Obora v Liblicích

R.ME.02
Localisation: 50.308924N 14.583061E
Area: 40.116 ha
Category: Wetlands of regional importance
Wetland's type: floodplain forest, alder or willow carr, or other wetland forest
flooded or wet meadow
mire, i.e. bog or fen
The degree of protection: NM, NR
Altitude: 186 - 197 m
Show location on map
Wetland’s figure

Characteristic

Lužní les s malým zbytkem slatinné louky (Molinion, PR Slatinná louka u Liblic). Významná botanická lokalita.

Natural habitats

Habitat code Habitat name Code of the habitat type Name the habitat type Area Relative area (%) Habitat quality (1-4)
T1.1 Mezofilní ovsíkové louky 6510 Extenzivní sečené louky nížin až podhůří (Arrhenatherion, Brachypodio-Centaureion nemoralis) 0.060 ha 0.15 2
T1.9 Střídavě vlhké bezkolencové louky 6410 Bezkolencové louky na vápnitých, rašelinných nebo hlinito-jílovitých půdách (Molinion caeruleae) 0.809 ha 2.02 1
L2.3 Tvrdé luhy nížinných řek 91F0 Smíšené lužní lesy s dubem letním (Quercus robur), jilmem vazem (Ulmus laevis) a jilmem habrolistým (Ulmus minor), jasanem ztepilým (Fraxinus excelsior) nebo jasanem úzkolistým (Fraxinus angustifolia) podél velkých řek (Ulmenion minoris) 32.401 ha 80.77 2
M1.7 Vegetace vysokých ostřic -- -- 0.016 ha 0.04 2
R2.1 Vápnitá slatiniště 7230 Zásaditá slatiniště 0.809 ha 2.02 1
L2.2 Údolní jasanovo-olšové luhy 91E0 Smíšené jasanovo-olšové lužní lesy temperátní a boreální Evropy (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) 0.222 ha 0.55 3

List of species of conservation finding database

Category Latin name of the species Czech name of the species Protection category
(Law 114/92 Sb.)
Directive of birds/
habitats
Red list Invasiveness (i) Year of last record
Blanokřídlí Bombus pascuorum -- Ohrožený -- -- -- 2009
Brouci Protaetia aeruginosa -- -- -- -- -- 2015
Brouci Scolytus scolytus -- -- -- Zranitelný (VU) -- 2015
Brouci Cardiophorus nigerrimus -- -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2011
Brouci Neomida haemorrhoidalis -- -- -- Zranitelný (VU) -- 2015
Brouci Nicrophorus germanicus -- -- -- Zranitelný (VU) -- 2009
Brouci Pycnomerus terebrans -- -- -- Ohrožený (EN) -- 2015
Cévnaté rostliny Listera ovata bradáček vejčitý -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2010
Ptáci Dryocopus martius datel černý -- BD I -- -- 2014
Cévnaté rostliny Berberis vulgaris dřišťál obecný -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2012
Cévnaté rostliny Ophioglossum vulgatum hadí jazyk obecný Ohrožený -- Ohrožený (EN) -- 2010
Ptáci Corvus frugilegus havran polní -- -- Zranitelný (VU) -- 2009
Měkkýši Helix pomatia hlemýžď zahradní -- HD V -- -- 2013
Cévnaté rostliny Echinochloa crus-galli ježatka kuří noha -- -- -- BL3 2012
Cévnaté rostliny Ulmus laevis jilm vaz -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2010
1 2 3 4 Last Showing: 1 - 15 of 52 results

Literature

CHYTIL, J.; HAKROVÁ, P.; HUDEC, K. (eds.) et al. (1999). Mokřady České republiky: Přehled vodních a mokřadních lokalit České republiky. Mikulov: Český ramsarský výbor. 327 s.