Mokřady Hořínského potoka

R.ME.05
Localisation: 50.328047N 14.433582E
Area: 44.071 ha
Category: Wetlands of regional importance
Wetland's type: stream, stream segment
floodplain lake (backwater), oxbow, pool
floodplain forest, alder or willow carr, or other wetland forest
flooded or wet meadow
reedswamp, sedge marshes
Altitude: 156 - 163 m
Show location on map
Wetland’s figure

Characteristic

Území mezi plavebním kanálem a Vltavou o délce cca 8 km, s množstvím různorodých mokřadních biotopů (tůně, slepá ramena, lužní les). Některé z jednotlivých mokřadů navrženy jako ZCHÚ (Pískovna Lužec, Chramostek, Zelčínská tůň, K luhu).

Natural habitats

Habitat code Habitat name Code of the habitat type Name the habitat type Area Relative area (%) Habitat quality (1-4)
M1.6 Mezotrofní vegetace bahnitých substrátů 7140 Přechodová rašeliniště a třasoviště 0.019 ha 0.04 2
T1.1 Mezofilní ovsíkové louky 6510 Extenzivní sečené louky nížin až podhůří (Arrhenatherion, Brachypodio-Centaureion nemoralis) 0.032 ha 0.07 4
M7 Bylinné lemy nížinných řek 6430 Vlhkomilná vysokobylinná lemová společenstva nížin a horského až alpínského stupně 0.193 ha 0.44 2
M1.7 Vegetace vysokých ostřic -- -- 0.217 ha 0.49 2.68
M1.1 Rákosiny eutrofních stojatých vod -- -- 1.274 ha 2.89 2.83
T1.4 Aluviální psárkové louky -- -- 2.119 ha 4.81 3.49
V1G Makrofytní vegetace přirozeně eutrofních a mezotrofních stojatých vod, porosty bez ochranářsky významných vodních makrofytů -- -- 5.495 ha 12.47 3
V1F Makrofytní vegetace přirozeně eutrofních a mezotrofních stojatých vod, porosty bez druhů charakteristických pro V1A-V1E 3150 Přirozené eutrofní vodní nádrže s vegetací typu Magnopotamion nebo Hydrocharition 5.827 ha 13.22 1.09
L2.4 Měkké luhy nížinných řek 91E0 Smíšené jasanovo-olšové lužní lesy temperátní a boreální Evropy (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) 17.681 ha 40.12 3.11

List of species of conservation finding database

Category Latin name of the species Czech name of the species Protection category
(Law 114/92 Sb.)
Directive of birds/
habitats
Red list Invasiveness (i) Year of last record
Ptáci Oriolus oriolus žluva hajní Silně ohrožený -- -- -- 2019
Ptáci Picus canus žluna šedá -- BD I Zranitelný (VU) -- 2019
Plazi Trachemys scripta želva nádherná -- -- Nevyhodnocený (NE) BL3, 1143/2014 2019
Ptáci Lanius collurio ťuhýk obecný Ohrožený BD I Téměř ohrožený (NT) -- 2013
Obojživelníci Lissotriton vulgaris čolek obecný Silně ohrožený -- Zranitelný (VU) -- 2015
Savci Lutra lutra vydra říční Silně ohrožený HD II, HD IV Téměř ohrožený (NT) -- 2019
Ptáci Corvus corone vrána černá -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2011
Ptáci Ardea cinerea volavka popelavá -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2013
Ptáci Ardea alba volavka bílá Silně ohrožený BD I -- -- 2016
Ptáci Tringa ochropus vodouš kropenatý Silně ohrožený -- Ohrožený (EN) -- 2013
Ptáci Hirundo rustica vlaštovka obecná Ohrožený -- Téměř ohrožený (NT) -- 2016
Plazi Natrix natrix užovka obojková Ohrožený -- Téměř ohrožený (NT) -- 2020
Ryby a mihule Ameiurus nebulosus sumeček americký -- -- Nevhodný pro hodnocení (NA) GL 2020
Ptáci Dryobates minor strakapoud malý -- -- Zranitelný (VU) -- 2019
Ptáci Gallinula chloropus slípka zelenonohá -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2016
1 2 3 Last Showing: 1 - 15 of 33 results

Literature

CHYTIL, J.; HAKROVÁ, P.; HUDEC, K. (eds.) et al. (1999). Mokřady České republiky: Přehled vodních a mokřadních lokalit České republiky. Mikulov: Český ramsarský výbor. 327 s.