P.; HUDEC, K. (eds.) et al. (1999). Mokřady České republiky: Přehled vodních a mokřadních lokalit České republiky. Mikulov: Český ramsarský výbor. 327 s.