Obora v Liblicích

R.ME.02
Localisation: 50.308924N 14.583061E
Area: 40.116 ha
Category: Wetlands of regional importance
Wetland's type: floodplain forest, alder or willow carr, or other wetland forest
flooded or wet meadow
mire, i.e. bog or fen
The degree of protection: SCI, NM, NR
Altitude: 186 - 197 m
Show location on map
Wetland’s figure

Characteristic

Lužní les s malým zbytkem slatinné louky (Molinion, PR Slatinná louka u Liblic). Významná botanická lokalita.

Natural habitats

Habitat code Habitat name Code of the habitat type Name the habitat type Area Relative area (%) Habitat quality (1-4)
T1.1 Mezofilní ovsíkové louky 6510 Extenzivní sečené louky nížin až podhůří (Arrhenatherion, Brachypodio-Centaureion nemoralis) 0.060 ha 0.15 2
T1.9 Střídavě vlhké bezkolencové louky 6410 Bezkolencové louky na vápnitých, rašelinných nebo hlinito-jílovitých půdách (Molinion caeruleae) 0.809 ha 2.02 1
L2.3 Tvrdé luhy nížinných řek 91F0 Smíšené lužní lesy s dubem letním (Quercus robur), jilmem vazem (Ulmus laevis) a jilmem habrolistým (Ulmus minor), jasanem ztepilým (Fraxinus excelsior) nebo jasanem úzkolistým (Fraxinus angustifolia) podél velkých řek (Ulmenion minoris) 32.401 ha 80.77 2
M1.7 Vegetace vysokých ostřic -- -- 0.016 ha 0.04 2
R2.1 Vápnitá slatiniště 7230 Zásaditá slatiniště 0.809 ha 2.02 1
L2.2 Údolní jasanovo-olšové luhy 91E0 Smíšené jasanovo-olšové lužní lesy temperátní a boreální Evropy (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) 0.222 ha 0.55 3

List of species of conservation finding database

Category Latin name of the species Czech name of the species Protection category
(Law 114/92 Sb.)
Directive of birds/
habitats
Red list Invasiveness (i) Year of last record
Cévnaté rostliny Thalictrum lucidum žluťucha lesklá -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2016
Houby Pluteus podospileus štítovka vločkatá -- -- Ohrožený (EN) -- 2010
Obojživelníci Lissotriton vulgaris čolek obecný Silně ohrožený -- Zranitelný (VU) -- 2016
Blanokřídlí Bombus terrestris čmelák zemní Ohrožený -- -- -- 2009
Blanokřídlí Bombus lapidarius čmelák skalní Ohrožený -- -- -- 2009
Blanokřídlí Bombus pascuorum čmelák rolní Ohrožený -- -- -- 2009
Cévnaté rostliny Prunella grandiflora černohlávek velkokvětý -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2010
Ptáci Vanellus vanellus čejka chocholatá -- -- Zranitelný (VU) -- 2016
Brouci Oxythyrea funesta zlatohlávek tmavý Ohrožený -- -- -- 2015
Brouci Protaetia speciosissima zlatohlávek skvostný Ohrožený -- Zranitelný (VU) -- 2015
Mechorosty Campylium stellatum zelenka hvězdovitá -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2016
Savci Lepus europaeus zajíc polní -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2009
Blanokřídlí Apis mellifera včela medonosná -- -- Chybí údaje (DD) -- 2009
Cévnaté rostliny Orchis militaris vstavač vojenský Silně ohrožený -- Ohrožený (EN) -- 2010
Cévnaté rostliny Orchis palustris vstavač bahenní Kriticky ohrožený -- Kriticky ohrožený (CR) -- 2016
1 2 3 4 5 Last Showing: 1 - 15 of 64 results

Literature

CHYTIL, J.; HAKROVÁ, P.; HUDEC, K. (eds.) et al. (1999). Mokřady České republiky: Přehled vodních a mokřadních lokalit České republiky. Mikulov: Český ramsarský výbor. 327 s.