Všetatská černava

R.ME.03
Localisation: 50.272842N 14.573704E
Area: 15.485 ha
Category: Wetlands of regional importance
Wetland's type: mire, i.e. bog or fen
fishpond
The degree of protection: SCI, NR
Altitude: 164 - 174 m
Show location on map
Wetland’s figure

Characteristic

Soustava drobných lokalit podél drážních těles. Černavová společenstva ve starých umělých depresích podél železničních tratí.

Natural habitats

Habitat code Habitat name Code of the habitat type Name the habitat type Area Relative area (%) Habitat quality (1-4)
T5.3 Kostřavové trávníky písčin 2330 Otevřené trávníky kontinentálních dun s paličkovcem (Corynephorus) a psinečkem (Agrostis) 0.050 ha 0.32 2
K1 Mokřadní vrbiny -- -- 0.736 ha 4.75 1.37
L2.4 Měkké luhy nížinných řek 91E0 Smíšené jasanovo-olšové lužní lesy temperátní a boreální Evropy (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) 0.625 ha 4.03 4
M1.1 Rákosiny eutrofních stojatých vod -- -- 2.180 ha 14.08 1.19
T1.9 Střídavě vlhké bezkolencové louky 6410 Bezkolencové louky na vápnitých, rašelinných nebo hlinito-jílovitých půdách (Molinion caeruleae) 0.769 ha 4.97 2.56
T1.6 Vlhká tužebníková lada 6430 Vlhkomilná vysokobylinná lemová společenstva nížin a horského až alpínského stupně 0.415 ha 2.68 4
R2.1 Vápnitá slatiniště 7230 Zásaditá slatiniště 0.093 ha 0.6 1
M1.8 Vápnitá slatiniště s mařicí pilovitou (Cladium mariscus) 7210 Vápnitá slatiniště s mařicí pilovitou (Cladium mariscus) a druhy svazu Caricion davallianae 2.357 ha 15.22 1

List of species of conservation finding database

Category Latin name of the species Czech name of the species Protection category
(Law 114/92 Sb.)
Directive of birds/
habitats
Red list Invasiveness (i) Year of last record
Houby Mycena pseudocorticola helmovka koromilná -- -- Ohrožený (EN) -- 2015
Cévnaté rostliny Epipactis palustris kruštík bahenní Silně ohrožený -- Zranitelný (VU) -- 2010
Cévnaté rostliny Tetragonolobus maritimus ledenec přímořský -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2010
Cévnaté rostliny Cladium mariscus mařice pilovitá Kriticky ohrožený -- Ohrožený (EN) -- 2010
Houby Arrhenia retiruga mecháček síťnatý -- -- Nezvěstný (EX?) -- 2015
Cévnaté rostliny Carex viridula subsp. pseudoscandinavica ostřice pozdní Kriticky ohrožený -- Zranitelný (VU) -- 2010
Cévnaté rostliny Carex lepidocarpa ostřice šupinoplodá Silně ohrožený -- Ohrožený (EN) -- 2010
Houby Epithele typhae pokožkovka orobincová -- -- Kriticky ohrožený (CR) -- 2015
Cévnaté rostliny Dactylorhiza incarnata subsp. incarnata prstnatec pleťový pravý Silně ohrožený -- Ohrožený (EN) -- 2010
Cévnaté rostliny Equisetum × moorei přeslička Mooreova -- -- Ohrožený (EN) -- 2010
Cévnaté rostliny Equisetum ramosissimum přeslička větevnatá Ohrožený -- Zranitelný (VU) -- 2010
Cévnaté rostliny Serratula tinctoria srpice barvířská -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2010
Cévnaté rostliny Galium wirtgenii svízel Wirtgenův -- -- Chybí údaje (DD) -- 2010
Cévnaté rostliny Juncus subnodulosus sítina slatinná Kriticky ohrožený -- Ohrožený (EN) -- 2015
Cévnaté rostliny Conyza canadensis turanka kanadská -- -- -- BL3 2015
1 2 Last Showing: 1 - 15 of 20 results

Literature

CHYTIL, J.; HAKROVÁ, P.; HUDEC, K. (eds.) et al. (1999). Mokřady České republiky: Přehled vodních a mokřadních lokalit České republiky. Mikulov: Český ramsarský výbor. 327 s.